Revelation 11 Rhema-Word

Revelation 11 Rhema-Word


RhemaWoorden Zijn Openbaringen En Hetgeen Wat God Daarbij Spreekt VanUit De Troon,
Dit Wordt Van Moment Tot Moment Ontvangen

VanUit De Aanhoudend Stromende Rivier; Deze Worden Dus niet Allemaal Geplaatst.
Interesse Om Alles Te Ontvangen: info@riveroffullness.org

Hiervoor Wordt Volkomen Toewijding Gevraagd, Zoals Maria Magdalena Zich Overgaf Aan Jezus’ Voeten

 

To Honour Him, 

 

Our Lord Jesus Christ, The First And The Last

                                                                         …Just By Grace!

 

 

 

 

 

 

Prophets Council Jerusalem
Zion – Jerusalem – Israel

1 Chronicles 10:32

 

 

 

 

 

And have NO fellowship with the unfruitful works of darkness,
But Rather Expose
them.
Ephesians 5:11

 

RhemaWord Part Matthew 23This Morning, system date 24-10-23,
Received By 
Aquila Deborah Bat Sion:

THE PHARISEES ARE STILL CRUCIFYING Jesus, The Christ,
Rhema Word Received Just Now, system date 24-10-2023
By Aquila Deborah Bat Sion:
“But WOE to you, scribes and pharisees, hypocrites!
For you shut up
The Kingdom Of Heaven against men;
for you neither
Go In yourselves,
NOR
do you allow those who
WANT ENTERING To Go In.

WOE to you, scribes and pharisees, hypocrites!
For you pay tithe of mint and anise and cummin,
and HAVE NEGLECTED
The Weightier Matters Of The Law:
Justice
And Mercy And Faith.

These you OUGHT TO HAVE DONE,
Without

LEAVING THE OTHERS UNDONE!

BLIND guides, who strain out a gnat and swallow a camel!
“Woe to you, scribes and pharisees, hypocrites!
For you cleanse the outside of the cup and dish,
BUT INSIDE THEY ARE FULL OF EXTORTION
AND SELF-INDULGENCE.
BLIND pharisee,
FIRST CLEANSE THE INSIDE OF THE CUP AND DISH,
That THE OUTSIDE OF THEM
May Be Clean ALSO.
“WOE to you, scribes and pharisees, hypocrites!

FOR you are LIKE whitewashed tombs which indeed appear beautiful outwardly – Revelation 3:1 -,
BUT INSIDE are FULL of dead men’s bones
and
ALL UNCLEANNESS!
Even so you ALSO OUTWARDLY APPEAR
RIGHTEOUS TO men,
BUT inside you are full of hypocrisy and Law-lessness
– Revelation 3:1 -.

WOE to you, scribes and pharisees, hypocrites!
Because you build the tombs of
The Prophets
and adorn the monuments of The Righteous,
and SAY!!!,
‘if we had lived in the days of our fathers,
we would not have been partakers with them
in
The Blood Of The Prophets.’
THEREFORE you are witnesses AGAINST yourselves
THAT you ARE SONS
OF THOSE WHO MURDERED
The Prophets!
Fill up, then, the measure of your fathers’ guilt!

Serpents, brood of vipers! (nephilims, Gen. 6)
How can you escape THE CONDEMNATION of hell?
Therefore
, Indeed, I Send you Prophets,
Wise Men,
And Scribes:
Some Of Them
you will kill and crucify,
And Some Of Them you will scourge in your synagogues
and persecute from city to city,
THAY on you MAY COME
All The Righteous Blood
SHED ON THE EARTH,
From The Blood Of Righteous Abel To The Blood Of Zechariah, Son Of Berechiah,
Whom
you murdered between The Temple And The Altar.

Assuredly, I SAY to you,
ALL THESE THINGS WILL COME UPON THIS GENERATION.
O JERUSALEM, JERUSALEM, the one WHO KILLS
The Prophets AND STONES Who Are Send To her!
How Often I Wanted To Gather your children Together, As A Hen Gathers Her Chicks Under Her Wings,
BUT YOU WERE NOT WILLING!
See! Your house is left to you desolate; For I Say To you, you shall see Me no more Till You Say,
‘Blessed Is He Who Comes In The Name Of The Lord!’ ”

Info@RiverOfFullness.Org

For Ears Who Hear!

Spoken In The Name Of The Most High, Jesus Christ
And His Bride the Shulammite,
For the Leading Out of His Called Children
And To The Restoration Of His Creation

 

His Witness,
Joshua David Israel Immanuel Ben Zion
Richter In The New Work
In The Mantle Of The Shulamite
– Isaiah 43:19, Matthew 26:13, Revelation 5:10 –
Prophets Council Jerusalem
ProphetsCouncilJerusalem.Org

 

                                                          …In His Flow, By Grace!

 

                         …And His Voice Sounded Like The Sound Of Many Waters (Rev.1:15b)
                                      …And
whoever does not Gather With Me will scatter abroad. (Matt.12:30)
                                                                                             …God’s River Makes
the sea Healthy. (Ezek. 47:8b)

 
 

 

To Honour Him,


Our Lord Jesus Christ, The First And The Last

                                                                         Just By Grace!

 

 

 

 

 


Profeten Raad Nederland
Sion – Jeruzalem – Israel
Amos 3:7

 

 

 


 

 

RhemaWoord Deel Mattheus 23 Vanmorgen, systeem datum 24-10-23,
Ontvangen 
Door Aquila Deborah Bat Sion:

FARIZEËRS KRUISIGEN Jezus De Christus NOG STEEDS

Maar WEE u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars,
want u sluit Het Koninkrijk Der Hemelen voor de mensen;
u gaat Er immers zelf niet Binnen,
EN
hen die Er Binnen WILLEN GAAN,
LAAT u ErNIET Binnengaan!
WEE u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars,
WANT u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn,
en u LAAT Het BELANGRIJKSTE Van De Wet NA:
Het Recht,
En
De Barmhartigheid En Het Geloof.
Deze Dingen Zou MEN MOETEN DOEN
En
DIE ANDERE DINGENNIET NALATEN!
BLINDE leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt.
Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars,
want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel,
MAAR VANBINNEN ZIJN ZE VOL VAN ROOFZUCHT
EN ONMATIGHEID
BLINDE farizeeër,
REINIG EERST DE BINNENKANT VAN DE DRINKBEKER EN DE SCHOTEL,
ZoDAT OOKDE BUITENKANT DAARVAN Rein Wordt.
WEE u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars,
WANT u bent ALS de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken – Openbaring 3:1 –,
MAAR VANBINNEN zijn ze VOL doodsbeenderen
en
ALLERLEI ONREINHEID!
Zo LIJKT u OOK WEL VANBUITEN RECHTVAARDIG VOOR mensen,
MAAR vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid – Openbaring 3:1-
WEE u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars,
want u bouwt de graven voor De Profeten
en versiert de grafmonumenten van De Rechtvaardigen,
en U ZEGT!!!:
als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd,
hadden wij niet met hen meegewerkt
om Het Bloed Van De Profeten te vergieten.
ALDUS getuigt u TEGEN uzelf,
DAT u KINDEREN BENT
VAN HEN DIE De Profeten GEDOOD HEBBEN!
Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol!
Slangen, adderengebroed, (nefilim, Gen. 6)
hoe zou u aan DE VEROORDELING tot de hel ontkomen?
Daarom Zie, Ik Zend Profeten,
Wijzen
En Schriftgeleerden Naar u Toe,
En Sommigen Van Henzult u doden en kruisigen,
En Sommigen Van Henzult u geselen in uw synagogen,
en u zult Hen vervolgen van stad tot stad,
OPDAT over u AL Het Rechtvaardige Bloed ZAL KOMEN
DAT VERGOTEN IS OP AARDE,
Vanaf Het BloedVan De Rechtvaardige Abel Tot Het Bloed Van Zacharia,
De Zoon Van Berechja, Die
 u gedood hebt tussen De Tempel En Het Altaar.
Voorwaar, Ik ZEG u:
AL DEZE DINGEN ZULLEN KOMEN OVER DIT GESLACHT:
JERUZALEM, JERUZALEM, u DIE De Profeten DOODT EN STENIGT 
Wie Naar u Toe Gezonden ZIJN!
Hoe Vaak Heb Ik uw kinderen Bijeen Willen Brengen,
Op De Wijze Waarop Een Hen Haar Kuikens Bijeenbrengt Onder Haar Vleugels;
MAAR U HEBT NIET GEWILD!
Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
Want Ik Zegu: U Zult Mij Van Nu Af Aanniet zien,
Totdat U Zegt: Gezegend Is Hij Die Komt In De Naam Van De Heere!

Info@RiverOfFullnesss.Org

Voor Oren, Die Horen…

 

 

Tot Eer Van De Allerhoogste, Jezus Christus 
En Zijn Bruid De Sulammitische,
Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen Kinderen
En Tot Herstel Van Zijn Schepping


Zijn Getuige,
Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
Richter In Het Nieuwe Werk
In De Mantel Van De Sulammitische
– Jesaja 43:19, Mattheus 26:13, Openbaring 5:10 –
Prophets Council Jerusalem

ProphetsCouncilJerusalem.Org

 
 

 

 
 
 

EnZijn StemKlonk Als Het Geluid Van Vele Wateren(Openb.1:15b)    
En wie niet Met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Mat.12:30)
Gods Rivier Maakt de zee Gezond.
  (Ezech. 47:8b)

 

 
 
 

 

 

 

To Honour Him,

Our Lord Jesus Christ, The First And The Last

                                                                         Just By Grace!
 

And Have NO fellowship with
the unfruitful works of darkness
, But Rather Reprove them.
Ephesians 5:11

 

RHEMAWORD JEREMIAH 8:4-12 Received
FOR THE CURRENT PEOPLE OF ISRAEL WORLDWIDE
 
“Moreover You Shall Say To them,
Thus Says The LORD: “Will they fall and not rise?
Will one turn away and not return?
Why has this people slidden back, jerusalem,
in a perpetual backsliding? They hold fast to deceit,
They refuse To Return.
I Listened And Heard, [But] they do not speak Aright.
No man Repented Of his wickedness,
Saying, ‘What have I done?’ Everyone turned to his own course,
As the horse rushes into the battle.
“Even the stork in the heavens Knows her appointed times;
And the turtledove, the swift, and the swallow Observe the time of their coming.
BUT MY PEOPLE DO NOT KNOW THE JUDGEMENT OF THE LORD
“How can you say, ‘We [are] wise,
And The Law Of The LORD [is] with us’?
Look, the false pen of the scribe certainly works falsehood.
The wise men are ashamed,they are dismayed and taken.
Behold, they have rejected The Word Of The LORD;
So what Wisdom do they have?
Therefore I will give their wives to others,
[And] their fields to those who will inherit [them];
Because from the least even to the greatest
Everyone is given to covetousness;
From the prophet even to the priest everyone deals falsely.
FOR THEY HAVE HEALED THE HURT OF THE DAUGHTER OF MY PEOPLE SLIGHTLY,
ASAYING PEACE, PEACE WHEN THERE IS NO PEACE.
WERE THEY ASHAMED WHEN THEY HAD COMMITTED ABOMINATION?
NO! THEY WERE NOT AT ALL ASHAMED, NOR DID THEY KNOW HOW TO BLUSH.
Therefore they shall fall among those who fall; In the time of their Punishment
They shall be cast down,
Says The LORD.
Jeremiah 8:4-12

 

 

Repent! Immediately! Leave everything Behind – Luke 14:25-35 – And
Come Through The Eye Of The Needle – Mt. 26:13, Luke 18:25
Buy The Pearl Of Great Price – Mt. 13:46 – ,

Info@RiverOfFullness.Org

Fundamental Different Life! – Eph. 4:20 -, Thorough And Detailed Article Follows

Jesus Christ And His Bride The Shulamith
To Lead Out His Called  Children,
                                         And To Restore His Creation


Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
Judge In The New Work
In The Mantle Of The Shulamith, She Who Is As The Dance Of Two Armies..Songs 13:6

Isa.43:19, Zech. 3, Matt. 26:13, Rev. 11 And 12
 High Priest Council Jerusalem
HighPriestCouncilJerusalem.Org

 Prophets Council Jerusalem
ProphetsCouncilJerusalem.Org
River Of Fullness
RiverOfFullness.Org

                                                                       …In His Flow, Just By Grace!

 

                                  … And His Voice Sounded Like The Sound Of Many Waters – Rev.1:15b –
                                                        …And he who does not Gather With Me, he drifts apart. – Matt.12:30 –
                                                                                      …God’s River Makes the sea Healthy. – Ezech. 47:8b. –

                                                                     
        Klik Afbeelding Voor Trailer Film Mary Magdalene
On The Hand Of Jesus En His Bride Via
the seven churches
Through The Eye Of The Needle

On The Holy Island Patmos
The Second Highest Spiritual Place On Earth

Info@RiverOfFullness.Org
BlueChambersTheHeartOfPatmos.Org
                                                                                
 
Register For Educational Letters 
Are You / you not Registered YetAnd Would you Like To Receive Our Educational Letters Directly In your mailbox? Click here.

Uppercase
Capitalization Is Not 
in accordance with the rules of dutch grammar.
She Who Is Sanctified And That Which Is Sanctified, So In Zion And Outside 
babylon Is Written With Capital Letters,
They who and that which is yet To Be Sanctified Is Written With lowercase letters.
The Capitalization does not condemn people But Rather Holds A Wonderful Promise.


Unsubscribe?
If, despite
The Unique Golden Keys That We May Offer you, 
you no longer want
To Receive The Educational Letters,
click on ‘UNSUBSCRIBE’ At The Very Bottom.
 
 

RhemaWoord Te Winterswijk Ontvangen sd 11-07-2021;
Ezechiël 43:1-12

Daarop Leidde Hij Mij Naar De Poort,
De Poort Die Naar Het Oosten Gekeerd Was.
En Zie,
De Heerlijkheid Van De God Van Israël Kwam Uit De Richting Van Het Oosten – The Golden Gate On The Temple Mount Jerusalem – ,
En Zijn Geluid Was Als Het Bruisen Van Machtige Wateren, En De Aarde Werd Verlicht Vanwege Zijn Heerlijkheid.
En De Aanblik Van Het Visioen Dat Ik Zag, Was Als Het Visioen Dat Ik Gezien Had, Toen Ik Kwam Om de stad te gronde Te Richten.
Het Waren Visioenen Als Het Visioen Dat Ik Aan de rivier de kebar Gezien Had. Toen Wierp Ik Mij Met Het Gezicht Ter Aarde.
En De Heerlijkheid Van De HEERE Kwam Het Huis Binnen Via De Poort Die Op Het Oosten Uitzag.
Toen Hief De Geest Mij Op En Bracht Mij In De Binnenste Voorhof. En Zie, DE HEERLIJKHEID Van De HEERE HAD HET HUIS VERVULD!!!
Daarop Hoorde Ik Iemand Uit Het Huis Met Mij Spreken, Terwijl De Man – Jezus – Naast Mij Bleef Staan,
En HIJ ZEI TEGEN MIJ:
Mensenkind, DIT IS DE PLAATS VAN MIJN TROON
EN
DE PLAATS VAN MIJN VOETZOLEN,
WAAR IK VOOR EEUWIG WONEN ZAL ONDER DE ISRAELIETEN.
ZIJ DIE VAN HET HUIS VAN Israël ZIJN,
Zullen Mijn Heilige Naam Niet meer verontreinigen,
zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten.
Terwijl zij hun drempel bij Mijn Drempel plaatsten en hun deurpost naast Mijn Deurpost, ZODAT ER ALLEEN EEN MUUR
TUSSEN Mij EN hen WAS, verontreinigden zij Mijn Heilige Naam met hun gruweldaden, die zij deden, ZODAT IK HEN OMBRACHT IN MIJN TOORN!
!!! Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen van hun koningen ver van Mij houden,
ZODAT IK VOOR EEUWIG ONDER HEN WONEN ZAL.
U, Mensenkind, Breng het huis van israël De Boodschap Van Dit Huis, ZODAT zij ZICH SCHAMEN VANWEGE HUN ONGERECHTIGHEDEN,
En >>> LATEN zij HET ONTWERP METEN!
>>> Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, Maak hun Dan Bekend
DE VORM VAN HET HUIS
DE INRICHTING ERVAN
DE UITGANGEN en DE INGANGEN ERVAN
Ja, ALLE VORMEN ERVAN,
Met ALLE BIJBEHORENDE VERORDENINGEN!!!
ALLE BIJBEHORENDE WETTEN
EN
SCHRIJF DAT VOOR hun OGEN OP
ZODAT >>> zij HÉÉL DE VORM ERVAN
MÉT ALLE BIJBEHORENDE VERORDENINGEN IN ACHT NEMEN
EN
DIE HOUDEN!
DIT IS DE WET VOOR HET HUIS;
OP DE TOP VAN DE BERG IS HÉÉL HET GEBIED ERVAN HELEMAAL RONDOM ALLERHEILIGST!
Zie, DIT Is De Wet Voor Het Huis.

In De Ochtend Van 02-05 J.L. Leidde DE Vader Mij Opnieuw Naar Dit Woord; Diep Verdriet Deelden Wij….;
Verdriet Om het volk
Ik Wilde Wel Dat Mijn Ogen Fonteinen Van Tranen Waren, Dan Zou Ik Dag En Nacht Huilen Om DE GESNEUVELDEN VAN MIJN VOLK!
Och, Kon Ik Maar Weggaan, hen Vergeten En In Een Hut In De Woestijn Gaan Wonen, WANT HET ZIJN ALLEMAAL ECHTBREKERS EN VERRADERS.
ZIJ buigen hun tongen als bogen om hun leugens als pijlen weg te schieten.
ZIJ BESTUREN HET LAND ONRECHTVAARDIG EN GAAN VAN KWAAD TOT ERGER,
ZIJ GEVEN NIETS OM Mij,’ Zegt De Here.
Pas op voor uw buurman! Kijk uit voor uw broer! Zij geven niets om een ander en verspreiden gemene leugens. De ene vriend bedriegt de andere.
Met geoefende tong leiden zij elkaar met leugens om de tuin en ZIJ VERMOEIEN ZICHZELF MET AL HUN ZONDEN.
Zij bouwen hun huis op bedrog EN WEIGEREN Mij TE ERKENNEN, Zegt De Here.
DAAROM Zegt De Here Van De Hemelse Legers:
‘Kijk, Ik Zal hen Smelten En hen Zuiveren En Testen Als metaal. Wat Kan Ik Anders Met hen Doen?
Want hun tongen zijn net dodelijke speren. Zij praten vriendelijk met hun naasten, terwijl zij van plan zijn hen te doden.
Moet Ik hen voor zulke dingen Niet Straffen?’ Vraagt De Here. ‘Moet Ik Mij Niet Wreken Op een volk als dit?
Treurend En Huilend Kijk Ik Naar De Bergen En Weilanden, Want Die Liggen Er Verlaten Bij. Er Is Geen Levende Ziel Meer Te Bekennen.
Weg Is Het Geloei Van Het Vee, Weg Zijn De Vogels En
De Wilde Dieren.
Ze Zijn Allemaal Gevlucht. Ik Zal Van jeruzalem één grote steenhoop Maken, een schuilplaats voor de jakhalzen. De steden van juda zullen er verlaten en levenloos bijliggen.’
Wie Is Wijs Genoeg Om dit alles Te Begrijpen?
Waar Is Gods Vertrouweling Die dit allemaal Kan Uitleggen?
Waarom is het land één wildernis waar niemand doorheen durft te reizen?
‘Omdat,’ Antwoordt De Here,
‘Mijn volk Mijn Geboden heeft verlaten En Mijn Wetten niet Heeft Nageleefd.
Ze deden hun eigen zin en vereerden verschillende afgoden, zoals de vaders hun Kinderen leerden.’
Daarom Zegt De Here, De God Van Israël:
‘Kijk, Ik Zal hun bitter voedsel Te Eten En vergif Te Drinken Geven.
Ik Zal hen over de hele wereld Verspreiden zodat zij vreemdelingen zijn in verre landen,
En Ik Zal hen Met Het Zwaard Achtervolgen Tot Ik hen Volledig Heb Vernietigd.’
De Here Van De Hemelse Legers Zegt: ‘Snel, Haal Klaagvrouwen Hier! Begin Snel Met uw Rouwklachten, Zodat onze Tranen Stromen. Hoor hoe jeruzalem vertwijfeld huilt.’ Dit Is het einde! Wat Een Schande!
Wij Moeten onze huizen en ons land Verlaten, alles Is Totaal Vernield!
Luister Naar De Woorden Van God, Treurende Vrouwen. Leer uw dochters Te Rouwen En Leer Het Ook elkaar. WANT DOOR DE RAMEN IS DE DOOD ONZE HUIZEN BINNENGESLOPEN. hij heeft de jeugd laten sterven, de kinderen op straat en de jonge mannen op de pleinen. ‘Vertel hun dit,’ Zegt De Here: ‘lijken liggen als mest over de akkers verspreid, als schoven achter de maaier en niemand zal ze verzamelen.’ Jeremia 9: 1-22
Maar De Hoge Priesters Leven In Het Nieuwe Werk – Jes. 43:19, In En Vanuit Het Nieuwe Verbond, Hier Is Christus, Hier Is Glorie, Hier Is alle dood Verzwolgen In De Overwinning, alle leed Omgezet In Vreugde, alle leugen Omgezet In Waarheid, Hier Stroomt De Olie,
Hier Is Het Leven, Want God Zelf Heeft Het In Zijn Zoon, Door De Volmaakte Liefde Volbracht, Voor een ieder, die Wil, Voor iedereen die Komt, Zijn Deur Is Open, Kom Hogerop – Jesaja 35, Openb. 4:1 –
RHEMA WOORD Jeremia 9 VANOCHTEND s.d. 02-05-2022 Specifiek 23-26
De Here Zegt: ‘Laat De Wijze Man niet pochen Op Zijn Wijsheid,
De Sterke niet Op Zijn Kracht En De Rijke niet Op Zijn Rijkdom.
Laten Zij Zich Er Alleen Op Beroemen Dat Zij Mij Werkelijk Kennen,
Dat Zij Weten Dat Ik De Here Ben,
Een God Van Liefde Die De Aarde Rechtvaardig Regeert, Want In Deze Dingen Heb Ik Genoegen.’
‘Er Komt Een Tijd EN DIE TIJD IS NU s.j. 2022-,’
Zegt De Here,
‘Dat Ik allen Zal Straffen die wel lichamelijk, Maar niet geestelijk Zijn Besneden,
de egyptenaren,
edomieten,
ammonieten,
moabieten,
arabieren
En Ja,
ZELFS u, HET VOLK VAN JUDA!
Want alle heidense volken zijn onbesneden.
MAAR, israël, ALS u UW HARTEN NIET BESNIJDT DOOR VAN Mij TE HOUDEN,
DAN BENT u IN WEZEN AAN HEN GELIJK.

https://riveroffullness.org/

Enkele Dagen Na Bovenstaand Woord, Werd Aquila Deborah Naar de fb van leef doetinchem geleidt en zag volgend bericht van 02-05
hoe verschrikkelijk, dat men meent dat feiko nu met Jezus Feest Viert, Dit Is Nooit Gods Hart En Bedoeling Geweest, De Waarheid Is, Dat Gods Hart Verscheurt, omdat zijn volk Hem vergeet. hoererij wordt gepleegd op alle fronten. Vroeg In De Ochtend Na walpurgisnacht, syst. dat. 01-05-2014 Sprak God, Ik Oordeel het land En Begin Bij de kerk, Hij Is Bij de kerk Begonnen; vele voorgangers zijn reeds geoordeeld en feiko is niet de laatste. Zou hij werkelijk Met Jezus Dansen, terwijl hij een gezin vaderloos achterlaat, terwijl God Duidelijk Spreekt In Zijn Woord, de strijd Op Aarde Zal Doorgaan, Door Mijn Geest Geleidt, TOTDAT Jeruzalem Is Gevestigd En Tot Een Lof Op Aarde Is Gesteld, Dit Lijkt Nog Lang Niet Aan De Orde, Waarom Niet? Terwijl Alles In Christus Al Is Volbracht, Jezus Met De Bruid, Het Volk Omvat En Al Volkomenheid Sprekende Uitleidt… het volk blijft koppig en hardleers, men heeft het nog te ‘goed’, upgrade elkaar emotioneel, vol van leugens en bedrog, ontkenning in stand gehouden. Valse vrede heidense feest, men geeft elkaar cadeautjes. Nogmaals Ons Hart Huilt. mensen worden gedoopt in de hermes, in de moloch, in de naam van de valse jezus, vrij-metselen ten top!

 


feiko reitsema was een Een Geroepen Herder Bedoeld Voor De HoogLiedZalving; Te Over Gods Hand Naar hem Uitgestrekt,
hij moest Deze Hand niet, hij wist het beter

 

 

 

 
 


RhemaWoord Voor Nu: Jeremia 2 Ontvangen
Door Aquila Deborah Bat Sion

Ga ten aanhoren van jeruzalem Prediken: Zo Zegt De HEERE:

Ik Denk Aan u, Aan De Genegenheid Van Uw Jeugd,
Aan De Liefde Van Uw Bruidsdagen,
Toen U Achter Mij Aan Ging In de woestijn,
in een land waarin niet wordt
Gezaaid.

Israël Was Heilig Voor De HEERE,
De Eersteling Van Zijn Opbrengst.
Allen die Deze opaten, werden schuldig,
onheil kwam over hen,
Spreekt De HEERE.
Hoor Het Woord Van De HEERE,
huis van jakob
en alle geslachten van het huis van israël
:

Zo Zegt De HEERE:

Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden,
dat zij zich ver van Mij hebben gehouden,
dat zij achter nietige dingen zijn aan gegaan
– en zelf nietig zijn geworden –

dat zij niet Zeiden: Waar Is De HEERE,
Die ons Uit het land
egypte Geleid Heeft,
Die
ons in de woestijn Deed Gaan,
in een land van wildernis en kuilen,
in een land van dorheid en schaduw van de dood,
in een land waar niemand doorheen trok
en waar geen mens woonde?

 
In de kuil, de put waar ook Jozef in gegooid werd, was pallas athena aanwezig,
nee, deze goden wonen in de hoogte, en in het trauma van de mens in de zonde.

Deze pallas athena vulde het trauma met hekserij (medusa) en hield dit trauma daardoor in stand, belette het Te Genezen. Projecteerde onmogelijkheid richting het verstand, MAAR babylon is Niet Te Genezen, MAAR het trauma Wel Degelijk, Loskomen Uit het burger service nummer Is Één, Maar Dan Moet In Deze diepe put Genezing Komen:

Wat U Aangaat, Vanwege Het Bloed Van Uw Verbond
Heb Ik uw gevangenen Vrijgelaten Uit de put
waar geen Water in is
Keer Terug Naar De Burcht,
U, gevangenen Die Hoop Hebt!
Ook Heden Verkondig Ik: Ik Zal U Dubbel Vergoeden,
Zacharia 9:11 – 12

Het Principe Is: de drempel van de tempel van afgoden
ligt tegen De Drempel Van Het Heiligdom – Ezechiel 43:8 –
Openbaring 9:11 abbadon, appolyon
Zacharia 9:11 Ligt Tegen Openbaring 9:11 Aan

Nu Gaat Er Het Zwaard Door de wereld, God Heeft De Zonen Van Sion Tegen de zonen van griekenland Opgezet. Het Zwaard In de wortel van het griekse denken, Het Zwaard in de berg acropolis, pantheon, Het Zwaard In pallas athena

Als Ik Mij Juda Zal Hebben Gespannen,
En Ik Efraïm Op De Boog Zal Hebben Gelegd,
En Ik Uw Zonen, Sion, Zal Hebben Opgezet
Tegen uw zonen, griekenland,
En Ik U Gemaakt Zal Hebben Als Het Zwaard Van Een Held.
Zacharia 9:13

alle universiteiten, dus alle wetenschap hebben deze macht als basis,
allen zijn diep in deze macht ingewijd, dit creëerde een put waarin geen
Water is, hierin de hoererij, de verblindheid en het alziend oog

 
Ik Bracht u In Een Vruchtbaar Land,
Om De Vrucht Daarvan En Het Goede Ervan Te Eten.
Maar
toen u Daarin kwam, verontreinigde u Mijn Land
en hebt u Mijn Eigendom tot een gruwel gemaakt.

De Geroepen zonen zijn vergriekst geworden, hadden pallas athena in zich,
de uil (moloch), de slang (verdraaiing, satan), de haan (de ontkenning)
Nu: het laten En ZIJN! Niet beschouwen, analyseren, Niet naar de vijand kijken,
Niet
introspectief zijn, Niet narcistisch, Niet satanisch zijn, Niet zelfgericht zijn. Maar Alleen Zicht Op Jezus Christus,
Alleen Zicht Op Zijn Bruid De Sulammitische – Hooglied 6:13 -, Op De Ware Blauwdruk Die Van Voor
de grondlegging der wereld Is

In Christus Is de wereld is illusiede wereld van pallas athena is illusie, de wereld van hermes is illusiede wereld van medusa (de vampier) is illusie,
alles fata morgana

Jezus Christus Heeft alle overheden en machten Openlijk Tentoongesteld En Zo Over hen Gezegevierd – Colossenzen 2:15 –
 
De priesters zeiden niet: Waar Is De HEERE?
en zij die De Wet hanteerden, kenden Mij niet;
de herders kwamen in opstand tegen Mij,
en de profeten profeteerden namens de baäl.
Ze gingen achter dingen aan die niet Van Nut zijn.
Daarom Zal Ik u Nog Ter Verantwoording Roepen,
Spreekt De HEERE, ja, uw kleinkinderen Zal Ik Ter Verantwoording Roepen.

de priesters, de herders en de profeten allen riepen ze niet Waar Is De Heere
Allen zijn al vervreemd, dit geldt voor alle priesters, herders, profeten in het wereldsysteem

Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk, overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken.
Zij verontreinigden
Het Huis Van De HEERE, Dat Hij Geheiligd Had In jeruzalem.
2 Kronieken 36:14

Voorzeker, steek over naar de eilanden van de kittiërs, en zie,
stuur boden naar kedar en let aandachtig op,
en kijk of iets dergelijks gebeurd is.
Heeft een volk ooit goden ingeruild?
– en het zijn niet eens goden! –
Toch heeft
Mijn volk zijn eer ingeruild
voor wat niet van nut is.

Ontzet u hierover, Hemel,
Huiver, Wees Zeer Ontsteld,
Spreekt De HEERE.
Want Mijn
volk heeft een dubbel kwaad gedaan:
Mij, De Bron Van Levend Water,
hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken,
lekkende bakken,
die geen Water houden.

alle kerkelijke gemeentes, zondagsgemeentes, zijn deze lekkende bakken,
zij
Proclameren Mattheus 26:13 niet, men blijft verbonden met de staat, occulte leylijnen via bsn, zorgverzekering,
occulte belastingtempel walterbos complex, etc

 
Is israël dan een slaaf? Of is hij een in huis geboren slaaf?
Waarom is hij dan een prooi geworden?
Jonge leeuwen brullen tegen hem,
zij hebben hun stem laten klinken.

Zij hebben van zijn land een woestenij gemaakt.
Zijn steden zijn vernietigd, zodat niemand er meer woont.
Ook de mensen van nof (toonbaarheid) en tachpanhes
(gij zult handen vullen met medelijden)
graasden u de schedel af.

daar waar de vijand kans krijgt, is er ALTIJD een invalspoort, altijd zonde, Waardoor God Zijn Bescherming Terug Moet Trekken,
hoe dieper de zonde, het verwoestender de vernietiging

Doet u dit niet uzelf aan
doordat u
De HEERE, Uw God, verlaat
Op Het Moment Dat Hij u Op De Weg Leidt?

Een innerlijk anti-God, anti-Heilige Geest, anti-Zalving
Op Het Moment Dat Hij Op De Weg Leidt
is er een verlaten,
is er een tegen, hoe komt deze diepe rebellie in het hart van zijn volk?

Welnu, wat hebt u met de weg naar egypte
om het water van sichor te drinken
?
En wat hebt u met de weg naar assyrië
om het water van de rivier de eufraat te drinken
?

Omdat er ander water gedronken wordt
er is op een andere bron aangesloten
de bron van de wereld
, andere rivieren dan Gods Rivier
Gods Rivier Die het gehele wezen Zuivert

de andere rivieren brengen drek en demonie,
andere rivieren zijn demonische rivieren
rivieren van de afgoden

Uw eigen kwaad straft u
en uw eigen afdwalingen bestraffen u
.

deze rivieren doen afdwalen van God en
op deze rivieren is
Het Oordeel Van De Allerhoogste

het eigen kwaad en de eigen afdwalingen zijn hetgeen wat straft

Erken En Zie In, dat het kwaad en bitter is
De HEERE, Uw God, te verlaten,
en dat er geen Vreze Voor Mij Bij u is
,
Spreekt De Heere, De HEERE Van De Legermachten.

Door Te Erkennen, door de zonde te zien, worden de zonde ook gelijk beoordeelt
En Kan Er Berouw Plaatsvinden, Daar De Heilige Geest Overtuigt Van
zonde,
Zo Komt er Ruimte Voor GodsVreze

 
Want van oude tijden af Heb Ik uw juk Gebroken,
en
uw banden Verscheurd.
U zei: Ik wil niet Dienen!

het hart is gewend aan hoererij, is gewend aan zweven en toveren,
is gewend aan dwalen en het ‘eigen leven’ leven
een dwalend hart dat niet wil
Dienen, Terwijl De Vader de jukken en banden van slavernij Heeft Gebroken, Door Het Bloed Van Zijn Zoon Jezus,

als lemmings gaat men terug de zonde in. Geen ZelfRespect, geen GodsVreze.
hoererij met de staat, met de wereldmachten
Terwijl God Zegt Openbaring 3:1-3 Voor Mij ben je dood

Maar op elke hoge heuvel,
en onder elke bladerrijke boom
legt u zich als een hoer neer
.

maar met iedere rivier, iedere stroom van de wereld wordt hoererij bedreven
het hart is gewend geraakt aan het water wat de vleselijke lusten vervuld en de dood brengt

Ík Had u Evenwel Geplant, Een Edele Wijnstok,
Een Volkomen Betrouwbare Stek.

Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken
van een uitheemse wijnstok?

Door ongehoorzaamheid en verkeerde prioriteit, door gemakzucht, en nemen van Genade
is het hart corrupt geworden. En door het bevuilde water, is het hart vervreemd Van De Zuivere Stroom Van De Schepper

Want al zou u zich met loog wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor
Mijn Aangezicht,
Spreekt De Heere HEERE.

Er is geen enkele remedie op Aarde tegen ongerechtigheid en zonde
geen loog, geen zeep, geen mooie worden of gemaakte bekentenissen,
geen menselijke creatie kan het diepe zondeprobleem van de mens
Oplossen

Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd,
ik ben niet achter de baäls aan gegaan?

in deze tijd geld het verweven zijn met pallas athena, welke als attribuut onder andere de haan heeft, welke staat in de anti-Christelijke wereld niet voor Wakker Worden, maar voor ontkenning

Zie uw weg in het dal,
erken wat u gedaan hebt,
snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
in haar maand zullen zij haar wel vinden.
Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.

alle relaties buiten De Gezalfden Die God Geeft is hitsigheid,
is vlees, is hoererij. de wereld en iedereen is ermee doordrenkt

Daar Waar De Zalving Start, Daar Waar De ZalvingsBron Is wordt niet Herkend, wordt niet Gezocht, Zij Wordt Niet Geëerd. Mattheus 26:13 wordt door geen mens verbonden met het wereldsysteem Begrepen En Toegepast, allen gaan achter vreemden aan en drinken het water van de staat, welke alle bevuilde rivieren ineen zijn. Er wordt niet meer voor houten beelden gebogen, er wordt verkeer water gedronken en daar laaft men zich aan; valse veiligheid,
valse zekerheid, valse zorg, vals onderwijs, een corrupte samenleving, allemaal gebouwd op terreur, satanisme,
Kind-Bloedoffers en sex-magie

 
Zoals een dief beschaamd staat als hij wordt ontdekt,
zo staat het huis van israël beschaamd,
zij, hun koningen, hun vorsten,
hun priesters en hun profeten.
Tegen een stuk hout zeggen ze: U bent mijn vader,
en tegen een steen: U hebt mij gebaard,
want
Mij keren zij de nek toe
en niet het gezicht,
op het moment echter dat onheil hen treft, zeggen ze:
sta op en verlos ons.

Maar waar zijn dan uw goden, die u zich gemaakt hebt?
Laten die opstaan, als zij u kunnen verlossen op het moment dat onheil u treft,
want het aantal van uw goden is
even groot als uw steden, juda.

Nu Zegt De Vader tegen hen die Hem aanroepen in hun nood,
waar zijn nu de rivieren aan wiens water je verknocht was,
kan het water van de staat je niet
Redden
? van kanker? van corona?
van vloek op financiën, van geen relaties?

Waarom roept u Mij ter verantwoording?

en als het onheil treft, dan wordt God verantwoordelijk gehouden.
Heeft Hij Niet Zijn Woord Gegeven? Heeft Hij Niet Duidelijke Richtlijnen Gegeven?
Heeft Hij Niet Zijn Geest Gegeven?

u bent allen tegen Mij in opstand gekomen,
Spreekt De HEERE.

de mens zelf is in opstand tegen De Schepper gekomen,
de mens zelf zit diep in rebellie, heeft uitheemse stekjes – Jesaja 17:10 –
gepland: waarheden die ogenschijnlijk tot Verlossing leiden,
maar geen fundament hebben, los in de afgrond van het verderf zweven
allen hebben hun tent voor
Het Beloofde Land opgeslagen in de woestijn

Tevergeefs heb Ik uw kinderen geslagen,
zij wilden geen vermaning aanvaarden
.
Uw zwaard heeft uw profeten verslonden,
als een leeuw die verderf aanricht.

het zwaard van humanisme, van menselijke maatstaf, van eigen willen en eigen kunnen
buiten
God om, heeft de profeten (welke aan het opkrabbelen waren) verslonden.
zeker in nederland is er het zwaard van izebel dat aanhoudend de
Geroepen profeten verslind,
het rust niet tot het
iedere profeet verslonden heeft. Nederland de fuik voor de profeten en de bekroning van de menselijk maatsstaf tegen God.
de erasmusbrug is hier het symbool voor, de vrouw met de benen hoog en iedereen kan naar binnen rijden, erasmus, de humanist
europoort, de poort waar de hoer van babylon, alles ontvangt en binnenlaat.

u, van deze generatie, Let Op Het Woord Van De HEERE:
Ben Ik
voor israël een woestijn geweest
of een land van diepe duisternis?

de zonde tegen De Heilige Geest is Het Goede kwaad noemen en het kwade goed,
abortus; moord op de aller-onschuldigste wordt in dit land en wereldwijd als iets goeds gezien, en ook als zodanig gepromoot, een ieder die hier tegenin gaat, wordt als extreem en als slecht weggezet.
De Werkelijkheid 180 graden anders. daar zijn de nederlanders in gemarineerd, het land van de anti-Christ bij uitstek, satanische netwerken vieren hoogtij, daarin Het Geroepen volk van God, De Geroepen Bruid laat zich vastzetten in de sions-protocollen Klik Link

Waarom zegt dan Mijn volk: Wij zijn ongebonden,
wij komen niet meer naar U toe?

Zou een jonge vrouw haar sieraad vergeten,
een bruid haar gordels?

Toch heeft Mijn volk Mij vergeten,
dagen, niet te tellen.

de wellust, de hoererij in het diepe hart, het consumeren van schepselen is waar het Geroepen volk aan verknocht is, een onmogelijkheid en toch is het gebeurt, De Kostbaar Geroepen mens, doordrenkt met anti-Christ, doordrenkt met vuil water binnengelaten door de wellust met als fundament rebellie, hieraan ten grondslag diep trauma en diepe Godshaat, de satanische netwerken doen hun werk

Wat weet u goed uw weg
om wellust te zoeken.
Daarom hebt u ook de slechtste hoeren
uw wegen geleerd.

gedreven worden Niet Door GodsVreze En Aanbidding
maar door wellust en vlees
Het Geroepen volk, De Geroepen priesters hebben zelfs aan de slechtste hoeren hun wegen geleerd, ze zijn de weg van salomo op gegaan
en de hoogste tovenaars geworden,
het verspelen van
De Kostbaarheden Van God, dit verkopen voor tijdelijk genot; de zonde van esau

Ja, in de zomen van uw kleren is gevonden
het bloed van arme, onschuldige zielen,
die u niet hebt betrapt op inbraak,
ja,
dat slaat alles.

Het Geroepen priestervolk, heeft niet als Priester gediend
om de onschuldigen Thuis Te Brengen, nee ze hebben de onschuldigen opgegeten,
het bloed is in hun mantels gevonden, hun spreken is met onschuldig bloed vermengt

En dan zegt u nog: Voorzeker, ik ben onschuldig,
ja, Zijn Toorn is van mij afgewend.

en toch menen zij zich te kunnen beroepen op hun van God Gegeven Priesterschap,
en het niet uitleven daarvan zich toch beroepen op De Blauwdruk

Zie, Ik Ga Met u Een Rechtszaak Voeren – Psalm 9 -,
omdat u zegt: Ik heb niet gezondigd.
Wat trekt u er veel op uit
en verandert u telkens uw weg?

Geen Standvastig Hart In Christus, maar een hart dat telkens De Weg Die God Aangeeft verandert, met duizend dingen bezig maar nooit met Het Juiste

U zult ook door egypte beschaamd worden,
zoals u door assyrië beschaamd bent.
Ook vandaar zult u uitgaan
met uw handen op uw hoofd,

want De HEERE Verwerpt hen op wie u vertrouwt.
Met hen zult u niet voorspoedig zijn.

God Gaat \De Geroepen priesters isoleren,
gaat hen op wie zij vertrouwen, verwerpen.
Dan Zal Blijken wie de Geroepen priesters zijn, waar ze staan,
en
Wie God Is

Jeremia 2:2-37

01-05-2014 Vroeg In De Ochtend Na walpurgisnacht
Sprak God Tot Aquila Deborah: Ik Oordeel het land En Begin Bij de kerk,
En Gaf Uit De Heilige Schrift: 2 Kronieken 36:14-16 En Psalm 9

Uitleg: En In 2003 Sprak Hij Tot Haar: Ik Maak Van roze kauwgom Weer Rood En Wit:
het Geroepen volk Uit de vermenging Halen

En Ik Hoorde Een Andere Stem Uit De Hemel Zeggen: Ga Uit haar – babylon, wereldsysteem Weg, Mijn Volk, Opdat u Geen deelhebt aan haar zonden,
En Opdat u Niet
van haar plagen zult ontvangen.
Openbaring 18:4

Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, En Vergeld haar Dubbel naar haar werken.
Schenk In de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, Voor haar Het Dubbele In.
Openbaring 18:6


Klik Afbeelding Voor BoekPromotie
She Is As The Dance Of Two Armies – Song Of Songs 6:13

In En Vanuit Agapé In Zijn Heilige Naam Uitgewerkt,

In Naam Van De Allerhoogste, De Zoon En De Sulammitische,

Zijn Getuige,
David Joshua Israel Immanuel Ben Sion,
Apostolisch Leider, Overziener, PriesterKoning In Het Nieuwe Werk, Reformator

– Jesaja 43:18-19, 28:21, Mattheus 26:13, Openbaring 5:10 –
Prophets Council Jerusalem

ProphetsCouncilJerusalem.org
Profeten Raad Nederland
ProfetenRaadNederland.org

 

 
 

RhemaWoord Voor Nu Zefanja 1:7-15 En 2:1-18

 

7. Wees Stil Voor Het Aangezicht Van De Heere HEERE.
Want Nabij Is De Dag Van De HEERE,
ja, De HEERE Heeft Een Offer Bereid,
Zijn Genodigden Geheiligd.

Jezus Christus, De Grote HogePriester, Hij Is Het Offerlam Geweest
Zijn Genodigden Herkennen Hem Naar De Geest, Niet Alleen Een OfferLam,
Maar Zijn Genodigden Zijn Zelfs Geheiligd, In De Uitnodiging En In De Toezegging Zijn
Zij Geheiligd En Veilig Onder de adem van de vijand ( Deze Adem Komt Van God)

8. Het Zal Gebeuren Op De Dag Van Het Offer Van De HEERE

Dat Ik de vorsten Zal Straffen, en de koningskinderen,

en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding.

Zij die rijk zijn geworden in een tijd van onrecht, Zullen Op Deze Dag Geoordeeld Worden.
Met Name de vorsten en hun koningskinderen, zij hebben zich welgedaan in een tijd van grote armoede.
Zij Hebben God Niet Gezocht, Maar zichzelf gewijd en uitheemse kleding gekocht
Zij hebben de valse tronen in bezit genomen gehad, door Kind-bloedoffers en sex-magie
Vorsten van een volk in ongerechtigheid dat hen draagt door valse aanbidding, losbandigheid en goddeloosheid,
‘zij eten de zonden van Mijn Volk’ – Hosea 4:8 –

 1. Ook Zal Ik Op Die Dag Straffen allen die over de drempel springen,

die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog.

Het tegenovergestelde van Dienaren: zij die over de drempel springen, En Het Kostbare Huis,
Dat Een Heiligdom Moet Zijn wordt gevuld met 1. geweld, met 2. Bedrog
De dubbelhartige, Wel Geroepen, maar vol verraad, steken ze de dolk in de rug van hun Heer,
Zij Kruisigen De Christus Opnieuw En Opnieuw
Vullen Het Huis met gruwelijkheden omdat ze niet Gereinigd zijn van de ongerechtigheden in hun Hart
dubbelhartig als ze zijn, stelen ze De Kostbaarheden Weg

 1. En Op Die Dag, Spreekt De HEERE,

zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort,

gejammer vanuit het nieuwe gedeelte van de stad,

en groot noodgeschrei vanuit de heuvels.

 1. Weeklaag, inwoners van de vijzelwijk,

want heel het volk van kooplieden is omgebracht,

allen die geld afwegen zijn uitgeroeid.

het afwegen van geld is ten alle tijde mammon,
God Voorziet In Wat De Geest Aangeeft Dat Nodig Is
‘bedieningen’ die om geld vragen, zullen nooit kunnen helpen, nogmaals afgoderij mammon = afhankelijk zijn van geld
het zijn kooplieden, deelwaarheden uit het evangelie worden verkocht,
in ruil voor collectegeld, vroom overkomend vlees, NIET De Erfenis Die Christus Heeft Vrijgezet Door Zijn Overlijden En Opstanding,
Hij Zette Die Vrij In De Maria Magdalena Bloedlijn, In Deze Tijd De Shulammitische, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, En Maakt jou Deelgenoot,
MITS je toetstaat, Glorie, Weldaad,    … In His Flow, Just By Grace

 1. En In Die Tijd Zal Het Gebeuren

Dat Ik jeruzalem Met Lampen Zal Doorzoeken.

Ik Zal de mannen Straffen

die dik worden op hun droesem,

die in hun hart zeggen:

De HEERE doet geen goed

en Hij doet geen kwaad.

Hij Stuurt Zijn Twee Profeten, De Twee Getuigen, Zij Doorzoeken de stad Met De Lampen, Met De Ogen Van God,
Tot In Het Diepste Van Het Hart Kijken Zij, Nauwgezet Zo God Hen Leidt, Rechtstreeks Van De Troon, Voorbij jou Bewustzijn om Zijn Oordelen Daar Te Brengen
de gruwelen in de diepte van het hart Brengen Ze Aan Het Licht En Veroordelen Ze
daarom worden Deze Twee Getuigen zo diep gehaat, en probeert de anti-Christ door iedereen heen hen te doden
Maar Zij Blijven Staan En Worden Samen Sterker En Sterker, En Sterker En Sterker…TotDat

 

 1. Daarom zal hun vermogen tot buit worden,

hun huizen tot een woestenij.

Zij zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen;

zij zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken.

 1. De Grote Dag Van De HEERE Is Nabij;

Hij Is Nabij En Nadert Zeer Snel.

Hoor, De Dag Van De HEERE!

De held zal daar bitter schreeuwen!

de held die heldendaden heeft gedaan Op Grond Van KindBloedoffers
zal alleen nog bitterheid uitschreeuwen, zijn heldendaden blijken loos, nergens op gegrond
de valse leiders, die onrechtmatig de hoogten innamen, worden uit de hoogten geworpen
en komen in de laagste plaatsen van de aarde terecht, Zie Artikel Genade Van Oordeel En Oordeel Van Genade Klik Link

 1. Een Dag Van Verbolgenheid Is Die Dag,

Een Dag Van benauwdheid en angst,

Een Dag Van verwoesting en vernietiging,

Een Dag Van wolken en donkerheid,

Een Dag van donkere wolken,

 1. Een Dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw

tegen de versterkte steden

en tegen de hoge hoektorens.

het systeem / babylon, wat zo hoog is gebouwd en onverwoestbaar leek, Wordt Door Gods MachtsWoord Compleet Vernietigd,
de egregores blijven niet bestaan, De Profeten Blazen Zijn Bazuin Tegen de versterkingen, Ze Spreken Gods OordeelsWoorden Uit
Het Water Van De River Scheurt de kerk, Zie Artikel enter-ankers Klik Link, en staatsstructuren Af

 1. Ik Zal De mensen Benauwen,

zodat zij zullen gaan als de blinden,

want zij hebben tegen De HEERE gezondigd.

Hun bloed zal uitgegoten worden als stof

en hun lichaam als uitwerpselen.

 1. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen Redden

Op De Dag Van De Verbolgenheid Van De HEERE.

Door Het Vuur Van Zijn Na-ijver zal heel dit land verteerd worden,

Want Hij Zal Zeker En Spoedig Een Vernietigend Einde Maken aan alle inwoners van het land.

Elke inwoner van dit land, welke tegen De Heere gezondigd heeft, zal omgaan, niet meer op hun benen blijven staan.
In het feitelijke niet gelijk zichtbaar, Maar Zij Die In De Geest Leven – 1 Kor. 2, Zij Weten
De Twee Getuigen Winnen Meer En Meer Terrein

 

Zefanja 2

1 Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf,

volk zonder verlangen,

 1. voordat het besluit het licht ziet

– een dag gaat als kaf voorbij –

Voordat Over u Komt

De Brandende Toorn Van De HEERE,

Voordat Over u Komt

De Dag Van De Toorn Van De HEERE.

het volk zonder Verlangen. Een volk zonder Verlangen Naar God,
zonder Verlangen Naar Gerechtigheid En Leven, een volk zonder Verlangen Naar Opbouw En Orde
Waar is het Verlangen van dit Volk,
de zonde en ongerechtigheid heeft het ingevreten, het Verlangen is vergaan, generatie x,y, z
x = nobody
y = geknoei met dna
z = zombie, fundament is dood, middels de door -ieten substantie opgebouwde phoenixvuur
Het Verlangen naar Redding is gedood en met een surrogaat evangelie zichzelf gevoed

 

 1. Zoek De HEERE, Alle Zachtmoedigen van het land,

die Zijn recht uitvoeren.

Zoek Gerechtigheid, Zoek Zachtmoedigheid,

Misschien Zult u Dan Verborgen Worden

Op De Dag Van De Toorn Van De HEERE.

Zoek Hem Belijdt je zonde, Naar De Vader, Zoek Gerechtigheid En Zachtmoedigheid,
Maak Er Ernst Mee Dat je hart besneden werd

 

 1. Want gaza zal verlaten worden

en askelon tot woestenij zijn;

asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,

en ekron zal Ontworteld Worden.


askelon (het vuur van de schande of ik zal gewogen worden) geest van traagheid
ekron; de stad die ba’al; aanbid, dus de heer van de welvaart

In die diepte ontworteld De Heere, ja ook de ‘nederlanders’,
werkende in het bedrijf nederland nv
die altijd de dans lijken te ontspringen,
zullen Niet Gespaard Worden
welvaart, eigen leven, het zelf voert de boventoon,
maar wie bekommert zich om de vluchtelingen die door griekenland terug in zee geduwd worden
hoe Eerlijk is de weldaad, waar is Het Brandende Hart voor hen die als vee worden behandelt
die helemaal niets meer hebben, waarom is er slechts één noor die zich hard maakt voor deze mensen?

 

 1. Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,

volk van kretenzers!

Het Woord Van De HEERE Is tegen u,

Kanaän, land van de filistijnen!

Ik Zal u Verdelgen, Zodat er geen inwoner meer is.

de filistijnen stammen af van de kretenzers, de griekse geest (boom van kennis van goed en kwaad met aan kop de wetenschap) wordt geoordeeld,
daar zij De Geest Van God geen toegang geven tot hun levens
De Geest Van God heeft alle griekse stellingen Verdelgt, Voor Hen Die In Hem Zijn Binnen Gegaan

de griekse geest steelt De Ark, steelt Het Verbond Met God En Kapselt Deze In
met theorieën, leringen, omvattingen vanuit een andere geest
Alleen De Zalving Breekt de griekse leerstellingen Af
En Alleen Via De Melchizedek HogePriesterlijke Bloedlijn, De Jezus Christus – Maria Magdalena BloedLijn Komt Deze Zalving
– Mattheus 26:13 – Maar wie Ziet Het, wie Erkent Het, wie Is Er Dankbaar Voor
Micha 4: alle heidenvolken zeggen: laat Haar ontHeiligd worden en laat ons Sion aanschouwen,
alle werken van de heidenen hebben tot doel De Dochter Van Sion te ontHeiligen,
zowel de handelingen, als dat wat ze fysiek tot stand brengen
een wereld draaiende om De Dochter Van Sion heen, haar trachten leeg te zuigen,
over Haar Rug nog meer rijkdom genereren. God Zei HALT, Ik Sta het Niet Meer Toe! Zij Zei Amen, Zei Staat
De vleermuis staat voor het stelen van De Olie, vleermuizen zijn zij die De Olie Van De Dochter Van Sion trachtten te stelen ->
dit principe wordt onbewust weergegeven in een fabel in de bundel nederlandsch museum,
waar een vleermuis de olie uit een kerklamp steelt en zijn vlerken mee besmeerd. In deze fabel wordt de walpurgisnacht,
de heksennacht ook benoemd. en dat is exact wat heksen doen, Olie stelen
(centrale plekken waar dit in geest werkt :de bunkers langs de atlantik-wall bij wassenaar, en huize kernheim in ede, ook witte wieven gebied achterhoek (dinxperloo, lievelde en swiep))
God Zegt Tegen Haar Dat Ze Niet Mag Geven Van De Olie En De Wijn Waar Niet Voor Gewerkt Is – Jesaja 62 –
de valse aanbidding van hen die Niet Recht Staan Met God, doen een Beroep Op De Vader, Op De Liefde,
Maar God, Jezus En De Sulammitische Laten Niet Toe Dat Hun Olie Niet Aan hen die er niet voor Gewerkt Hebben,
Zij Laten De Twee Getuigen Vuur Spreken


Oordeel Roeit alles Uit, God Brengt De Schepping In De OliePers, PAS DAN Zullen Alle Zonen En Dochteren Tot Aanzijn Spreken

 

 1. Het gebied aan de zee zal worden

tot weiden met putten voor herders

en kooien voor kleinvee.

De Schepper Schept Een Ware Gemeente, Zij Die Echt Van Hem Houden

 

 1. En het gebied zal zijn

Voor Het Overblijfsel Van Het Huis Van Juda,

Zodat Zij daarin zullen weiden.

‘s Avonds zullen zij in de huizen van askelon ( bet. neerliggen, het vuur van de schande of ik zal gewogen worden)

Want De HEERE, Hun God, Zal Naar hen Omzien

En Een Omkeer in hun gevangenschap brengen.

 

 1. Ik Heb de smadelijke woorden van moab Gehoord

en de beschimping door de ammonieten,

Waarmee zij mijn volk gesmaad hebben,

zich verheven hebben tegen hun gebied.

 1. Daarom, Zo Waar Ik Leef, Spreekt De HEERE Van De Legermachten,

De God Van Israël:

Voorzeker, moab zal als sodom worden

en de ammonieten als gomorra:

een distelveld, een zoutgroeve

en een woestenij tot in eeuwigheid!

De Rest Van Mijn Volk Zal hen Plunderen,

Het Overblijfsel Van Mijn Volk Zal hen In Erfelijk Bezit Nemen.

Nu Is Daar De Tijd Van De Verschuiving Van de tronen, De Ware Tronen En Zij Die Deze Rechtmatig Toebehoren,
Hebben In Navolging Van Hun Heer de valse tronen gebroken krachteloos gemaakt en verbrijzeld

 

 1. Dit overkomt hun vanwege hun trots,

omdat zij zich al honend verheven hebben

tegen Het Volk Van De HEERE Van De Legermachten.

 1. Ontzagwekkend Zal De HEERE Voor hen Zijn,

Want Hij Zal alle goden van de aarde doen verschrompelen.

Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich Voor Hem neerbuigen,

ieder vanuit zijn eigen woonplaats.

Een Nieuwe Tijd; alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich voor Hem neerbuigen
De PriesterKoningen Zullen Niet Langer in lijden  zijn, Maar Wakker Worden En Gaan Regeren Vanaf Hun Heilige Troon
Dit Omdat Ze Door het ariel Heenbreken. En wat is het ariel, dit is de klaagzang, de klacht, het klagen, dus de klaagmuur,
het blijven hangen in slachtofferschap, dit voedt de 666 / de 9/11 welke is de rotskoepelmoskee, deze ook gevoed door de grotten van sedekia,
KindBloed-offers, sex-magie en programmatie>
Maar kern is waar het lijden niet aan Christus Wordt Gegeven, maar De Geroepen Priester Blijft in klaagzang, wordt het ariel boven hem / haar versterkt,
met klagen krijgt De Geroepen Priester Brand In De Poort, klagen houdt het valse vuur op het ariel brandende.
dit weten de ‘machthebbers’ daarom houden ze koste wat het kost de klaagmuur in stand
Direct ontkenning van Het Volbrachte Werk Van Jezus Christus
Het ariel VOL van alle -ieten (Nu jezuiten; Christen-verloochenaars) -> anti-priesteres
bij hun staat Jesaja 53 Niet In De Bijbel, zij kennen De Liefde Niet

 

Zij verzekeren zichzelf in het wereldsysteem en bidden ondertussen tot God
Om Hetgeen Wat Allang Gegeven Is, Johannes 8:44 ( Hoe Verschrikkelijk Voor De Vader, Die Zo’n Immense Prijs Heeft Betaald Om Mensen In Glorie Te Herstellen)
de klaagmuur (klagen, zielig zijn, slachtofferrol = apollyon Openbaring 9:11  – 1 Kor. 10 – de regelrechte vloek!) tegen de rotskoepelmoskee is de fuik, Jezus Christus In Eenheid Met Maria Magdalena Heeft dit slot
al heel lang geleden Gebroken

 

 1. Ook u, cusjieten!

Gevallen Door Mijn Zwaard Zijn Zij!

 1. Hij Zal Ook Zijn Hand Uitstrekken tegen het noorden

en assyrië Doen ondergaan.

Hij Zal ninevé tot een woestenij Maken,

dor als een woestijn.

 1. In het midden ervan zullen kudden neerliggen,

allerlei in groepen levende dieren.

Zowel kauw als nachtuil

zal op zijn kapitelen overnachten.

Een stem zal door het venster zingen,

puin zal op de drempel liggen,

want het cederwerk is blootgelegd.

De diepste onderlagen van hen in ongerechtigheid Legt Hij Bloot

 

 1. Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde,

die in haar hart zei:

Ik en verder niemand.

Hoe is zij tot een woestenij geworden,

een rustplaats voor de wilde dieren!

Ieder die erdoorheen trekt,

sist van afschuw en gebaart met zijn hand.

de plek van onbezorgdheid Wordt verwoest Door Het Water
Jesaja 28

Vertrek, Vertrek Uit babylon Opdat…
– Openb. 18:4 –

RhemaWoord 10-05-2021 Ontvangen

 1. Het Zal Gebeuren Op De Dag Van Het Offer Van De HEERE

               Dat Ik de vorsten Zal Straffen, en de koningskinderen,

                              en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding.

Zij die rijk zijn geworden in een tijd van onrecht, Zullen Op Deze Dag Geoordeeld Worden.
Met Name de vorsten en hun koningskinderen, zij hebben zich welgedaan in een tijd van grote armoede. Zij Hebben God Niet Gezocht, Maar zichzelf gewijd en uitheemse kleding gekocht

 1. Ook Zal Ik Op Die Dag Straffen allen die over de drempel springen,

               die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog.

 

Het tegenovergestelde van dienaren: zij die over de drempel springen, En Het Kostbare Huis,
Dat Een Heiligdom Moest Zijn wordt gevuld met 1. Geweld, met 2. Bedrog


 1. En Op Die Dag, Spreekt De HEERE,

               zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort,

                              gejammer vanuit het nieuwe gedeelte van de stad,

                                            en groot noodgeschrei vanuit de heuvels.

 1. Weeklaag, inwoners van de vijzelwijk,

               want heel het volk van kooplieden is omgebracht,

                              allen die geld afwegen zijn uitgeroeid.

 

 1. En In Die Tijd Zal Het Gebeuren

               Dat Ik jeruzalem Met Lampen Zal Doorzoeken.

Ik Zal de mannen Straffen

               die dik worden op hun droesem,

                              die in hun hart zeggen:

De HEERE doet geen goed

               en Hij doet geen kwaad.

Hij Stuurt Zijn Twee Profeten, De Twee Getuigen, Zij Doorzoeken de stad Met De Lampen,
Met De Ogen Van God, Tot In Het Diepste Hart Kijken Zij, om Zijn Oordelen Daar Te Brengen.

 

 1. Daarom zal hun vermogen tot buit worden,

               hun huizen tot een woestenij.

Zij zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen;

               zij zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken.

 1. De Grote Dag Van De HEERE Is Nabij;

               Hij Is Nabij En Nadert Zeer Snel.

Hoor, De Dag Van De HEERE!

               De held zal daar bitter schreeuwen!

de held die heldendaden heeft gedaan Op Grond Van KindBloedoffers
zal alleen nog bitterheid uitschreeuwen, zijn heldendaden blijken loos, nergens op gegrond

 1. Een Dag Van Verbolgenheid Is Die Dag,

               Een Dag Van benauwdheid en angst,

Een Dag Van verwoesting en vernietiging,

               Een Dag Van wolken en donkerheid,

                              Een Dag van donkere wolken,

 1. Een Dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw

               tegen de versterkte steden

                              en tegen de hoge hoektorens.

het systeem / babylon, wat zo hoog is gebouwd en onverwoestbaar leek, Wordt Door God MachtsWoord Compleet Vernietigt, de egregores blijven niet bestaan, De Profeten Blazen Zijn Bazuin Tegen de versterkingen, Ze Spreken Gods OordeelsWoorden Uit

 

 1. Ik Zal De mensen Benauwen,

               zodat zij zullen gaan als de blinden,

                              want zij hebben tegen de HEERE gezondigd.

Hun bloed zal uitgegoten worden als stof

               en hun lichaam als uitwerpselen.

 1. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen Redden

               Op De Dag Van De Verbolgenheid Van De HEERE.

                              Door Het Vuur Van Zijn Na-ijver zal heel dit land verteerd worden,

Want Hij Zal Zeker En Spoedig Een Vernietigend Einde Maken aan alle inwoners van het land.

Elke inwoner van dit land, welke tegen De Heere gezondigd hebben, zullen omgaan, niet meer op hun benen blijven staan

Zefanja 2


Zefanja 2:1 Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf,

               volk zonder verlangen,

 1. voordat het besluit het licht ziet

               – een dag gaat als kaf voorbij –

Voordat Over u Komt

               De Brandende Toorn Van De HEERE,

Voordat Over u Komt

               De Dag Van De Toorn Van De HEERE.

het volk zonder verlangen. Waar is het verlangen van dit Volk,
het heeft zich ingevreten in de zonde, het verlangen is vergaan,
de verlangen naar Redding is gedood en met een surrogaat evangelie zichzelf gevoed

 1. Zoek De HEERE, Alle Zachtmoedigen van het land,

               die Zijn recht uitvoeren.

Zoek Gerechtigheid, Zoek Zachtmoedigheid,

               Misschien Zult u Dan Verborgen Worden

                              Op De Dag Van De Toorn Van De HEERE.

Zoek Hem Belijdt je zonde, Naar De Vader, Zoek Gerechtigheid En Zachtmoedigheid,
Maak Er Ernst Mee Dat je hart besneden werd

 

 1. Want gaza zal verlaten worden

               en askelon tot woestenij zijn;

asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,

               en ekron zal Ontworteld Worden.


ekron; de stad die ba’a; aanbid, dus de heer van de welvaart
In die diepte ontworteld De Heere, ja ook de nederlanders, die altijd de dans lijken te ontspringen,
zullen Niet Gespaard Worden


 1. Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,

               volk van kretenzers!

Het Woord Van De HEERE Is tegen u,

               Kanaän, land van de filistijnen!

                              Ik Zal u Verdelgen, Zodat er geen inwoner meer is.

de filistijnen stammen af van de kretenzers, de griekse geest wordt geoordeeld,
zij De Geest Van God geen toegang geven tot hun levens
De Geest Van God Verdelgt alle griekse stellingen

 1. Het gebied aan de zee zal worden

               tot weiden met putten voor herders

                              en kooien voor kleinvee.

De Schepper Schept Een Ware Gemeente, Zij Die Echt Van Hem Houden

 1. En het gebied zal zijn

               Voor Het Overblijfsel Van Het Huis Van Juda,

                              Zodat Zij daarin zullen weiden.

‘s Avonds zullen zij in de huizen van askelon neerliggen,

               Want De HEERE, Hun God, Zal Naar hen Omzien

                              En Een Omkeer in hun gevangenschap brengen.

 

 1. Ik Heb de smadelijke woorden van moab Gehoord

               en de beschimping door de ammonieten,

Waarmee zij mijn volk gesmaad hebben,

               zich verheven hebben tegen hun gebied.

 1. Daarom, Zo Waar Ik Leef, Spreekt De HEERE Van De Legermachten,

               De God Van Israël:

Voorzeker, moab zal als sodom worden

               en de ammonieten als gomorra:

een distelveld, een zoutgroeve

               en een woestenij tot in eeuwigheid!

De Rest Van Mijn Volk Zal hen Plunderen,

               Het Overblijfsel Van Mijn Volk Zal hen In Erfelijk Bezit Nemen.

Nu Is Daar De Tijd Van De Verschuiving Van de tronen, De Ware Tronen En Zij Die Deze Rechtmatig Toebehoren,
Hebben In Navolging Van Hun Heer de valse tronen gebroken krachteloos gemaakt en verbrijzeld

 

 1. Dit overkomt hun vanwege hun trots,

               omdat zij zich al honend verheven hebben

                              tegen Het Volk Van De HEERE Van De Legermachten.

 1. Ontzagwekkend Zal De HEERE Voor hen Zijn,

               Want Hij Zal alle goden van de aarde doen verschrompelen.

Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich Voor Hem neerbuigen,

               ieder vanuit zijn eigen woonplaats.

Een Nieuwe Tijd; alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich voor Hem neerbuigen
De PriesterKoningen Zullen Niet Langer in lijden  zijn, Maar Wakker Worden En Gaan Regeren Vanaf Hun Heilige Troon

 

 1. Ook u, Cusjieten!

               Gevallen Door Mijn Zwaard Zijn Zij!

 1. Hij Zal Ook Zijn Hand Uitstrekken tegen het noorden

               en assyrië Doen ondergaan.

Hij Zal ninevé tot een woestenij Maken,

               dor als een woestijn.

 1. In het midden ervan zullen kudden neerliggen,

               allerlei in groepen levende dieren.

Zowel kauw als nachtuil

               zal op zijn kapitelen overnachten.

Een stem zal door het venster zingen,

               puin zal op de drempel liggen,

                              want het cederwerk is blootgelegd.

De diepste onderlagen van hen in ongerechtigheid Legt Hij Bloot

 1. Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde,

               die in haar hart zei:

                              Ik en verder niemand.

Hoe is zij tot een woestenij geworden,

               een rustplaats voor de wilde dieren!

Ieder die erdoorheen trekt,

               sist van afschuw en gebaart met zijn hand.

de plek van onbezorgdheid Wordt verwoest Door Het Water
Jesaja 28

RHEMAWoord Jeremia 10+11
02-05-2020 Ontvangen

Verzamel uit het land uw handelswaar,
u die in de vesting woont.
Want Zo Zegt De HEERE:
Zie, Ik Ga de inwoners van het land
Deze Keer Wegslingeren.
Ik Zal hen Benauwen,
Dat Zij het ondervinden.

Wee mij om mijn breuk,
mijn wond is pijnlijk.

De Profeet Heeft een pijnlijke wond, vanwege het land dat hoereert en zondigt,
dit land is In Zijn Mantel. Nu De Mantel Van De Sulammitische

En Ik Had Zelf Gezegd: Zeker, dit
is een ziekte, ik moet die dragen.

Hij Weet Zich Een Priester, Die In Christus Plaatsvervangend de zonde en de ziekte voor het land Draagt, Een Ultieme GenadeHandreiking Van De Vader. Met een zeer groot risico voor De Priester, Daar Deze door onwil van De Geroepenen In Het Mandaatsgebied naar lage resonanties getrokken kunnen worden. Hieronder het gevolg, Van Een Priester Die Door De Aan Hem toevertrouwden niet Geëerd En Gevolgd Is

Mijn Tent is verwoest en al Mijn Touwen zijn gebroken,
Mijn Kinderen zijn bij mij weggegaan en zij zijn er niet.

Door God Is De Priester Één Van Geest Gemaakt Met Zijn Mandaatsgebied, maar een afvallig Mandaatsgebied trekt De Priester mee het onheil in, Zaak Dat De Priester
Blijft Spreken, Zo Spreekt Hij Zichzelf Vrij!


Er is niemand meer die Mijn Tent Opzet
En Mijn Tentkleden Opstelt.

De Priester Hoort Gediend Te Worden Door Hen Die In De Vijfvoudige Bediening Opereren. De Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders En Leraren.
Daar waar iedereen corrupt is, zelfs zij die in Het Ambt Behoren Te Wandelen, zijn diep bevuild, De Priester Heeft geen Team Die Zijn Tent Opzet En Zijn Tentkleden Opstelt.
Er Is niemand Die Met De Priester De Tempel Bouwt, Voor allen Geldt Het Boek Haggai. Zij zijn wel bezig met hun eigen huizen terwijl Het Huis Van God braak ligt.

Want de herders zijn dom geweest
en hebben De HEERE niet Geraadpleegd.
Daarom hebben zij niet Verstandig gehandeld
en is heel de kudde van hun weide verspreid.

Er is hierdoor GEEN Eenheid In Het Land, allen gaan voor de eigen toko en dus ten diepste voor zichzelf, de herders laten zich niet Leiden Door De Geest,
ze bewerken GEEN Eenheid, zijn zelfs niet eens Wedergeboren.

Een geluid van een gerucht! Zie, het komt!
Een groot gedreun uit het land in het noorden,
om de steden van Juda te maken
tot een woestenij, een verblijfplaats van jakhalzen.

het land uit het noorden is babel, nu in de geestelijke wereld betekent dit dat toverij de overspelige kerken tot in de kern overneemt. Alle Kostbaarheid Van Geest,
Alle
Goud Het Kan niet Blijven Bestaan. Want Het Fundament, De Dochter Van Sion, Is door de herders verworpen. Zij behoren tot de heidenvolken

Nu verzamelen zich tegen u
vele heidenvolken.
Zij zeggen: Laat Haar ontheiligd worden,
en laten onze ogen Sion aanschouwen.
– Micha 4:11 –

Ik Weet, HEERE,
dat het niet aan de mens is zijn Weg,
dat het niet aan een man is zijn Gang te bepalen
en zijn voetstappen te richten.
Bestraf Mij, HEERE, Maar Met Mate,
niet In Uw Toorn, anders Zou U weinig van Mij overlaten.

Dit Is De Dynamiek Van De Jozua-Priester – Zacharia 3 -. Het Mandaatsgebied Wat Hij Draagt Moet Gestraft Worden. De Priester Gaat Mee In Het Oordeel Daar Het MandaatsGebied Zich In Zijn Buik Bevindt. Door Zich Te Positioneren En Te Smeken Komt Hij Dieper Bij God Thuis In De Genade En Wordt Hij niet Met Zijn MandaatsGebied Geoordeeld.

Stort Uw Grimmigheid Uit Over de heidenvolken
die U niet Kennen,
over de geslachten
die Uw Naam niet Aanroepen.
Zij hebben immers Jakob verslonden, ja, hem verslonden, aan hem een einde gemaakt,
en zijn woonplaats verwoest.
– Jeremia 10:17-25 –

Het heidendom heeft zich zo diep in de zonde en destructie gewenteld, Dat Het Priestervolk, nog in zwakte, door het heidendom verslonden is. God Gaat Ze Oprichten,
jakob Wordt Israel Dankzij Het Priesterschap Van De Twee Getuigen
– Ezechiel 37 –

Het Woord Dat Van De HEERE Gekomen Is Tot Jeremia:
Luister Naar De Woorden Van Dit Verbond En Spreek Tot de mannen van juda en tot de inwoners van jeruzalem, En Zeg Tegen hen:
Zo Zegt De HEERE, De God Van Israël:

Vervloekt is de man die niet Luistert Naar De Woorden Van Dit Verbond,

Dat Ik uw vaderen Geboden Heb Op De Dag Dat Ik hen Geleid Heb Uit het land egypte, Uit de ijzeroven:

Luister Naar Mijn Stem En Doe Deze Woorden, Overeenkomstig Alles Wat Ik u Gebied.
Dan Zult u Mij Tot Een Volk Zijn En Zal Ík U Tot Een God Zijn,

Opdat Ik De Eed Gestand Doe Die Ik uw vaderen Gezworen Heb Om hun Een Land Te Geven Dat Overvloeit Van Melk En Honing, Zoals Het Heden Ten Dage Is.
Toen Antwoordde Ik En Zei: Amen, HEERE.

Toen Zei De HEERE Tegen Mij: Predik Al Deze Woorden in de steden van juda en op de straten van jeruzalem:

Luister Naar De Woorden Van Dit Verbond En Doe Ze.

Want Ik Heb uw vaderen Ernstig Gewaarschuwd Vanaf De Dag Dat Ik hen Uit het land egypte Leidde Tot Op Deze Dag, Vroeg En Laat: Luister Naar Mijn Stem!
Zij hebben echter niet Geluisterd en zij hebben hun oor niet Geneigd, maar ze gingen door, ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart.
Daarom Bracht Ik Over hen Al De Woorden Van Dit Verbond Dat Ik Geboden Heb Te Doen, maar die zij niet Gedaan hebben.

Daarop Zei De HEERE Tegen Mij: Er Is een samenzwering Ontdekt onder de mannen van juda en de inwoners van jeruzalem. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar Mijn Woorden Te Luisteren.

De goedkoopheid, lichtzinnigheid is zo groot geworden onder de evangelische gemeentes
dat ze vervallen zijn in de ongerechtigheid van de voorvaderen,

de illusoire cover is opgelost

.
Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van israël en het huis van juda hebben Mijn Verbond verbroken,
Dat Ik Met hun vaderen Gesloten Had.

Daarom, Zo Zegt De HEERE: Zie, Ik Ga Over hen onheil Brengen Waaraan zij niet kunnen Ontkomen.
Als zij dan tot Mij roepen, Zal Ik niet Naar hen Luisteren.
Dan zullen de steden van juda en de inwoners van jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht hebben, maar die zullen hen zeker niet kunnen Verlossen in de tijd van hun onheil.
Immers, het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, juda, en u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van jeruzalem, altaren om reukoffers te brengen aan de baäl.

En U, Bid niet Voor dit volk, En Hef Voor hen geen Geroep Of Gebed Aan, Want Ik Zal niet Luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot Mij roepen.

Wat heeft Mijn beminde in Mijn Huis te doen,
terwijl zij de schanddaad met velen doet,
en Het Offervlees Van Het Heiligdom van u zal wijken?
Ja, wanneer u kwaad doet,
dan springt u op van vreugde.
Een Bladerrijke Olijfboom, Met Welgevormde Vruchten,
Had De HEERE u Als Naam Gegeven.
Maar Nu Heeft Hij Onder Het Geluid Van Een Groot Gedruis
Een Vuur onder hem Aangestoken,
Zodat Zijn Takken Gebroken Zijn.

Want De HEERE Van De Legermachten, Die u Heeft Geplant, Heeft een kwaad Over u Uitgesproken – vanwege het kwaad dat het huis van israël en het huis van juda
met elkaar bedreven hebben, door Mij Tot Toorn te verwekken door reukoffers te brengen aan de baäl (vooral ook heidense feesten vieren, vooral ook kerst:
DIEP FOUT, hoogst satanisch!)

De HEERE Heeft Het Mij Doen Weten En Toen Wist Ik Het, Toen U Mij hun daden Hebt Doen Zien.
Ik Was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid, want ik wist niet dat zij tegen Mij plannen bedachten, door te zeggen: Laten wij De Boom Met Zijn Vrucht
te gronde richten, laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt.

De ProfeetPriester Is De Boom Met Zijn Vrucht, God Had ook hen De Bladerrijke Boom Met Welgevormde Vruchten Genoemd. Met de moord toelaten in hun hart tegen Hem Die Allereerst De Bladerrijke Boom Met Welgevormde Vruchten Is plegen ze geestelijke, emotionele en indirect ook fysieke moord op zichzelf, ze amputeren zichzelf. Jeremia Heeft Door Spreken Zijn Leven Gered, de israelieten hebben zichzelf van Het Leven afgesneden. Zo ook vandaag de dag hoe de evangelische gemeenten,
De Geroepen Profeten, handelen tegen De Twee Getuigen.

Maar, HEERE Van De Legermachten, Rechtvaardige Rechter,
U Die de nieren en het hart Beproeft,
Laat Mij Uw Wraak Aan hen Zien,
Want Aan U Heb Ik Mijn Rechtszaak Bekendgemaakt.

Daarom, Zo Zegt De HEERE over de mannen van anathoth die u naar het Leven staan en zeggen: Profeteer niet in de Naam Van De HEERE,
opdat u niet door onze hand sterft.

Daarom, Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten: Zie, Ik Ga hen Straffen: de jongemannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en hun dochters
zullen sterven van de honger.

Er zal geen overblijfsel van hen zijn, Want Ik Zal onheil Brengen Over de mannen van anathoth In Het Jaar Van De Vergelding Aan hen.
– Jeremia 11:1-23 –

De Schepper Zelf Heeft over de mannen van anatoth – de evangelische oppervlakkige overspelige toverij gemeentes – een kwaad Uitgesproken. Zij die samengespannen hebben tegen De Profeet, tegen De Priesters. Hij Zal de herders / leiders Ombrengen Door Het Zwaard En hun volgelingen zullen sterven van de honger; er zal geen evangelische egregore meer zijn waaraan ze zich kunnen voeden, de bron van alle emotionele energie voeding Stopt.

 

RhemaWoord Openbaring 3:1-3 Reeds In 2009 Ontvangen
Om een ieder Te Laten Weten,
DIT IS de toestand van de ongezeglijke Geroepenen,
– BOVENAL het corrupte trotse rebelse, vals en overspelige leiderschap 

die gevangen zitten in de door griekse geest georganiseerde, gefragmenteerde, overspelige izebel kerk,
                     zij nemen zich het recht VRIJ te metselen met deel-waarheden vanuit De Heilige Schrift;
vrijmetselarij!

is machts-VERSCHUIVING Gebleken; alles BINNEN de jezuitenmantel van de paus/ het vaticaan/REPTILIANS; heuvel die de slang als god aanbidt,
zij hebben SUC-6; de hemelkoningin zegent! – Jeremia 44:18 –

Klik Hier Om Verder Te Lezen

RhemaWoord Amos 9

Ik Zag De Heere Staan Bij Het Altaar, En Hij Zei:
Sla Tegen Het Kapiteel,
Zodat De Drempels Beven,
En Breek Ze Stuk Op het hoofd van hen allen.
En wie van hen overblijft, Dood Ik Met Het Zwaard.
Niemand van hen die vluchten, Zal Ontvluchten,
en niemand van hen die ontkomen, Zal Gered Worden.

de maat der zonde is vol, de maat der ongehoorzaam is vol.
Wij Hebben 11 jaar Door Gods Geest Voortgestuwd Hebben Wij Door de bolwerken Heen Gesproken.
Er is niet geluisterd
. God Gaat Oordelen, Zijn Zwaard Is Gewet Om Een Slachting Aan Te Richten.
Het losgaan Op De Dochter Van Sion Is Genoeg, De Tijd Van Haar Lijden Is Voorbij. De GenadeTijd Is Over,
Er Zal Nu Alleen Nog Zwaard Zijn. Zijn Twee Getuigen Staan Klaar Om Met
Vuur En Alleen Met Vuur Te Spreken

Al drongen zij door tot in de hel,
Mijn Hand Zou hen vandaar Weghalen;
en al stegen zij naar De Hemel op,
Ik Zou hen Vandaar Doen Neerdalen.

Er is geen Ontkomen Aan Zijn Zwaard, De Tijd Van Genade En Door De Zalving Naar Binnen Gaan Is Voorbij.
Het Oordeel Is Aangevangen En Neemt Toe

Klik Hier Om Verder Te Lezen

RhemaWoord Voor Nu Jeremia 9

Och, Was Mijn Hoofd Maar Water
En Mijn Oog Een Bron Van Tranen,
Ik Zou Dag En Nacht Wenen
over de gesneuvelden bij de dochter van mijn volk.
Och, had ik in de woestijn maar een kamp voor reizigers!
Ik Zou mijn volk Verlaten, Ik Zou Bij hen Weggaan,

want zij zijn allen overspelers, een trouweloos gezelschap.
Zij spannen hun tong als hun boog.
Met leugen en niet met betrouwbaarheid

zijn zij in het land sterk geworden,
want zij gaan voort van slechtheid tot slechtheid,
En Mij Kennen ze niet, Spreekt De HEERE.

Nu is dezelfde situatie met het volk als in de tijd Van Jeremia.
Allen zijn overspelers.
De gayparade wordt het beste feest van het jaar genoemd,
terwijl het één en al sodom en gomorra is

 

Klik Hier Om Verder Te Lezen

RHEMAWoord Ontvangen Psalm 132
HEERE, Denk Aan David,
Aan Al Zijn Lijden,
Hoe Hij De HEERE Gezworen Heeft,
De Machtige Jakobs Deze Gelofte Deed:

Waarom leed David? Omdat Hij De Troon, Die adam had afgestaan aan satan, Moest Innemen.
Al zijn tegenstanders waren verweven met Deze Troon, satan had een hele gevallen schepping, een hele gevallen mensheid in zijn macht om David tegen te werken. MAAR God Was Met David. Hij Had David Alles Gegeven Om De Overwinning Te Hebben En Zijn Koninkrijk Te Vestigen.
De Allerhoogste Deed Aan David Zijn Gelofte EN Aan Zijn Nageslacht.

Klik Hier Om Verder Te Lezen

 

RHEMAWoord Zefanja 1 – 3
Gistermorgen 24-05-2020 Ontvangen

De valse bruid IN De Geroepen Bruid Gekraakt,
En niet Alleen de valse bruid,
Maar Ook de hele habitat die de moloch
door de moloch-priester had gecreëerd.
Zich uitend in egregore leef te doetinchem,
onder de mantel van wilkin van de kamp
en cees van harten in de mantel van beatrix.

Ernstig Woord Ontvangen Voor feiko reitsema,
zijn overzieners cees van harten en wilkin van de kamp
en zijn egregore leef
(staande voor de gehele gevallen Geroepen Bruid),
zij hebben hoogmoedig en verderfelijk gehandeld
tegen Zijn Profeten en de spot met Hen gedreven,
Zijn Priesters gesmaad en beschimpt,
ze hebben zich al honend verheven
tegen Het Volk Van De Heere.
Het Verzengend Vuur Van God verteert het
hele netwerk, dat Zijn Gezalfden smadelijk behandeld
en Hen probeert te doden.

Bevestigend RHEMAWoord


Klik Hier Om Verder Te Lezen

RHEMAWoord 16-05-2020 Ontvangen
Psalm 97, Psalm 87:5

God Is De AllerHoogste
De HEERE Regeert, Laat De Aarde Zich Verheugen
En vele kustlanden zich Verblijden.

Wolken En Donkerheid Zijn Rondom Hem,
Gerechtigheid En Recht Zijn Het Fundament Van Zijn Troon.
Vuur Gaat Voor Zijn Aangezicht Uit

Vuur OP De Olie Beschreven
In Mattheus 26:12+13… Hooglied 1:3b…
ZIJN Naam; Man Vrouw Micha 4:8
DÉ UitGeGotenZalOlie..
.-

En Zet RONDOM Zijn tegenstanders IN Vlam.
Zijn Bliksemflitsen Verlichten de wereld,

15-05-2020, 10.56u In HART winterswijk Op jeruzalemniveau
izebel Geclashed, lilith kwam Per Direct Openbaar; VERNIETIGD!


 

De Aarde Ziet Ze En BEEFT.
de bergen smelten als was

Voor Het AanGezicht Van De HEERE,
Voor Het AanGezicht Van De Heere
Van HEEL De Aarde.
De Hemel Verkondigt Zijn Gerechtigheid
En ALLE volken zien Zijn Heerlijkheid.

BESCHAAMD MOETEN ZIJN allen die beelden dienen
EN zich OP DE AFGODEN BEROEMEN. (‘zorg’staat – de wet)

Buig u VOOR Hem NEER, ALLE goden!

Sion Heeft Het Gehoord En Zich Verblijd,
De Dochters Van Juda Verheugen Zich

Vanwege Uw Oordelen, HEERE.

Want U, HEERE, Bent De AllerHoogste Over DE HELE AARDE,
U Bent ZEER HOOG VERHEVEN BOVEN
alle goden.

U Die De HEERE Liefhebt, Haat het kwade.
Hij Bewaart de ziel Van Zijn Gunstelingen,
Hij Redt hen UIT de hand van de goddelozen.
Psalm 97

Van Sion Wordt Gezegd:
Man Voor Man Is ErIN Geboren!
De Allerhoogste Zelf
Doet Haar Standhouden.

– Psalm 87:5 –

 

RHEMAWoord Jesaja 5 En Jeremia 15:1-7

Nu de situatie in nederland, Zijn Profeten krijgen geen Ademruimte
van de mens in diepe ongerechtigheid
in het systeem, God Is Woest, Hij Oordeelt!
– Psalm 105:12-16 –

roze = de kleur van hoererij

Wee hun die huis aan huis trekken,
veld aan veld voegen,
tot er geen plaats meer over is,
en alleen u in het midden van het land gevestigd bent.
De HEERE Van De Legermachten Heeft Tot Mij
Persoonlijk Gesproken:

Voorwaar, veel huizen zullen tot een woestenij worden,
grote en mooie zullen zonder bewoner zijn!
Ja, tien bunders wijngaard zullen slechts één bath opleveren,
en een homer zaad zal maar een efa opleveren.

Wee hun die ‘s morgens vroeg opstaan
en op sterkedrank uit zijn,
daarmee doorgaan tot de schemering,
totdat de wijn hen heeft verhit.
Harp en luit, tamboerijn en fluit,
en wijn – dat zijn hun drinkgelagen,
maar voor De Daden Van De HEERE hebben zij geen oog;
Het Werk Van Zijn Handen Zien zij niet.
Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan:
het heeft geen Kennis.
Zijn hooggeplaatsten zullen verhongeren,
en zijn mensenmenigte zal van dorst versmachten.
Daarom zal het graf zijn keel wijd opensperren
en zijn muil wagenwijd opendoen,
zodat zijn adel en zijn mensenmenigte erin neer zullen dalen
met hun gejoel en uitgelaten gehuppel.
Dan zal de gewone man gebukt gaan,
de man van aanzien vernederd worden,
en de ogen van de hoogmoedigen zullen neergeslagen zijn.
Maar De HEERE Van De Legermachten Zal Verhoogd Worden
Door Het Recht,

En De Heilige God Zal Geheiligd Worden Door Gerechtigheid.
En Lammeren Zullen Er Grazen Als Was Het Hun Weide,
En van de puinhopen van de weldoorvoeden Zullen
Vreemdelingen Eten.

Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken
met koorden van valsheid,

en de zonde als met dikke wagentouwen,
die zeggen: Laat Hij Haast Maken,
Vaart Zetten Achter Zijn Werk,
zodat we Het zien.
Laat Het Naderen, Laat Het Komen,
Het Raadsbesluit Van De Heilige Van Israël,
zodat wij er kennis mee maken.

Wee hun die het kwade Goed noemen
en Het Goede kwaad;
die duisternis voorstellen als Licht,
en Licht als duisternis;
die bitter voorstellen als Zoet
en Zoet als bitter.

Wee hun die in hun eigen oog Wijs zijn
en naar hun eigen mening Verstandig.

Wee hun die een held zijn in wijn drinken
en dappere mannen in het mengen van sterkedrank,
die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk,
maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
Daarom, zoals een vuurtong stoppels verteert
en stro door een vlam ineenzinkt,
zo zal hun wortel vermolmd zijn,
en hun bloesem opstuiven als stof,
omdat zij De Wet Van De HEERE Van De Legermachten afgewezen hebben
en Het Woord Van De Heilige Van Israël verworpen hebben.
Daarom Is De Toorn Van De HEERE Tegen Zijn volk Ontbrand.
Hij Heeft Zijn Hand Tegen hen Uitgestrekt;
Hij Heeft hen Geslagen,
zodat de bergen sidderen,
en hun dode lichamen
als vuilnis midden op straat liggen.

Bij dit alles Keert Zijn Toorn Zich niet Af,
En Nog Is Zijn Hand Tegen hen Uitgestrekt.

Want Hij Zal Een Banier Omhoogheffen Voor de heidenvolken
van ver weg.

Van het einde der aarde Fluit Hij hen Naar Zich Toe;
en zie, daar komen zij, haastig en snel!
Onder hen zal niemand vermoeid zijn of struikelen,
niemand zal sluimeren of slapen.
Bij niemand zal de gordel om zijn heupen losraken
of de riem van zijn schoen breken.
Hun pijlen zullen scherp zijn,
al hun bogen gespannen,
de hoeven van hun paarden zullen als keisteen
beschouwd worden,

de wielen van hun wagens als een wervelwind.
Hun gebrul zal zijn als dat van een leeuwin,
zij zullen brullen als jonge leeuwen,
zij zullen grommen, hun prooi grijpen en wegslepen,
en er is niemand die redt.
Op die dag zullen zij tegen het volk grommen
als het grommen van de zee.
Wanneer men naar de aarde kijkt, zie, duisternis
en benauwdheid,

en het licht zal door haar rookwolken verduisterd zijn.
– Jesaja 5:8-30 –


De HEERE
Zei Tegen Mij: Al Stond Mozes Of Samuel Voor Mijn Aangezicht, Dan Nog Zou Mijn Ziel Niet Met dit volk Van Doen Willen Hebben. Stuur hen Van Voor Mijn Aangezicht Weg, laten zij weggaan!

En het zal gebeuren, wanneer zij tegen u zeggen:
Waar moeten wij naartoe gaan? Dat u Tegen hen Moet Zeggen:
Zo Zegt De HEERE:

Wie Bestemd is voor de dood, naar de dood;
wie Bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard;
wie Bestemd is voor de honger, naar de honger;
en wie Bestemd is voor de gevangenis, naar de gevangenis.

Ik Zal hen Op Vier Manieren Straffen, Spreekt De HEERE:
Door het zwaard om hen te doden, Door de honden om hen
weg te slepen, Door de vogels in de lucht en de dieren op
de aarde om hen te verslinden en te gronde te richten.

Ik Zal hen Stellen Tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken
Van De Aarde, vanwege manasse, de zoon van hizkia,
de koning van Juda, om wat hij in jeruzalem gedaan heeft.

Want wie Heeft Medelijden met u, jeruzalem?
Wie Betuigt u zijn Medeleven,
wie zal van de weg afgaan om te vragen
naar uw welstand?
Ú hebt Mij verlaten,
Spreekt De HEERE,
u ging achterwaarts.
Daarom Strek Ik Mijn Hand Tegen u Uit, Ik Richt u Te Gronde,
Ik Ben het berouw hebben Moe.
Ik Zal hen Wannen Met Een Wan
In de poorten van het land.
Ik Heb Mijn volk Van Kinderen Beroofd, het doen ondergaan.
Zij zijn van hun wegen niet teruggekeerd.
– Jeremia 15:1-7 –

 

Zij hebben immers Jakob verslonden, ja, hem verslonden,
aan hem een einde gemaakt,
en zijn woonplaats verwoest.
– Jeremia 10:17-25 –

Het heidendom heeft zich zo diep in de zonde en destructie gewenteld, Dat Het Priestervolk, nog in zwakte, door het heidendom verslonden is. God Gaat Ze Oprichten, jakob Wordt Israel Dankzij Het Priesterschap
Van De Twee Getuigen
– Ezechiel 37 –

Het Woord Dat Van De HEERE Gekomen Is Tot Jeremia:
Luister Naar De Woorden Van Dit Verbond En Spreek Tot
de mannen van juda en tot de inwoners van jeruzalem,
En Zeg Tegen hen:

Zo Zegt De HEERE, De God Van Israël:

Vervloekt is de man die niet Luistert
Naar
De Woorden Van Dit Verbond,

Dat Ik uw vaderen Geboden Heb Op De Dag Dat Ik hen Geleid Heb
Uit het land egypte, Uit de ijzeroven:

Luister Naar Mijn Stem
En Doe Deze Woorden,

Overeenkomstig Alles Wat Ik u Gebied.
Dan Zult u Mij Tot Een Volk Zijn
En Zal Ík U Tot Een God Zijn,

Opdat Ik De Eed Gestand Doe Die Ik uw vaderen Gezworen Heb
Om hun Een Land Te Geven Dat Overvloeit Van Melk En Honing,
Zoals Het Heden Ten Dage Is.
Toen Antwoordde Ik En Zei: Amen, HEERE.

Toen Zei De HEERE Tegen Mij: Predik Al Deze Woorden
in de steden van juda en op de straten van jeruzalem:

Luister Naar De Woorden Van Dit Verbond
En Doe Ze.

Want Ik Heb uw vaderen Ernstig Gewaarschuwd Vanaf De Dag
Dat Ik hen Uit het land egypte Leidde Tot Op Deze Dag,
Vroeg En Laat: Luister Naar Mijn Stem!

Zij hebben echter niet Geluisterd en zij hebben hun oor
niet Geneigd, maar ze gingen door, ieder overeenkomstig
zijn verharde, boosaardige hart.
Daarom Bracht Ik Over hen Al De Woorden Van Dit Verbond
Dat Ik Geboden Heb Te Doen, maar die zij niet Gedaan hebben.

Daarop Zei De HEERE Tegen Mij: Er Is een samenzwering Ontdekt onder de mannen van juda en de inwoners van jeruzalem.
Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar Mijn Woorden Te Luisteren.

De goedkoopheid, lichtzinnigheid is zo groot geworden onder de evangelische gemeentes dat ze vervallen zijn in de ongerechtigheid van de voorvaderen, de illusoire cover Is Opgelost.


Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan
om die te dienen. Het huis van israël en het huis van juda
hebben Mijn Verbond verbroken,
Dat Ik Met hun vaderen Gesloten Had.

Daarom, Zo Zegt De HEERE: Zie, Ik Ga Over hen onheil Brengen Waaraan zij niet kunnen Ontkomen.
Als zij dan tot Mij roepen, Zal Ik niet Naar hen Luisteren.
Dan zullen de steden van juda en de inwoners van jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers
gebracht hebben, maar die zullen hen zeker niet kunnen
Verlossen in de tijd van hun onheil.

Immers, het aantal van uw goden is even groot als
uw steden geworden, juda, en u hebt evenveel altaren gemaakt
voor die schande als het aantal straten van jeruzalem,
altaren om reukoffers te brengen aan de baäl.

En U, Bid niet Voor dit volk, En Hef Voor hen geen Geroep Of Gebed Aan, Want Ik Zal niet Luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot Mij roepen.

Wat heeft Mijn beminde in Mijn Huis te doen,
terwijl zij de schanddaad met velen doet,
en Het Offervlees Van Het Heiligdom van u zal wijken?
Ja, wanneer u kwaad doet,
dan springt u op van vreugde.
Een Bladerrijke Olijfboom, Met Welgevormde Vruchten,
Had De HEERE u Als Naam Gegeven.
Maar Nu Heeft Hij Onder Het Geluid Van Een Groot Gedruis
Een Vuur onder hem Aangestoken,
Zodat Zijn Takken Gebroken Zijn.

Klik Hier Om Verder Te Lezen

RHEMAWoord Jeremia 10+11 02-05-2020 Ontvangen

Verzamel uit het land uw handelswaar,
u die in de vesting woont.
Want Zo Zegt De HEERE:
Zie, Ik Ga de inwoners van het land
Deze Keer Wegslingeren.
Ik Zal hen Benauwen,
Dat Zij het ondervinden.

Wee mij om mijn breuk,
mijn wond is pijnlijk.

De Profeet Heeft een pijnlijke wond, vanwege het land
dat
hoereert en zondigt,
dit land Is In Zijn Mantel. Nu De Mantel Van De Sulammitische

En Ik Had Zelf Gezegd: Zeker, dit is een ziekte, ik moet
die dragen.

Hij Weet Zich Een Priester, Die In Christus Plaatsvervangend
de zonde en de ziekte voor het land Draagt, Een Ultieme GenadeHandreiking Van De Vader. Met een zeer groot risico
voor De Priester, Daar Deze door onwil van De Geroepenen
In Het Mandaatsgebied naar lage resonanties getrokken
kan worden. Hieronder het gevolg, Van Een Priester Die Door
De Aan Hem toevertrouwden niet Geëerd En Gevolgd Is

Mijn Tent is verwoest en al Mijn Touwen zijn gebroken,
Mijn Kinderen zijn bij mij weggegaan en zij zijn er niet.

Door God Is De Priester Één Van Geest Gemaakt Met Zijn Mandaatsgebied, maar een afvallig Mandaatsgebied trekt
De Priester mee het onheil in, Zaak Dat De Priester Blijft Spreken,
Zo Spreekt Hij Zichzelf Vrij!

Er is niemand meer die Mijn Tent Opzet
En Mijn Tentkleden Opstelt.

De Priester Hoort Gediend Te Worden Door Hen Die In De Vijfvoudige Bediening Opereren. De Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders
En Leraren
. Daar waar iedereen corrupt is, zelfs zij die in Het Ambt Behoren Te Wandelen, zijn diep bevuild, De Priester Heeft geen Team Die Zijn Tent Opzet En Zijn Tentkleden Opstelt. Er Is niemand Die Met De Priester De Tempel Bouwt, Voor allen Geldt Het Boek Haggai.
Zij zijn wel bezig met hun eigen huizen terwijl Het Huis Van God
braak ligt.

Want de herders zijn dom geweest
en hebben De HEERE niet Geraadpleegd.
Daarom hebben zij niet Verstandig gehandeld
en is heel de kudde van hun weide verspreid.

Er is hierdoor GEEN Eenheid In Het Land, allen gaan voor de eigen toko en dus ten diepste voor zichzelf, de herders laten zich niet Leiden Door De Geest, ze bewerken GEEN Eenheid,
zijn zelfs niet eens Wedergeboren
.

Een geluid van een gerucht! Zie, het komt!
Een groot gedreun uit het land in het noorden,
om de steden van Juda te maken
tot een woestenij, een verblijfplaats van jakhalzen.

het land uit het noorden is babel, nu in de geestelijke wereld betekent dit dat toverij de overspelige kerken tot in de kern overneemt. Alle Kostbaarheid Van Geest, Alle Goud Het Kan niet Blijven Bestaan.
Want Het Fundament, De Dochter Van Sion,
Is door de herders verworpen. Zij behoren tot de heidenvolken

Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken.
Zij zeggen: Laat Haar ontheiligd worden,
en laten onze ogen Sion aanschouwen.
– Micha 4:11 –

Ik Weet, HEERE,
dat het niet aan de mens is zijn Weg,
dat het niet aan een man is zijn Gang te bepalen
en zijn voetstappen te richten.
Bestraf Mij, HEERE, Maar Met Mate,
niet In Uw Toorn, anders Zou U weinig van Mij overlaten.

Dit Is De Dynamiek Van De Jozua-Priester – Zacharia 3 -.
Het Mandaatsgebied Wat Hij Draagt Moet Gestraft Worden.
De Priester Gaat Mee In Het Oordeel
Daar Het MandaatsGebied Zich In Zijn Buik Bevindt. Door Zich Te Positioneren En Te Smeken Komt Hij Dieper Bij God Thuis In De Genade En Wordt Hij niet Met Zijn MandaatsGebied Geoordeeld.

Stort Uw Grimmigheid Uit Over de heidenvolken
die U niet Kennen,
over de geslachten
die Uw Naam niet Aanroepen.

Wee hun die in hun eigen oog Wijs zijn
en naar hun eigen mening Verstandig.

Wee hun die een held zijn in wijn drinken
en dappere mannen in het mengen van sterkedrank,
die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk,
maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.

Daarom, zoals een vuurtong stoppels verteert
en stro door een vlam ineenzinkt,
zo zal hun wortel vermolmd zijn,
en hun bloesem opstuiven als stof,
omdat zij De Wet Van De HEERE Van De Legermachten
afgewezen hebben

en Het Woord Van De Heilige Van Israël verworpen hebben.
Daarom Is De Toorn Van De HEERE Tegen Zijn volk Ontbrand.
Hij Heeft Zijn Hand Tegen hen Uitgestrekt;
Hij Heeft hen Geslagen,
zodat de bergen sidderen,
en hun dode lichamen
als vuilnis midden op straat liggen.

Bij dit alles Keert Zijn Toorn Zich niet Af,
En Nog Is Zijn Hand Tegen hen Uitgestrekt.

Want Hij Zal Een Banier Omhoogheffen Voor de heidenvolken
van ver weg.

Van het einde der aarde Fluit Hij hen Naar Zich Toe;
en zie, daar komen zij, haastig en snel!
Onder hen zal niemand vermoeid zijn of struikelen,
niemand zal sluimeren of slapen.
Bij niemand zal de gordel om zijn heupen losraken
of de riem van zijn schoen breken.
Hun pijlen zullen scherp zijn,
al hun bogen gespannen,
de hoeven van hun paarden zullen als keisteen
beschouwd worden,

de wielen van hun wagens als een wervelwind.
Hun gebrul zal zijn als dat van een leeuwin,
zij zullen brullen als jonge leeuwen,
zij zullen grommen, hun prooi grijpen en wegslepen,
en er is niemand die redt.
Op die dag zullen zij tegen het volk grommen
als het grommen van de zee.
Wanneer men naar de aarde kijkt, zie, duisternis
en benauwdheid,

en het licht zal door haar rookwolken verduisterd zijn.
– Jesaja 5:8-30 –


De HEERE
Zei Tegen Mij: Al Stond Mozes Of Samuel Voor Mijn Aangezicht, Dan Nog Zou Mijn Ziel Niet Met dit volk Van Doen Willen Hebben. Stuur hen Van Voor Mijn Aangezicht Weg, laten zij weggaan!

En het zal gebeuren, wanneer zij tegen u zeggen:
Waar moeten wij naartoe gaan? Dat u Tegen hen Moet Zeggen:
Zo Zegt De HEERE:

Wie Bestemd is voor de dood, naar de dood;
wie Bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard;
wie Bestemd is voor de honger, naar de honger;
en wie Bestemd is voor de gevangenis, naar de gevangenis.

Ik Zal hen Op Vier Manieren Straffen, Spreekt De HEERE:
Door het zwaard om hen te doden, Door de honden om hen
weg te slepen, Door de vogels in de lucht en de dieren op
de aarde om hen te verslinden en te gronde te richten.

Ik Zal hen Stellen Tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken
Van De Aarde, vanwege manasse, de zoon van hizkia,
de koning van Juda, om wat hij in jeruzalem gedaan heeft.

Want wie Heeft Medelijden met u, jeruzalem?
Wie Betuigt u zijn Medeleven,
wie zal van de weg afgaan om te vragen
naar uw welstand?
Ú hebt Mij verlaten,
Spreekt De HEERE,
u ging achterwaarts.
Daarom Strek Ik Mijn Hand Tegen u Uit, Ik Richt u Te Gronde,
Ik Ben het berouw hebben Moe.
Ik Zal hen Wannen Met Een Wan
In de poorten van het land.
Ik Heb Mijn volk Van Kinderen Beroofd, het doen ondergaan.
Zij zijn van hun wegen niet teruggekeerd.
– Jeremia 15:1-7 –

RHEMAWoord Voor NU Ezechiel 17
Vannacht 28-04-2020 Ontvangen

Het Woord Van De HEERE Kwam Tot Mij:
Mensenkind, Geef Een Raadsel Op En Leg Een Gelijkenis Voor
Aan Het Huis Van Israël,

En Zeg: Zo Zegt De Heere HEERE:

De grote arend met grote vleugels, lange vlerken,
vol veren, en die veel kleuren had,
kwam naar de libanon
en nam de kruin van een ceder mee.
Hij plukte de top met zijn uitlopers af,
hij bracht hem in een land van kooplieden,
en zette hem in een stad van handelaars.
Hij nam van het zaaigoed van het land
en legde het in een zaaiveld.
Hij nam het mee naar een plaats waar veel water was,
als een wilg plantte hij het.
Toen kwam het op en het werd een wijnstok,
breed uitgroeiend, laag van stam,
zodat zijn takken naar de arend gericht zouden zijn,
terwijl zijn wortels onder hem bleven.
Zo werd hij een wijnstok.
Hij kreeg ranken en liet twijgen uitlopen.
Maar er was een andere grote arend,
met grote vleugels en vol veren.
En zie, deze wijnstok richtte zijn wortels naar hem,
en zijn takken liet hij naar hem uitlopen,
opdat de arend hem bevochtigen zou
en niet het perk waarin hij geplant was.
Hij was geplant in een goed veld,
bij veel water, om takken te vormen
en vrucht te dragen, om een prachtige wijnstok te worden.

Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zal hij gedijen?
Zal die arend niet zijn wortels uitrukken
en zijn vruchten afplukken, zodat hij verdort?
Hij zal met alle bladeren die aan hem ontspruiten, verdorren,
en er is geen grote arm en geen talrijk volk nodig
om hem van zijn wortels los te maken.
Ja, zie, zal hij, als hij geplant is, gedijen?
Zal hij niet zeker verdorren wanneer de oostenwind
hem aanraakt?

In het perk waar hij ontsproten is, zal hij verdorren!

Het Woord Van De HEERE Kwam Tot Mij:
Zeg Toch Tegen dat opstandige huis: Weet u niet wat deze
dingen Betekenen? Zeg: Zie, de koning van Babel is naar
jeruzalem gekomen; hij nam zijn koning en zijn vorsten gevangen
en bracht hen bij zich in babel. Vervolgens nam hij iemand uit het
koninklijk nageslacht, sloot met hem een verbond en liet hem een
eed zweren. De machthebbers van het land nam hij weg, zodat het
een onbeduidend koninkrijk werd, dat zich niet kon verheffen,
maar zijn verbond in acht nam om te kunnen blijven bestaan.
Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar egypte
te sturen, opdat men hem paarden en veel volk zou geven.
Zou hij erin slagen? Zou hij ontkomen die zulke dingen doet?
Zou hij een verbond verbreken en ontkomen?

Zo Waar Ik Leef, Spreekt De Heere HEERE, Voorwaar, in de
woonplaats van de koning die hem koning gemaakt heeft,
wiens eed hij verachtte en wiens verbond hij verbrak, bij hem,
midden in Babel, zal hij sterven!

En de farao zal met een groot leger en een grote verzamelde
gemeenschap in de strijd niets kunnen uitrichten, als men een
belegeringsdam zal opwerpen en een schans zal bouwen om vele
levens uit te roeien. Hij heeft de eed veracht door het verbond
te verbreken, en zie, hij had zijn hand erop gegeven! Nu hij dit alles
gedaan heeft, zal hij niet ontkomen.

Daarom, Zo Zegt De Heere HEERE: Zo Waar Ik Leef, Voorwaar,
Ik Zal Mijn Eed Die hij veracht heeft en Mijn Verbond dat hij
verbroken heeft, op zijn hoofd doen neerkomen!

Ik Zal Mijn Net Over hem uitspreiden, Zodat hij In Mijn Vangnet
Gevangen Raakt. Ik Zal hem Naar babel Brengen En Daar Met hem
Een Rechtszaak Voeren Over zijn trouwbreuk, die hij tegenover Mij
gepleegd heeft. En allen die onder al zijn troepen gevlucht zijn,
zullen door het zwaard vallen en de overgeblevenen zullen naar alle
windstreken verspreid worden. Dan Zult u Weten Dat Ík, De HEERE,
Gesproken Heb.

Zo Zegt De Heere HEERE: Ík Zal Zelf een deel van de kruin
van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top
met zijn jonge loten Zal Ik een breekbaar twijgje afplukken
En Ik Zal Dat Zelf Op Een Hoge En Verheven Berg Planten.

Op De Hoge Berg Van Israël Zal Ik Het Planten. Het Zal Takken
Dragen, Vruchten Vormen En Een Machtige Ceder Worden,
Zodat Daaronder Allerlei Soorten Vogels Zullen Wonen:
In De Schaduw Van Zijn Takken Zullen Ze Wonen.

Dan zullen alle bomen van het veld weten Dat Ík, De HEERE,
de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom Die Laag
Van Stam Is, Heb Ik Verheven, de jonge boom doen verdorren
en de verdorde boom Heb Ik Doen Uitlopen. Ík, De HEERE,
Heb Gesproken En Zal Het Doen.

– Ezechiël 17:1-24 –

Sinds petrus Maria Magdalena afwees, was er een
diepe tweesplitsing. De Splitsing tussen de valse lijn En De Ware Lijn.
De valse lijn; petrus bouwde vorm zonder Substantie,
Maria Magdalena Was Vol In Substantie Maar Kon De Vorm Niet 
Op Aarde Tot Stand Brengen omdat de vorm zonder Substantie,
De Substantie vervolgde, en nog steeds. Hier Kwam Een Blijvende
Kentering In Toen De Schepper Zijn Volheid, Zijn Rivier Van Glorie
Vrijzette In De Sulammitische In 2009. De kop van de petrus-lijn werd
definitief van de troon Gestoten Op 12-12-’12 Toen Na Een
Diepgaande Profetische Handeling Op De Tempelberg Te Jeruzalem
De Autoriteit Over De Aarde Teruggenomen Werd Door
Zijn HogePriesters, waarvan één zelf de petrus-lijn In Zich Droeg,
dat wil zeggen In Zijn Mandaatsgebied; Een Diepgaand Geheimenis;
Voor Oren Die Diepgaand Horen.

De Op 09-09-’09 Opgedragen Profetische Handeling Was De Wissel
Voor De Geroepen valse kerk. De Handeling Werd Geleid Door
emerson ferrell, welke de koning van babel is. Waarom de koning
van babel, omdat hij binnen de babylonische matrix,
de 111 – 666 matrix, het hoogste Profetische Zicht had, Het Zicht
Tot Uitleiding. Bijna niemand Heeft Dit Verstaan. Nog minder mensen
hebben Verstaan Dat De Autoriteit Over de Geroepen Gelovigen
Op Het Podium In straatsburg Door God Was Overgedragen van
emerson ferrell Aan De Sulammitische, Toen Zij Door het occulte dak
van europa en india Na Diepe Voorbewerking Heenbrak. Een Maand
Later Profeteerde lance wallnau; ‘There Is A New Authority’
In The Body Of Christ, Toen Zij Met Haar Leger Met De LegerVlag
En De Zeven Vuurvlaggen daar in a’dam Op Het Podium Stond.

Gods Geest Brengt De Zijnen Bijeen Om het hoogste bolwerk
Te Clashen, De Zijnen Zijn zij die Zien En Gehoor Geven. Maar zoals
Ook Op Verschillende Plekken in de bijbel te lezen is, geven zij die
Geroepen Zijn voor de strijd niet altijd gehoor. Zo ook niet voor de
09-09-’09 Opdracht. Een handjevol strijders nam deel. Daarbij zaten
deze strijders, Op De Sulammitische Aquila Deborah na, vol met
toverij en hebben deze strijders De Weg (09-09-’09 t/m 12-12-’12
En Verder) niet Uitgelopen, integendeel, na de 09-09-’09 Opdracht
zijn Op De Sulammitische En Een Enkeling Van Het Aan Haar Door
God Gegeven Leger allen weggevallen.
Een Nieuw Ongewoon Ja, Vreemd Werk – Jesaja 43:18-19, 28:21 –

Daar Ter Plekke in straatsburg Kregen We De Opdracht In Eenheid
Tussen de platen humanisme en islam Te Gaan Staan.

Ontwaak, Ontwaak, Debora!
Ontwaak, Ontwaak En Spreek Een Lied!
Sta Op, Barak,
En Neem uw gevangenen Gevangen, Zoon Van Abinoam!

Toen Daalden De Overgeblevenen Af Naar de machtigen.
Het Volk Van De HEERE Daalde Naar Mij Af Met De Helden.
Uit Efraïm Kwamen Zij, hun wortel ligt in Amalek.
Achter U Kwam Benjamin, Onder Uw Volksgenoten.
Uit Machir Daalden Wetgevers Af
En Uit Zebulon Wervers Van Krijgsvolk
Met Hun Schrijversstaf.
Ook De Vorsten In Issaschar Waren Met Debora
En Zoals Issaschar, Zo Was Barak.
Te Voet Werd Hij Het Dal In Gestuurd.

In de gelederen van ruben
waren de overleggingen van het hart groot.
Waarom bleef u zitten tussen de schaapskooien,
om naar het geblaat van de kudden te luisteren?
Voor de gelederen van Ruben
waren de overleggingen van het hart groot.
Gilead bleef aan de overzijde van de Jordaan.
En dan, waarom verbleef hij bij de schepen?
Aser bleef zitten aan de kust van de zee
en bleef bij zijn havens.
Zebulon is een volk dat zijn leven heeft versmaad tot
de dood toe,
naftali evenzo, op de hooggelegen velden.

– Richteren 5:12 -18 –

Omdat De Geroepen strijders niet mee gingen met de koning
van babel, maar het verbond met egypte aangingen /
bleven aangaan, zijn ze verdord, krachteloos geworden,
de vieze bevuilde evangelische gemeentes, hoererij tot in
het diepst, God Exposed het, lafhartigheid SPUUGT Hij UIT!

Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet,

Zal Ik u Uit Mijn Mond Spuwen.
– Openbaring 3:16 –

Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken,
moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars
en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en
zwavel brandt. Dit is de tweede dood. – Openbaring 21:8 –

David Joshua Israel Immanuel Ben Sion
PriesterKoning In Het Nieuwe Verbond
– Jesaja 43:18-19, Openbaring 5:10 –

RHEMAWoord Voor NU Nahum 2:1-13
Ontvangen In De Ochtend Van 25-04-2020

– Sinds God Het HogePriesterschap Op Aarde Heeft Aangesteld,

zijn zowel de onrechtvaardigen en de rechtvaardigen zich Richting
De Orde En In De Orde gaan Bewegen. Dit omdat

Het HogePriesterschap, het valse priesterschap van de paus
van de troon Stootte. Nu Is de satanische mantel van de paus Verorberd Door De Mantel Van Het Grote HogePriesterschap Door
De HogePriester. De HogePriesterlijke Mantel Is Sinds 12-12-12
Over De Aarde
En Psalm 133 Gaat Steeds Meer
In Vervulling,
Voor Allen Die Één Worden Met De HogePriesters, Welke Zijn
De Zoon En De Vrouw, De Twee Getuigen,

De Jozua Priester En De Zerubbabel Landvoogd.
de onrechtvaardigen zijn gevangen In De Wil Van God,
geveinsd moeten zij zich onderwerpen

de verstrooier welke een leger in en vanuit de ongerechtigheidslagen leidt, kan Door De HogePriesterlijke Mantel niet anders dan
bewegen Naar De Wil Van De Zalving, Naar De Wil Van God.
Door De Mantel Van De Sulammitische Voortgedreven;
Zij Is Als De Dans Van Twee Legers – Hooglied 6:13 –
Hier Wordt
de verstrooierhet beest haat de hoer – tegen ninevé opgezet.
Hier Is De Dynamiek Van Micha 4:11-12.

God laat hun volle sterkte opkomen Om het op de top Af Te Maaien! –

De verstrooier trekt tegen u op!
Bewaak de vesting,
houd de weg in het oog,
sterk de lendenen,
versterk zeer de kracht.

– Na Afmaaiing Wordt De Glorie van jakob
– hielelichter – Hersteld –


Voorzeker, De HEERE Zal
De Glorie Van jakob Herstellen,
Zoals De Glorie Van Israël;
want plunderaars hebben Hen geplunderd
en Hun Wijnranken te gronde gericht.

Het schild van zijn helden is rood geverfd,
de dappere mannen zijn in karmozijnrood gekleed.
De strijdwagens schitteren als in het vuur van fakkels
op de dag dat hij zich gereedmaakt,
en de lansen worden geschud.
De strijdwagens razen door de straten,
ze jagen over de pleinen.
Hun uiterlijk is als fakkels,
als bliksemflitsen schieten ze heen en weer.
Hij denkt aan zijn machtigen
– struikelen zullen zij op hun wegen –
zij haasten zich naar haar muur
en het stormdak wordt gereedgemaakt.
De Poorten Van De Rivieren Worden Opengedaan;
het paleis smelt weg.

– Dit Één Met De Zoon Die Onderweg Uit De Beek Drinkt,
Daarom Heft Hij Het Hoofd Omhoog En Wordt Door Hem
Heen Verpletterd hem
die het hoofd is over een groot land. –


En huzab – die vastgesteld is; macht en priesteres achter nineve –
zal gevankelijk weggevoerd worden, men zal haar heten voortgaan; terwijl zij klagen zoals het koeren van duiven en op hun harten trommelen begeleiden haar slavinnen haar.
Zie Ook Openbaring 2:20-23

Ninevé is als een watervijver,

– de fysieke huzab heeft ook een watervijver in haar tuin,
waar de berooide Geroepen Profeet In Gedoopt Werd,
Gods Geest Commandeerde haar Een Altaar Te Bouwen,
zij weigerde, Hier Het Oordeel Op de weigering,
Wie Oren Heeft Die Hore, –


vanaf de dagen dat het bestaat,
maar nu slaan zij op de vlucht!
Blijf staan, blijf staan!
Maar niemand keert zich om!

– zelf vlucht men weg van De Waarheid, men Bekeert zich niet,
men Onderwerpt zich niet, men rent zelf de vernietiging in.
Zelfs Nu De Neergeschreven HoekSteen Daar Is En men staan
kan blijven, Ja Zelf Opstaan, zelfs nu vluchten zij weg Voor
De Geopenbaarde Christus Op Aarde.
Tegen De PriesterKoningen Wordt Gezegd: –


Roof zilver, Roof goud!
Er komt geen einde aan de voorraad:
de rijkdom aan allerlei
kostbare voorwerpen!
Leeg, leeggeplunderd, verwoest,
het hart smelt weg en de knieën knikken,
en pijnscheuten zijn in al de lendenen

– De Dochter Van Sion Die Nu Al Jaren de pijnscheuten Plaatsvervangend In Haar Lendenen Draagt, Wordt Gelost,
nu zullen zij in zichzelf ontvangen wat ze zelf bewerken –


en de gezichten van hen allen verschieten van kleur.

Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen,
de open plaats voor de jonge leeuwen,
waar de leeuw heen ging,
de leeuwin was daar, het leeuwenwelp
en niemand schrikte ze op?
De leeuw verscheurde genoeg voor zijn welpen
en wurgde voor zijn leeuwinnen,
en hij vulde zijn holen met prooi,
zijn verblijfplaatsen met het verscheurde.

– De haard van de tegenstand Tegen Christus,
Tegen De Zalving En Zijn Gezalfden is VERNIETIGD!
Jesaja 28 Volbracht. De zetel van naijver, van waaruit
het wereldsysteem gebouwd werd, vernietigd –


Zie, Ik zál u,
spreekt de HEERE van de legermachten:
Ik Zal haar strijdwagens in rook doen opgaan en verbranden,
en Het Zwaard zal uw jonge leeuwen verteren.

– alle puppets (gemarineerd in vrome geesten) die door
de regentes gestuurd werden zullen vergaan,
de satanische beehive verteert


De Zoon Heeft Het Geoliede Zwaard In Handen Gekregen.
– Psalm 2, Ezechiël 21:15 – –


Ik zal uw prooi uitroeien van de aarde,
en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden.


STILTE…

RHEMA Woord Voor Nu Jeremia 2
Vannacht 23-04-2020 Ontvangen

 

Aangaande de kerken die in babylon wonen, de organisaties
die door middel van mind control De Zalving stelen
– vleermuizengedrag -, hier voorgesteld als israel
Zie Artikel Voor Nu:
emotionele opwekkingsegregore,
opwekking in de anti-christ – Klik Link –

Het Woord Van De HEERE Kwam Tot Mij:
Ga ten aanhoren van jeruzalem Prediken: Zo Zegt De HEERE:

Ik Denk Aan u, Aan De Genegenheid Van Uw Jeugd,
Aan De Liefde Van Uw Bruidsdagen,
Toen U Achter Mij Aan Ging In De Woestijn,
in een land waarin niet wordt gezaaid.

men Is Gered En Ging De Heiliging In

Israël Was Heilig Voor De HEERE,
De Eersteling Van Zijn Opbrengst.

Allen die deze opaten, werden schuldig,
onheil kwam over hen,
Spreekt De HEERE.
Hoor Het Woord Van De HEERE, huis van jakob
en alle geslachten van het huis van israël:
Zo Zegt De HEERE:
Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden,
dat zij zich ver van Mij hebben gehouden,

dat zij achter nietige dingen zijn aan gegaan
– en zelf nietig zijn geworden –

dat zij niet zeiden: Waar is de HEERE,
Die ons Uit het land egypte Geleid heeft,
Die ons in de woestijn deed gaan,
in een land van wildernis en kuilen,

in een land van dorheid en schaduw van de dood,
in een land waar niemand doorheen trok
en waar geen mens woonde?

Dit is land van de ongerechtigheden, dit land Moet men Door Om Tot Complete Heiliging Te Komen Hier Kun Je Alleen Met Een Mozes Doorheen, Omvat Door De MozesMantel, In Deze Tijd Is Dat Micha 4:8, De Mantel Van Haar Die De KoningsMantel Van De Dochter Van Jeruzalem Heeft Ontvangen, De Eerste Getuige. Dan Rest Jou Je fata morgana, de echo’s van je oude leven Door De Geest Te Laten Afbreken. Jij Volgt En De Priester Spreekt
En Priestert, De Priester Past De Wassing Toe In Het Waterbad
Van De Geest.

Ik Bracht u In Een Vruchtbaar Land,
Om De Vrucht Daarvan En Het Goede Ervan Te Eten.
Maar Toen u Daarin Kwam, verontreinigde u Mijn land
en hebt u Mijn Eigendom tot een gruwel gemaakt.

zij trokken geestelijk NIET Uit babylon Weg, maar bleven in hun hart de afgoden koesteren en rebelleren tegen Gods
Heilige Orders. Als Je Door De Waterdoop Heen Bent,
Word Je Geacht Mee Te Bouwen Aan Het Huis, Dan Verwacht
God Van Jou Dat Je De Bouwzalving – Hooglied 1:3 –
En De Instructies Volgt.

De priesters zeiden niet: Waar is De HEERE?
en zij die de wet hanteerden, Kenden Mij niet;
de herders kwamen in opstand tegen Mij,
en de profeten profeteerden namens de baäl.
ZE GINGEN ACHTER DINGEN AAN DIE NIET VAN NUT ZIJN.
Daarom Zal Ik u nog ter Verantwoording Roepen,
Spreekt De HEERE, ja, uw kleinkinderen Zal Ik
Ter Verantwoording Roepen.

Hij Oordeelt het land En Is Begonnen Bij de kerk

Voorzeker, steek over naar de eilanden van de kittiërs, en zie,
stuur boden naar kedar en let aandachtig op,
en kijk of iets dergelijks gebeurd is.

Heeft een volk ooit goden ingeruild?
– en het zijn niet eens goden! –
Toch heeft Mijn volk zijn Eer ingeruild
voor wat niet van nut is.

Ontzet u hierover, Hemel,
Huiver, Wees Zeer Ontsteld,

Spreekt De HEERE.

Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan:
Mij, De Bron Van Levend Water,
hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken,

lekkende bakken,
die geen Water houden.

gemeentes, kerken, groepen gelovigen, allen in egregores gevoed door babylon, eten van de boom van kennis van goed en kwaad! De zonde en ongerechtigheden onder de mantel van de hemelkoningin toedekkende, elkaar emotioneel, dus ziels voeden en hooghouden. Dit gaat steeds minder lukken.
Men luistert naar de staat. corona is gearrangeerd en heeft
tot doel de mensheid dieper van zijn vrijheden te beroven
-> vaccin met chip, 5g

Is Israël dan een slaaf? Of is hij een in huis geboren slaaf?
Waarom is hij dan een prooi geworden?

israel -> de 144.000 die Door God uit de egregores
van o.a. de kerken worden Gestuwd, Dit Door Middel Van
Hoogheilig Priesterschap

Jonge leeuwen brullen tegen hem,
zij hebben hun stem laten klinken.
Zij hebben van zijn land een woestenij gemaakt.
Zijn steden zijn vernietigd, zodat niemand er meer woont.
Ook de mensen van nof en nachpanhes
graasden u de schedel af.
DOET U DIT NIET UZELF AAN
DOORDAT U DE HEERE, UW GOD, VERLAAT
OP HET MOMENT DAT HIJ U OP DE WEG LEIDT?

God Wil De Geroepenen In De Mantel Leiden
Van De Maria Magdalena HogePriesteres,
De Sulammitische – Hooglied 6:13, Micha 4:8 -.
Maar men bleef in de petrusmantel hangen, men kan niet
ingaan want de valse hoererijverbonden houden hen
in babylon, in de wereld, daar bouwt men mee aan
de nieuwe wereldorde, geen kerk Uitgezonderd

Welnu, wat hebt u met de weg naar egypte
om het water van sichor te drinken?
En wat hebt u met de weg naar assyrië
om het water van de rivier de eufraat te drinken?

men drinkt water uit de rivieren van de wereld; nefilimwater, gevallen engelen-water NIET Lukas 14:25-35

ALLES AchterLaten Voor Jezus De Christus
En Het Koninkrijk Van God
zorgverzekering, artsen voor hulp,
werelds omgaan met geld en bezittingen.

Klik Hier Om Dit Rhema-Woord Verder te Lezen

Rhema Woord Vanochtend 13-04-2020 Ontvangen
Ezechiel 33, Specifiek 30-33

En Wat U Betreft, Mensenkind,
Uw volksgenoten praten over U bij de muren en in de deuropeningen van de huizen.
De een praat met de ander, ieder met zijn broeder:

Kom toch, en hoor Wat Het Woord Is Dat Van De HEERE Uitgaat.
En zij komen naar U toe als een toestroom van volk,
en gaan vóór U zitten ALS Mijn volk.
Zij horen Uw Woorden,
Maar zij Handelen Er NIET Naar,
want zij nemen liefdevolle woorden in hun mond
– in de geest van de hemelkoningin Lees Boek Jeremia – wit gekalkte graven
– ,
maar hun hart volgt hun winstbejag.
En Zie, U Bent Voor hen Als Een Liefdeslied Met Een Mooie Klank En Goed Gespeeld.
zij horen Uw Woorden, maar zij Handelen Er NIET Naar.

Maar ALS HET KOMT – En Zie, HET KOMT
– DAN ZULLEN ZIJ WETEN DAT ER EEN Profeet IN HUN MIDDEN GEWEEST IS –

LEES Het Boek Van De Profeet Haggaï:
– Is het voor u wel de tijd
om in uw fraai overdekte huizen te wonen – ,
terwijl Dit Huis verwoest ligt? – HET ‘speelt’ NOG STEEDS…ZO NIET ERGER… –

Tegen de goddeloze – lichtzinnige – Zegt God:
Hoe durft u over Mijn Verordeningen te vertellen
EN Mijn Verbond in uw mond te nemen?
Want ú haat De Vermaning
EN werpt Mijn Woorden achter u weg.
Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee;
EN uw DEEL IS MET OVERSPELERS
Begrijp DIT TOCH, u DIE God VERGEET;
anders Verscheur Ik, en er is niemand die redt.

MAAR…. Wie – OPRECHT EN VOL OVERGAVE Lukas 14:25-35 – Dank Offert,
EERT Mij;
Wie De Rechte Weg Gaat,
DOE Ik Gods Heil ZIEN!

Rhema Woord Vanochtend 11-04-2020 Ontvangen Door David Joshua Israel Immanuel Ben Sion Jeremia 46:9-16

Dit Woord Aansluitend Op Een Beeld Dat Aquila Deborah Zag In De Geest: de kaart van nederland, dus nederland, als één grote korenschoof, als fundament waarin iedereen en alles Door God bijeengebracht was in één grote korenschoof, bovenaan bijeengehouden door een koord; de strop(das) van ‘premier’ mark rutte.

het egypte is de evangelische wereld (nefilim –> Genesis 6 -> zonde van cham – Genesis 9:22 -> basis evangelische wereld) Welke In Deze Dagen Door De Allerhoogste Geoordeeld Wordt -> zonde van cham: basis onreinheid, oppervlakkigheid, goedkoopheid

Kom op, paarden, raas, strijdwagens, laten de helden uittrekken, de cusjieten, de puteeërs, die het schild hanteren, de lydiërs, die de boog hanteren en spannen. Deze Dag Is Van De Heere, De HEERE Van De Legermachten, Een Dag Van Wraak Om Zich Te Wreken Op Zijn Tegenstanders. Het Zwaard Zal Verslinden En Verzadigd Worden, En Dronken Worden Van hun bloed. Zie Ook Micha 4 zij zijn Bijeengebracht als koren Op De Dorsvloer En Psalm 33 de wateren rijzen op als een dam tegen De Wateren Van De Allerhoogste

Zo Betreed Jezus Christus Ook In Deze Laatste Dagen
De Wijnpersbak Van De Gramschap Van Gods Toorn.
Maar Hij Treed De Wijnpersbak Met Vreugde.
Dat wat vernietigd Moet Worden, Wordt Vernietigd – Jesaja 54 –
Zo Blijft Het Pure Staan In De Tegenwoordigheid Van Onze Heer

Want Het Is Een Slachting Voor De Heere,
De HEERE Van De Legermachten,

in het land in het noorden, aan de rivier de eufraat.

Ruk op naar Gilead en haal Balsem,
maagd, dochter van egypte.
Tevergeefs verhoogt u de medicijnen,
herstel is er niet voor u.

In Plaats Dat men Gaat Begrijpen Dat ALLEEN God
Daadwerkelijk En Blijvend Geneest. Blijft men vertrouwen
op medicijnen, uit de gifpot van de slang, medicijnen zullen
geen herstel meer brengen, Gods Oordeel Woedt

De volken hebben van uw schande gehoord,
het land is vol van uw gejammer,
want de ene held is over de andere held gestruikeld,
samen zijn zij gevallen – zij beiden.

U Dan, Wees niet bevreesd, Mijn Dienaar Jakob,
Wees niet ontsteld, Israël!
Want Zie, Ik Ga u Verlossen uit verre landen,

Voor De 144.000 (jacob -> hielelichter) Geldt Dat Ze diep weggestopt zitten in holen – Jesaja 42:22 – , diep in de amnesia-walls, diep in de programma’s en de mind control. Dit door ongerechtigheid, zonde
en trauma. De zonden van babylon en haar plagen. Dit zijn
In Het Nieuwe Werk ‘de verre landen’, Waaruit Hij Gaat Verlossen

uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap.

zonde is niet alleen het doen van een destructieve handeling,
zonde is tegen De Wil Van God ingaan, tegen Het Goede,
Het Juiste ingaan en dit zelfs schaden. Zonde is intappen
in een resonantie-gebied gevormd door eeuwen van zonden.
In dit resonantie-gebied zit in een agenda, waar men door zonde
automatisch deel van wordt, in de kern van dit resonantiegebied,
is daar de gevallen engel welke het resonantie-gebied draagt.
De mantel van de gevangen engel is de cultuur waarin
de bloedoffers worden gebracht, ELKE CULTUUR eist bloedoffers
– Openbaring 17:2 -, dit om zichzelf in stand te houden.
Uit deze culturen van bloedoffers en dus bloedschuld
Is De Geest Van God Israel Aan Het Verlossen,
bovenal uit de evangelische culturen waar de zonde van cham
de basis-resonantie is

jakob Zal Terugkeren, Rust Hebben En Zonder Zorgen Zijn,
en NIEMAND zal Hem schrik aanjagen.
U Dan, Wees niet bevreesd, Mijn Dienaar Jakob,
Spreekt De HEERE,
Want Ik Ben Met u.
Ik Ga Immers een vernietigend einde Maken
aan alle heidenvolken
waarheen Ik u Verdreven Heb.

Dit Door Priesterschap Van De 144.000 Welke In Proces Van jakob Naar Israel Oordeel Brengen Over de heidenvolken
Dus In De Mandaatsgebieden Waarin Ze Geplaatst Zijn

Aan u echter Zal Ik geen vernietigend einde Maken.
Ik Zal u Bestraffen Met Mate,
maar u beslist niet voor onschuldig houden.

De 144.000 Zijn Priesters, Zij waren gevangengezet,
Maar Nu Meer En Meer Bewuster OpenBloeiend.

Rhema Woord Vanochtend 06-04-2020 Ontvangen
Johannes 10

De Goede Herder

Voorwaar, Voorwaar, Ik Zeg u:
Wie De Schaapskooi niet Door De Deur zijn eigen leven Afleggende Aan het kruis – , Door De Opgestane Jezus Christus
IN Zijn Bruid Psalm 87:5 Mattheus 26:12+13

Door hartsBesnijdenis Binnengaat,

maar van elders naar binnen klimt,
die is een dief en een rover.
Herkenbaar door spreken en handelen in het vlees;
wet zonder Agapè-Liefde! fragmentatie kenmerkt hun bewegen;
de vrucht is verdeeldheid, ziekte en dood –

Maar Wie Door De Deur – Openbaring 4:1, Mattheus 26:12+13
= Volbrengende Zalving Waarin Vijfvoudige Bediening: – Dé Erfenis
Van Jezus Christus Via De Bloedlijn Van Maria Magdalena,
De Melchizedek Hoge Priesterlijke Bloedlijn Tot Aan – In Deze Tijd –

De Sulammitische, Zij Die De Mantel Van Het Koningschap
Van Jeruzalem Heeft Ontvangen – Micha 4

En Wie In Haar WederGeboren Wordt –
Naar Binnen Gaat,
Die Is HerderAls ‘N Christus,
‘N Gezonden Gezalfde IN Dé Volbrengende Zalving Hoeder
Door De Zalving
Van De Schapen.

Voor Hem ‘N Gezalfde; ‘N Zuiver Verlangende
Doet De Deurwachter Open En De Schapen

– Geroepen Kinderen Van God – Horen Zijn – Gezalfde – Stem,

En Hij Roept Zijn Eigen Schapen Bij Hun Naam
En Leidt Ze Naar Buiten – Openbaring 18:4 Vertrek Uit babylon –

En Wanneer Hij Zijn Eigen Schapen Naar Buiten Gedreven Heeft,
– Dus Weg uit babylon –
Gaat Hij Voor Hen Uit, En De Schapen Volgen Hem
– In Overgave Johannes 3:8 -, Omdat Zij Zijn Stem Kennen
– Manifestatie Van De Geest Lukas 1:41,
1 Johannes 4:6 –
Maar een vreemde Zullen Zij Beslist niet Volgen,
Maar Zij Zullen Van hem Wegvluchten
– Openbaring 18:4 – ,

Omdat Zij de stem van vreemden zij die vanuit de wet komen
en spreken: kerk verbonden met staat
niet Kennen.

Ik Ben De Goede Herder;
De Goede Herder Geeft Zijn Leven Voor De Schapen.

Maar de huurling en wie geen herder is, die De Schapen niet
Tot Eigendom heeft – NIET IN De Zalving KAN Dragen…
omdat hij géén Zalving heeft !!!
– ,
ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht;
en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen;
de geestelijk bevuilde gefragmenteerde kerk – de zee –
Ezechiël 47:8

Ik Ben De Goede Herder – Zegt Jezus; Bruidegom Van
De Sulammitische – Johannes 2:1-11 – In Deze – einde babylon –
Tijd – Micha 4 – En Ik Ken De MijnenZij, Mijn Bruid, Met Mij
En Word Door De Mijnen – De Waarachtige VolgelingenGekend,
Zoals De Vader Mij Kent En Ik De Vader Ken
– En Zij Mij Kent – ;

En Ik En Mijn Bruid, Door Het Erfdeel – De KoningsMantel –
In Maria Magdalena Uitgegoten – Mattheus 26:12 En DoorGegeven
Aan De Sulammitische – Wij Geven Ons Leven Voor De Schapen
– 2 Korinthe 4:12 –

Ik Heb Nog andere schapen, die
– nog – niet Van Deze Schaapskooi Zijn;
Ook die Moet Ik Binnenbrengen, En zij Zullen Mijn Stem Horen
En Het Wordt ÉÉN Kudde En ÉÉN Herder.

Daarom Heeft De Vader Ons Lief, Omdat Wij Ons Leven Geven
Om Het Opnieuw Te Nemen
– Tot Verheerlijking, Tot Zijn Eer! –

Niemand Neemt Het Ons – Christus En Zijn Bruid Mattheus 26:13
Micha 4:8 –
Af, Maar Wij Geven Het Uit Onszelf
Zalving…Aanhoudend Stromende Rhema;
Het Geheimenis
Beschreven In Mattheus 26:13…
De Overlopende Heilige Graal ……Genade!

Ik Heb Macht Het te Geven,
En Heb Macht Het Opnieuw Te Nemen

– takken die geen Vrucht Dragen Te Snoeien – Johannes 15:4 – duisternis vastgehouden in rebellie – Romeinen 1:18 – Mattheus 7:23 Dan Zal Ik hun Openlijk Zeggen: Ik Heb u nooit Gekend;
Ga Weg Van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Mattheus 7:23 – Uit Te Werpen –

Dit Gebod Hebben Wij Van Mijn Vader Ontvangen
– Mattheus 26:12 –

Jezus – En Zijn Bruid, De Sulammitische – Antwoordden het volk:
Wij Hebben Het u Gezegd en u Gelooft Het niet.
De Werken Die Wij Doen In De Naam Van Onze Vader
– Hooglied 1-3b -,
Die Getuigen Van Ons.
She Is As The Dance Of Two Armies – Klik Link –
Maar u Gelooft niet, want u bent niet van Mijn Schapen,
Zoals Ik u Gezegd Heb. Onze Schapen Horen Naar Onze Stem
En Wij Kennen Ze En Zij Volgen Ons….

Openbaring 4:1-4
Hierna Zag Ik, En Zie, Er Was Een Deur Geopend In De Hemel.
En De Eerste Stem Die Ik Als Van Een Bazuin Met Mij Had Horen Spreken, Zei: Kom Hier, Omhoog
– Jesaja 35 – , En Ik Zal U Laten Zien Wat – Jouw Taak – niet de goede, Maar Dé Juiste Werken
In De Blauwdruk van Het Nieuwe Jeruzalem
– Openbaring 21:22 –
Hierna Moet Geschieden –

En Meteen Raakte Ik In Geestvervoering; WEDERGEBOORTE
Door Hoge Priesterschap, Enkel Mogelijk
Door Dé Grote Hoge Priester!
….En Zie, Er Stond Een Troon In De Hemel
IN Sion – ,
En Op De Troon Zit Iemand….Zijn Naam IS ‘N Uitgegoten ZalfOlie
– Hooglied 1:3b -…Hij Stroomt Naar Waar Hij Welkom Is
Openbaring 22:21 – ; Liefde Met Respect, Respect Met Liefde
Via Jezus Bloed; Communicatie Dé LevensAder Van De Liefde
Stromend Door Besneden Harten…
River Of Fullness Nieuw Jeruzalem’s Psalm 133 Family….
In De Geest Van Mozes En Elia, Via De Sulammitische
12-12-12 Op De Olijfberg Op Aarde Vrijgezet – Openbaring 11+12 –

 

Psalm 87: 5+6

Van Sion Wordt Gezegd: Man Voor Man Is ErIn Geboren.
De Allerhoogste Zelf Doet Haar
– De Sulammitische – Standhouden.

De HEERE Telt Hen Erbij,
Wanneer Hij De Volken Opschrijft,
En Zegt: Deze Is Daar Geboren

 

En Opgevoed En Getraind
Psalm 18:35 Hij Oefent Mijn Handen Voor de strijd
Jesaja 28:6b Tot Een Kracht Voor Wie de strijd
Terugdringt Naar De Poort

Psalm 110 – Tot Zoonschap Door GodZelf Verhoogd;
Wandelen IN En Door Dé Zalving, Vader’s Naam UitDragende..

Rhema Woord Vanochtend 04-04-2020 Ontvangen
Zacharia 1:5-24

OPROEP Tot Bekering
Uw vaderen, waar zijn zij?
En de profeten, leven zij Voor Eeuwig?
Maar Mijn Woorden En Mijn Verordeningen,
Die Ik Mijn Dienaren, De Profeten, Geboden Had,
Hebben Die uw vaderen niet Getroffen, Zodat zij zich Bekeerden?

Het Eerste Visioen; De Man Op Het Rode Paard
Zij zeiden: Zoals de HEERE Van De Legermachten Zich Voorgenomen Had Met ons Te Doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden,
Zo Heeft Hij Met ons Gedaan.

(…) Kwam Het Woord Van De HEERE Tot Zacharia, (..)
Ik Zag ‘s Nachts, En Zie, Een Man Die Op Een Rood Paard Reed
En Hij Stond Tussen De Mirten – 2 Getuigen –
Die Zich In De Diepte Bevonden,
En Achter Hem Waren Er Rode, Bruine En Witte Paarden.

Ik Zei: Mijn Heere, Wat Betekenen Deze Dingen?
Toen Zei De Engel Die Met Mij Sprak Tegen Mij:
Ík Laat U Zien Wat Deze Dingen Betekenen.

Toen Antwoordde De Man Die Tussen De Mirten Stond:

Dit Zijn Degenen Die De HEERE
Uitgezonden Heeft Om het land Door Te Gaan.

En Zij – De Twee Getuigen – Antwoordden
De Engel Van De HEERE,

Die Tussen De Mirten Stond,

En Zeiden:           Wij Zijn het land Doorgegaan,                          
EN ZIE;
HEEL HET LAND ZIT NEER En IS STIL…

Toen Antwoordde De Engel Van De HEERE En Zei:
HEERE Van De Legermachten, Hoelang Is Het Nog Dat U Zich
Niet Ontfermt Over jeruzalem En Over de steden van juda,
waarop U
deze zeventig jaar
– 1948 israel OP SLOT IS GEZET onder het 6-puntige zegel
‘het hexagram’= geestelijk overspel; hoererij met staat israel –

Toornig Bent Geweest?

De HEERE Antwoordde De Engel Die Met Mij Sprak
Met Goede Woorden, Troostrijke Woorden.

Sprak De Engel Die Met Mij, Zei Tegen Mij:

Predik

Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten:
Met GROTE – NAIJVER Zet Ik Mij In Voor Jeruzalem En Voor Sion –
TOT WederGeboorte Van Gods Kinderen IN Sion
…Man Voor Man Wordt HierIn Geboren

– Psalm 87:5 –

 

.

Rhema Woord Vanochtend 29-03-2020 Ontvangen
Romeinen 11:26-32, 33-36, Romeinen 12:9-11

En Zo Wordt Heel israël Zalig, Zoals Geschreven Staat:
De Verlosser Komt Uit Sion – Mattheus 26:12+13, Psalm 87:5 –
En Zal de goddeloosheden Afwenden Van jakob.
En Dit Is Het Verbond Van Mij Met hen,
Wanneer Ik hun zonden Wegneem.
Zij zijn weliswaar Wat Het Evangelie Betreft
vijanden vanwege U,
Maar Wat De Verkiezing Betreft Geliefden
Vanwege De (Voor-)Vaderen;
– De Belofte Aan Abraham En Openbaring 17:8 –
Want De Genadegaven En De Roeping Van God
Zijn Onberouwelijk.
Zoals Ook u immers voorheen God ongehoorzaam was,
Maar Nu Ontferming Verkregen Hebt Door hun ongehoorzaamheid,
Zo Zijn Ook zij nu ongehoorzaam geworden,
Opdat Ook zij Door De Ontferming Die U Bewezen Is,
Ontferming Zouden Verkrijgen.
Want God Heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid Opgesloten
– Het Ariel, Het 5e Zegel Openbaring 6 –
Om Zich Over ALLEN Te Ontfermen.

AANBIDDING
O, Diepte Van Rijkdom,
Zowel Van Wijsheid Als Van Kennis Van God,
Hoe Ondoorgrondelijk Zijn Zijn Oordelen
En Onnaspeurlijk Zijn Wegen!
Want wie heeft De Gedachten Van De Heere Gekend?
Of wie is Zijn raadsman geweest?

Of wie heeft Hem eerst iets gegeven
en het zal hem vergolden worden?
Want Uit Hem En Door Hem En Tot Hem Zijn ALLE Dingen.
Hem Z
ij De Heerlijkheid, Tot In Eeuwigheid.
Amen.

ONDERLINGE Liefde

Laat De Liefde ongeveinsd Zijn. Heb een afkeer van het kwade
En Houd Vast Aan Het Goede. – 1 Thessalonicenzen 5:21 –
Heb Elkaar HartelijkÉén Met Dé HarteKlop Van De Vader
Lief Met Broederlijke Liefde;
Agapè, Olie Die Druipt Van De Baard Van Aaron Destijds;
Nu Vanuit Dé Eindtijd Elia;
Éen Van Geest Met Dé Eindtijd Moses
– Openbaring 11 En 12 –

Ga Elkaar Voor In Eerbetoon
– Ezechiel 44, Mattheus 25:40, Johannes 17 –

Wees niet traag wat uw inzet Betreft.
Wees Vurig Van Geest. Dien De Heere.

Wees Deelgenoot In de noden Van De Heiligen.
Leg U Toe Op De Gastvrijheid.
Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
Verblijd U Met Hen Die Blij zijn, En Huil Met Hen Die Huilen.
Wees Eensgezind Onder Elkaar. – Psalm 133 –
Streef niet naar de hoge dingen, Maar Houd U Bij De Nederige.
DENK niet groot; Denk God; God Is GROOT
Wees niet wijs in eigen oog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Rhema-Woord vanochtend 27-03-2020 Ontvangen
1 Korinthe 3:13-21, 23

Christus Het Enige Fundament!
ieders werk Wordt Openbaar. Deze Dag
– Het Huwelijk Te Kana – Johannes 2:1-12- IS De Dag – Mattheus 26:12+13 –
Maakt Namelijk Duidelijk, Omdat Die In Vuur Verschijnt.
– In Noachs Tijd Was Het Water Het Oordeel Tot Uitzuivering,
In Deze Tijd, De Tijd Van De Twee Getuigen – Openbaring 11 –
Het Vuur!
En hoe ieders werk Is, Zal Het Vuur Beproeven.

Als Iemands Werk Dat Hij Op Het Fundament
– Mattheus 26:12+13,
Johannes 2:1-12 –
Gebouwd Heeft, Standhoudt, Zal Hij Loon
– Door De Zalving Dat jukken Breekt EN Het Huis Bouwt Ontvangen.
Het Loon Van Het Ontvangen Van Een Profeet! – Mattheus 10: 41 –
De Twee Getuigen; 2 Vissen En 5 Broden;
VOLLE Vijfvoudige Bediening;
VOL-Brengende Zalving;
EN niemand leed gebrek! – Johannes 6 –
Als iemands werk Verbrandt, Zal hij schade lijden.
Hijzelf Echter Zal Behouden Worden,
Maar Wel Zo: Als Door Vuur Heen.
Weet u niet Dat U Gods Tempel BENT
EN
Dat De Geest Van God IN u WOONT?
– u Behoort Te GAAN Waar Zijn Heilige Wind Gaat!
– Johannes 3:8 – Door Wedergeboorte Johannes 3:3,
Psalm 87:5, Mattheus 26:12+13…
De Volbrengende Zalving!

Als iemand De Tempel Van God te gronde richt; God Richt HEM TE GRONDE!
WANT De Tempel Van God IS Heilig, EN DEZE Tempel BENT U!
Laat niemand zichzelf bedriegen.
Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld,
Laat hij dwaas Worden, Opdat hij Wijs Zal Worden.

Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, Want Er Staat Geschreven:
Hij – deze wereldgeest- vangt de wijzen in hun sluwheid.

En Opnieuw: De Heere Kent de overwegingen van de wijzen,
dat zij zinloos zijn. – de mens wikt; God Beschikt! –

Laat Daarom niemand roemen in mensen, Want ALLES IS Van U:
U Echter BENT Van Christus En Christus Is Van God.
– Ik Zag geen tempel IN Haar, Want De Heere,
De Almachtige God, IS Haar Tempel, En Het Lam –

Openbaring 3:1-3; Bekeer u, Want u bent dood
Mattheus 26:12+13 – Psalm 87:5
Kom Tenvolle Thuis IN Sion!

Rhema-Woord vanochtend 26-03-2020 Ontvangen
Door Aquila Deborah
: Prediker 12:12-14

Een en al vluchtigheid, Zegt De Prediker,
alles is vluchtig.
Overigens, Prediker Was Een wijze:
Voortdurend Onderwees Hij Het Volk In Kennis,
Hij Was Opmerkzaam En Onderzocht, Hij Stelde Vele Spreuken Op.

Prediker Zocht Aangename Woorden Te Vinden:
Het Geschrevene Is Oprecht, Woorden Van Waarheid.

De Woorden Van Wijzen Zijn Als prikkels En als spijkers,
Diep Ingeslagen Door Meesters In Het Verzamelen.

Zij Zijn Gegeven Door Één Herder.
Wat Erbovenuit gaat, Mijn Zoon, Wees Gewaarschuwd!
Er komt geen einde aan vele boeken te maken,
en veel studeren vermoeit het lichaam.

De Slotsom Van AL WAT door u gehoord is, is dit:

Vrees God,
En Houd u Aan Zijn Geboden, Want Dit Geldt Voor ALLE mensen.
God Brengt Namelijk ELKE DAAD In Het Gericht,
Met ALLES WAT VERBORGEN IS,
Hetzij Goed, Hetzij kwaad.

Rhema-Woord Vanochtend 26-03-2020 Ontvangen
Door David Joshua: Jesaja 45:15-25

De Verborgene Openbaart Zich

Voorwaar, U Bent Een God Die Zich Verborgen Houdt,
De God Van Israël, De Heiland.
Zij allen Worden beschaamd En Ook te schande,
tezamen gaan zij met smaad weg, de makers van afgodsbeelden.
Israël Echter Is Door De HEERE Verlost:

Een Eeuwige Verlossing

U wordt niet beschaamd en niet te schande,
voor eeuwig niet, nooit!
Want Zo Zegt De HEERE,
Die De Hemel Geschapen Heeft,
Die God Die de aarde Geformeerd En Haar Gemaakt Heeft.
HIJ Heeft Haar Gegrondvest,
HIJ Heeft Haar NIET Geschapen Opdat Zij woest zou zijn,
Maar Hij Heeft Haar Geformeerd Opdat Men Erop Zou Wonen:
Ik Ben De HEERE, En niemand anders.
Ik Heb NIET In het verborgene Gesproken,
In een duistere plaats Op Aarde.

Ik Heb Tegen Het Nageslacht Van Jakob NIET Gezegd:
Zoek Mij tevergeefs.

Ik Ben de HEERE, Die Gerechtigheid Spreekt,
Die Bekend Maakt Wat Billijk Is.
Verzamel U, Kom, Treed TEZAMEN Naar Voren,
U Die Bent Ontkomen aan de heidenvolken.
zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen,
of een god aanbidden die niet verlossen kan.

Maak Bekend En Breng Naar Voren, Ja, Beraadslaag Samen:
Wie Heeft
Dit Van Oudsher Doen Horen?
Wie Heeft
Dat VAN TOEN AF Bekendgemaakt?
Ben Ik Het niet, De HEERE? Buiten Mij is er geen andere God,
Een Rechtvaardig God, Een Heiland; Er Is niemand Behalve Ik.
Wend u Tot Mij, Word Behouden, alle einden Der Aarde,
Want Ik Ben God En niemand anders.
Ik Heb Gezworen Bij Mijzelf
Uit Mijn mond Is In Gerechtigheid Een Woord Uitgegaan
En Het Zal
NIET terugkeren
DAT Voor Mij ELKE KNIE ZICH ZAL BUIGEN,
ELKE TONG Bij Mij ZAL ZWEREN

Voorzeker, In De HEERE – Zal Men Van Mij Zeggen –
Zijn Rechtvaardige Daden En Kracht,
Tot Hem Zal men Komen….
Maar zij zullen beschaamd worden,
allen die tegen
Hem in woede ontstoken zijn.
Echter..
IN De HEERE Wordt Gerechtvaardigd En Beroemt Zich

Heel Het Nageslacht Van Israël

Vanochtend 25-03-2020 Ontvangen:
Psalm 105:12-15

Toen Zij Met Weinig Mensen Waren,
Ja, Met Weinigen, En Vreemdelingen Daarin,
En Zij Van volk Naar volk Zwierven,
Van het ene koninkrijk Naar het andere volk,
Liet Hij geen mens Toe Hen Te Onderdrukken.

Ook Bestrafte Hij koningen Omwille Van Hen En Zei:
Raak Mijn Gezalfden niet aan,
Doe Mijn Profeten geen kwaad.

Rhema-Woord Vanochtend 24-03-2020 Ontvangen:
Spreuken 9:10-12

Het Beginsel Van Wijsheid Is De Vreze Des HEERE
En De Kennis Van De Heiligen Is Inzicht.

Want Door Mij Zullen Uw Dagen Talrijk Worden
En Zullen Jaren Van Leven U Worden Toegevoegd.

Als U Wijs Bent, Bent U Wijs Ten Bate Van Uzelf.
Bent u een spotter, dan Moet u dat alleen dragen.

Vlucht Weg Uit het midden van babel – Openbaring 18:4!!! – ,

Laat ieder zijn Leven Redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd.

– de staat roept op binnen te blijven;
God De Vader Roept Op Om Hogerop Te Komen – Jesaja 35 –
Door Wedergeboorte, Thuis IN Sion! Psalm 87:5-

Want DIT Is DE Tijd Van DE Wraak Van De HEERE,
Hij Vergeldt
het wat het verdient. – Openbaring 18:6 –
babel – de overheid – Was In De Hand Van De HEERE een gouden beker,
die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken,

daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige.
Plotseling is babel gevallen en stukgebroken.
Weeklaag erover. Haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen.
Wij hebben getracht babel te genezen, maar het is niet Genezen!
Verlaat het, En Laten Wij Gaan – Lukas 14:25-35, Openbaring 18:4, Jesaja 43:18,

ieder naar zijn land – Nu, In Het Nieuwe Verbond/ Het Nieuwe Werk – Jesaja 43:19 –
Door Wedergeboorte IN Sion! – Psalm 87:5 –
Want Het Oordeel erover Reikt Tot Aan De Hemel, Het Is Verheven Tot Aan De Wolken;

De HEERE Heeft Onze Rechtvaardige Daden Naar Voren Gebracht.
Kom, Laten Wij In Sion, Vertellen De Daden Van De HEERE, Onze God.
Jeremia 51:6:10

Openbaring 3:1-3; Mattheus 26:12+13
Openbaring 18:4+6

De Beker Van Gods Toorn Jeremia 25: 28-38
Mocht het gebeuren dat zij weigeren De Beker Uit Uw Hand te nemen om te drinken,
Dan Zult U Tegen hen Zeggen: Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten: Drinken zult u!

Want Zie, in de stad waarover Mijn Naam Is Uitgeroepen, Begin Ik Met onheil Aan Te Richten
en zou u dan in enig opzicht voor onschuldig Worden Gehouden? U zult niet voor onschuldig Worden Gehouden,
Want Ik Roep Het Zwaard (= Het Rhema-Woord!) Op Tegen ALLE bewoners van De Aarde,
Spreekt De HEERE Van De Legermachten.

En Ú MOET Tegen hen AL DEZE Woorden Profeteren, En Tegen hen Zeggen:

De HEERE Zal Brullen Als Een Leeuw Vanuit De Hoogte,
V
anuit Zijn Heilige Woning Zijn Stem Laten Klinken.
Hij Zal Geweldig Brullen Tegen Zijn Woonplaats,
Hij Zal Een Vreugderoep Als van druiventreders Aanheffen
T
egen ALLE BEWONERS van De Aarde.

Vreselijk Gedruis Zal Komen Tot Aan Het Einde Der Aarde,
WANT
De HEERE Heeft Een Rechtszaak Met de volken;
Híj VOERT Een Rechtszaak met alle vlees.
De goddelozen Heeft Hij Overgegeven Aan Het zwaard, Spreekt De HEERE.
Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten: Zie, onheil Gaat Uit van volk tot volk.
Een Zware Storm Wordt Opgewekt Van De Uithoeken Van De Aarde.
De Door De HEERE dodelijk gewonden zullen Op Die Dag
van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde liggen. Er zal over hen geen rouw bedreven worden,
zij zullen niet verzameld en niet begraven worden: tot mest op de aardbodem zullen zij zijn.

>Weeklaag, herders – religieuze en charismatische leiders –,
en schreeuw het uit!
Wentel u in de as, gebieders van de kudde!
Want uw dagen zijn aangebroken, dat men afslachten zal, en uw verstrooiing, zodat u zult vallen als kostbaar vaatwerk.
De mogelijkheid tot ontvluchten voor de herders gaat verloren, de mogelijkheid tot ontkoming voor de gebieders van de kudde.

Hoor het geschreeuw van de herders, en het gejammer van de gebieders van de kudde,
Omdat de HEERE hun weide verwoest. De vredige weiden worden vernield
Vanwege de brandende toorn Van De HEERE.

Als een jonge leeuw Heeft Hij Zijn Schuilplaats Verlaten, want hun land is geworden tot een woestenij
vanwege de brandende toorn van de onderdrukker, Ja, Vanwege Zijn Brandende Toorn

STRAFPREDIKING TEGEN DE ZORGELOZE HOOGMOED VAN ISRAEL
Wee de zorgelozen in Sion, en de onbezorgden op de berg van samaria, de beroemdsten van de voornaamste van de volken,
en tot wie het huis van Israël komt.
de elite, ‘the happy few’, zij die met een glimlach vampireren op het leed van anderen, onbewust?
Als ze Echt Dieper Gaan Kijken niet, iedereen Weet.
Omdat Wat Van God Gekend Kan Worden, hun Bekend is. God Zelf Heeft Het hun Immers Geopenbaard. Romeinen 1:19
Trek naar kalne en kijk er rond; ga vandaar naar het grote hamath, en daal af naar gath
van de filistijnen. Zijn ze beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan uw gebied?

u, die de onheilsdag ver van u afhoudt, maar de zetel van het geweld naderbij brengt; u, die op bedden van ivoor ligt,
die op uw rustbanken hangt, die lammeren uit het kleinvee eet, kalveren uit het midden van de stal;
u, die vrolijk zingt
onder het geklank van de luit – zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht –
u, die wijn uit sprengbekkens drinkt en u zalft met de beste olie, maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet.
Dit zijn de rijken, de succesvollen, niets is wat het lijkt, succes in deze wereld heeft te maken met de 111 – 666 matrix (Klik),
heeft te maken met hoe ‘goed’ je satan dient. Er zijn geen principes van individualisme in het wereldsysteem, ‘harder werken meer succes’,
alles is geagendeerd, alles is geprogrammeerd, hoe dieper men zich toewijd aan het wereldsysteem en aan haar agenda,
dus hoe meer bloedoffers er aangedragen worden, hoe meer ‘loon’ de gevallen engelen uitkeren. Niets is wat het moet lijken.

Daarom zullen zij nu als eersten in ballingschap gaan; dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen.

De Heere HEERE Zweert Bij Zichzelf – Spreekt De HEERE, De God Van De Legermachten: Ik Verafschuw de glorie van jakob,
zijn paleizen haat Ik. Ik Zal de stad Uitleveren met al wat zij bevat.
deze glorie is de glorie van babylon, nogmaals ‘de happy few’ de satanspriesters.
Zij Die Namelijk In De Zalving Wandelen, worden vervolgd door dit systeem, als het systeem vervolgt, zegent het systeem dus ook.
zij die menen Volgeling Van Christus Te Zijn maar buiten Gods Orde bewegen, dragen de assassinatie programma’s van de jezuiten-eed,
geënt in trauma, gedijend in mind control, alles in goede bedoelingen

Maar van toen af dat wij ermee zijn opgehouden aan de koningin van de hemel reukoffers te brengen en plengoffers voor haar uit te gieten,
hebben wij aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het zwaard en door de honger om.
Jeremia 44:18
En mocht het gebeuren dat er tien mannen in één huis
overgebleven zijn, dan zullen die sterven.
Als een familielid, of iemand die hem gaat verbranden, iemands lichaam opneemt
om de beenderen het huis uit te dragen, zal hij tegen hem die nog binnen in huis is, zeggen: Is er nog iemand bij u?
En die zal zeggen: Niemand. Daarop zal de eerste zeggen: Stil, want dit is niet iets om er De Naam Van De HEERE bij te noemen!

Want, Zie, De HEERE Gebiedt, en het grote huis Treft Hij met scheuren en het kleine huis met spleten.
Rennen paarden op een rots? Ploegt men er met runderen? Ja, u hebt Recht in gal veranderd, en de Vrucht Van De Gerechtigheid
in alsem.
U, die blij bent met lodebar, u, die zegt: hebben wij niet door onze kracht karnaïm voor ons ingenomen?
lodebar bet. geen Woord. Indien u blij bent met geen Woord Van God en met die blijdschap karnaim (bet. Hoorn = macht of heuvel = autoriteit)
heeft ingenomen, dus macht heeft verkregen, dit door De Gerechtigheid in alsem te hebben veranderd. Dus allen die
buiten Christus / De Gezalfde iets hebben verkregen en in dit verkrijgen onschuldig Bloed hebben vergoten en De Zalving hebben geschaad,
Tegen hen Doet Hij Een Volk Opstaan. Namelijk De PriesterKoningen Diegene Die Hij Richting Wedergeboorte Aan Het Leiden Is
Door Het Priesterschap Van De Shulamitische – Micha 4 –

Want, Zie, Ik Doe een volk tegen u Opstaan, huis van israël! Spreekt De HEERE, De God Van De Legermachten.
Dat Zal u onderdrukken van lebo-hamath tot het beekdal van de vlakte.
Amos 6: 1-14

Want er is niets bedekt wat niet Geopenbaard Zal Worden,
en er is niets verborgen wat niet Bekend Zal Worden.

Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, Zal In Het Licht Gehoord Worden
En Wat u In De Binnenkamers In Iemands Oor Gesproken Hebt,
Zal Op De Daken Gepredikt Worden.

En Ik Zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden
en daarna niets meer kunnen doen.
Maar Ik Zal u Laten Zien Voor Wie u Bevreesd Moet Zijn:
Wees Bevreesd Voor Hem Die, Nadat Hij Gedood Heeft,
Ook Macht Heeft In De Hel Te Werpen.
Ja, Ik Zeg u, Wees Bevreesd Voor Hem!

Lukas 12:2-5

HERNIEUWING VAN DE DIENST DER hemelkoningin; Jeremia 44 + 45
de gefragmenteerde geestelijk bevuilde ‘kerk’ hervindt zich tijdens de wereldwijde corona-aanval en denkt zich nu te versterken
door IN OVERWINNING’, de gelovigen lifestream-diensten aan te bieden! EN HEEL BELANGRIJK; bijdragen KUNNEN PER ‘TIKKIE’…!!!

‘kerken, die ‘HET’ van geld verwachten; van collectes of giften ‘leven’ door ORGANISATIE EN LEUNEN OP DE MAMMON,
leunend op egypte – het Zal Op Een Ogenblik onherstelbaar Gebroken Worden! –
‘n éénheid in DE GEEST VAN EENHEID;
vaticaan = heuvel waar de slang/reptilian als god aanbeden wordt
= hemelkoningin aanbidding; de mantel van de paus, in relatie met de staat; de nieuwe wereld orde!
NERGENS Heeft Jezus OOIT OM GELD GEVRAAGD En Zegt Ons dit te doen; Hij Heeft NIETS met geld!
Hij Werd Compleet Verzorgd Door Zijn Volgelingen Die ALLES Gaven Om De Gezalfde Te Dienen; Zijn Geestelijk Huis Op Aarde Te Laten Bouwen!
Luk. 14:25-35, Mattheus 26:13, Handelingen 2+4; Vaders Hart!

God Zegt; Al Zullen er duizend vallen Aan Uw Zijde En tienduizend Aan Uw Rechter Hand – Bij U Zal HET ONHEIL NIET Komen!
Slechts Met Uw Ogen Zult U HET Aanschouwen, U Zult De Vergelding aan de goddeloze Zien!
Psalm 91:7+8. RiverOfFullnessFullCoverInsurance.org

En Psalm 133; De Ware Eenheid In En Door De Zalving Vanuit De Troon / De ZalfOlie – Hgl.1:3b, De Vader Die Via De Eindtijd Mozes En Elia
– Ope. 11 – De Gouden Kandelaren Met Olievaatjes Middels 2 Vissen En 5 Broden; Door De Zevenvoudig Versterkte Opstandings Geest
Van Jezus Christus In De Vijfvoudige Bediening; De Volbrengende Zalving Faciliteert, Bouwt En BESCHERMT! Één Familie In Gods Heilige Orde,
Één Familie Naar Gods Hart, In De Dans Met Jezus; De Wapenrusting Verandert In ‘N Bruidsjapon!

De Ware Gemeente ÉÉN IN DE GEEST VAN CHRISTUS… ‘N Gezond Stromend Organisme Door Jezus’ Bloed, Het Levende Water,
Bevestigd Door De Vader; De Heilige Olie; De Rivier Van GLORY! – Ope. 22:21-

samenkomst rondom overlijden jan sjoerd pasterkamp: men probeert een oud occult knooppunt (fundament kannibalisme en voodoovloek
vanuit nieuw guinea; hoge toverij vanuit een cia agenda; mind control script) weer op te bouwen Dit Is Wat God over hen Zegt:

– Jesaja 9:7-19 –

Zo Zegt De HEERE: Zie, Wat Ik Gebouwd Heb, Ga Ik Afbreken, En Wat Ik Geplant Heb, Ga Ik Wegrukken, Zelfs heel dit land!

En zou ú voor uzelf grote dingen zoeken? Zoek ze niet, Want Zie, Ik Ga onheil Brengen Over ALLE vlees – organisatie! -,
Spreekt De HEERE.
Jeremia 45: 4b+5a

En Er Verscheen Een Groot Teken In De Hemel: Een Vrouw, Bekleed Met De Zon, En de maan Was Onder Haar Voeten En Op Haar Hoofd
Een Kroon Van Twaalf Sterren. En Zij Was Zwanger En Schreeuwde Het Uit In Barensnood En In Haar Pijn Om Te Baren.

En Er Verscheen Een Ander Teken In De Hemel. En Zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor De Vrouw, Die Op Het Punt Stond
Te Baren, Om Haar Kind te verslinden, Zodra Zij Het Gebaard Zou Hebben.
En Zij Baarde Een Zoon, Een Mannelijk Kind, Dat alle heidenvolken Zal Hoeden Met Een IJzeren Staf. En Haar Kind Werd Weggerukt Naar God En Naar Zijn Troon. En De Vrouw Vluchtte Naar De Woestijn,
Waar Zij Een Plaats Had, Die Door God Voor Haar Gereedgemaakt Was, Opdat Men Haar Daar Zou Voeden Twaalfhonderdzestig Dagen.

Toen Brak Er Oorlog Uit In De Hemel: Michaël En Zijn Engelen Voerden Oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd In De Hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd Neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd Neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem Neergeworpen.

En Ik Hoorde Een Luide Stem In De Hemel Zeggen: Nu Is Gekomen De Zaligheid, De Kracht En Het Koninkrijk Van Onze God En De Macht
Van Zijn Christus, want de aanklager van Onze Broeders, die Hen dag en nacht aanklaagde Voor Onze God, is Neergeworpen. En Zij Hebben hem Overwonnen Door Het Bloed Van Het Lam En Door Het Woord Van Hun Getuigenis, En Zij Hebben Hun Leven Niet Liefgehad Tot In De Dood.

Openbaring 12:1-11