Prophetic Statements

The Pink Lion Proclaims Isaiah 54; many wounded women Have, Under The Anointing At Conferences, With Gold Thread As A Prophetic Proclamation Sewn A Stitching On The Pink Lion,
As The artist Saw Happening In her Dream; she Knew That she Had To make This Flag For Aquila Deborah, A Pink Flag With A Pink Lion, Which Stands For The Shadow Lion Besides The Blue Flag,
With The Golden Lion, Which she Earlier Knew she Had To make
For Deborah’s Partner, After he Confirmed her that he himself had Asked God In Prayer For This Flag WIth Lion; A Match,
Set Into Motion By God;

How Special; since the father of geert was young, all of his life he had been a convinced flag waver, clearly not realizing WHAT he was doing with heart and soul, under the catholic flag, specially for the altar, built in front of his parental house; a highly occult altar;
God Called his son geert TO TURN THIS AROUND;
The Lion Of Judah Amos 3:7+8!

How unsearchable Have His Ways Turned Out To Be; Does He See And Know What is inside of people’s hearts; dad visser, a man with
a Special Wisdom; He Knew, But Could not Live It Out; the catholic lock Had To Be Broken, Aquila Deborah Knew, geert Knew.

And The Woman Encompasses A Man Jeremiah 31:22

De Roze Leeuw Proclameert Jesaja 54; vele verwonde vrouwen Hebben Onder De Zalving Op Conferenties Met Gouddraad Profetisch Proclamerend ‘N Hecht-stiksel Op De Roze Leeuw Genaaid, Zoals De kunstenares Zag Gebeuren In haar Droom;
zij Wist Dat ze Deze Vlag Moest maken Voor Aquila Deborah,
‘N Roze Vlag Met ‘N Roze Leeuw, Welke Staat Voor
De Schaduw-Leeuw Bij De Blauwe Vlag, Met De Gouden Leeuw, Welke ze Eerder Wist Te Moeten maken Voor Deborah’s Partner, Nadat hij haar Bevestigde Deze Vlag Met Leeuw zelf Aan God Gevraagd Te hebben In Gebed; ‘N Match, Van Gods Wege
In Gang Gezet;
Hoe Bijzonder; de vader van geert had in zijn leven van jongs van aan overtuigd, maar duidelijk niet beseffende WAT hij deed met hart en ziel in processies gevendelierd onder de katholieke vlag; speciaal voor het altaar gebouwd voor zijn ouders’ huis; mega occult altaar; God Riep zijn zoon geert DIT OM TE KEREN;
De Leeuw Van Judah Amos 3:7+8!
Hoe ondoorgrondelijk Zijn Zijn Wegen Gebleken; Ziet En Weet Hij wat er in harten zich afspeelt; pa visser; ‘n man met ‘n Bijzondere Wijsheid; Hij Wist, Maar Kon Het niet Uitleven; het katholieke slot Moest Worden Gebroken, Wist Aquila Deborah, Wist geert

En De Vrouw Omvat ‘N Man Jeremia 31:22

Prophecy For Aquila Deborah Bat Sion And Source Group,
Through lance wallnau on 12-11-2009

 

Profetie Voor Aquila Deborah Bat Sion En Source Groep,
Via lance wallnau op 12-11-2009

 

 

rotterdam the destroyed city;
statue WAS the anchoring of the holocaust;

death stronghold mind control centre operation paperclip!
Broken
For Them Who Are In, In The Mantle Of The Shulamith – Matthew 26:13, Psalm 87:5, Micha 4:8, Revelation 12 – Fully Free Of the worldsystem

rotterdam de verwoeste stad;
beeld WAS verankering van de holocaust;
doodsbolwerk mind controlcentrale operatie paperclip GebrokenVoor Hen Die Binnen Zijn, In De Mantel Van De Sulammitische – Matheus 26:13, Psalm 87:5, Micha 4:8, Openbaring 12 – Volkomen Vrij Van het wereldsysteem.

23-05-2010 – rotterdam Action
northern Island ‘the netherlands’

John 17 The HIGH Priestly Prayer
Of Jesus Christ Proclamed!

23-05-2010 – rotterdam-Actie
noordereiland 

Johannes 17 Het HOGEPriesterlijk Gebed 
Van Jezus Christus Geproclameerd!

judas coin‘ (all -ites -> ai), UpRooted And Branched OUT
And Given As A Gift….
By Children In The Flow Of The Spirit!

‘judaspenning’ (alle -ieten ofwel ai), UITgerukt
En Cadeau Gedaan…. 
Door Kinderen In De Flow Van De Geest!

erasmusbrug -> hoer van babylon, waarin alle wereldlijnen bij haar binnen lopen, is Aan Het Kruis Openbaar TentoonGesteld En Zo Heeft Hij Over haar Gezegevierd, haar macht TeNiet Gedaan. Zo Ook Door En In Hen, Die Hem Nauwgezet Nagevolgd Zijn. Hun Geest In Vaders Handen Bevolen, Glorie Aan De Allerhoogste, Die het wereldsysteem Oprolt En Een Veilig Thuis Biedt Aan hen Die In Sion Worden Geboren, Psalm 87:5

10-10-2010 at 10.10 am 
austerlitz ‘the netherlands’ 

Psalm 45 Proclaimed; 
Songs Of Songs 6:13

10-10-2010 om 10.10 uur 
austerlitz ‘nederland’

Psalm 45 Geproclameerd;
Hooglied
6:13

12-12-12 – The 12th Pearl Placed; Completion!
12 Pearls; 12 Gates Of The New Jerusalem;
The Front Porch Of The Entrance Of
The Glory Gate On The Temple Mountain
In Jerusalem
;
THE Opened Door (Rev. 4:1), Cleared (Rev. 18:4)
And Cleansed (Lam. 4:11b) from the kabbalah altar; her, babylon Repaid (Rev. 18:6), THE WAY IS FREE!;
The HIGH HOLY ONE Given To Those Who Are His…
(Isa. 35);
COME ON UP; WALK ON, THROUGH
THE Gate.. INTO THE ETERNAL SABBATH REST (Hebr. 4)… God ALMighty And The Lamb…
IN Him no temple Is Found anymorge (Rev. 21:22), He IS THE TEMPLE… Living Water…
An Ointment Poured Forth (Song 1:3b)…
A Holy Priesthood; An Accomplishing Anointing
(Mat. 26:13) On Earth Established IN Zion
(Lam. 4:22a)… GLORY!

12-12-12 – De 12e Parel Gelegd; Completion!

12 Parelen; 12 Poorten Van Het Nieuwe Jeruzalem; 
Het Voorportaal Van De Ingang Van
De GloriePoort Op De Tempelberg In Jeruzalem;
DE Geopende Deur (Ope. 4:1) Ontdaan (Ope. 18:4) 

En Gereinigd ( Klaagl. 4:11b) van het kaballa-altaar; haar, babylon Vergolden (Ope. 18:6); 
DE WEG IS VRIJ!; De HOOG HEILIGE 
Gegeven Aan De Zijnen… (Jes. 35);
KOM OMHOOG; STAP DOOR, DOOR DE Poort..
IN DE EEUWIGE SHABBAT RUST (Hebr. 4)…
God ALMachtig En Het Lam…
IN Hem is geen tempel meer Te Vinden 
(Ope. 21:22); Hij IS DE TEMPEL… Levend Water…

Een Uitgegoten Zalfolie (Hgl. 1:3b)… 
‘N Heilig Priesterschap; Een Volbrengende Zalving 
(Matth. 26:13) Op Aarde IN Sion Gevestigd 
(Klaagl. 4:22a)… GLORIE! 

Profetische Actie massada, israel 
Prophetic Action massada, israel 
sd 01-10-2013

Proclamatie Op massada: Ezechiel 33
Proclamation On massada: Ezekiel 33

sd 30-04-2013Prophetic Action
winterswijk (‘netherlands’)    

 

Exif_JPEG_420