River Art

New Book:
She Is As The Dance Of Two Armies


The Starting Of The Holy HighPriestHood On Earth Was The Beginning Of The End of babylon
And The Beginning Of The Beginning Of The Reign
Of The Kingdom Of God On Earth.

This Book Is About A Woman

David Joshua Israel Immanuel Ben Sion

(< < Click Image To Watch The Promotion Video)

Nieuw Boek:
Zij Is Als De Dans Van Twee Legers


De Start Van Het Heilige HogePriesterSchap Op Aarde Was Het Begin Van Het Einde van babylon
En Het Begin Van Het Begin Van De Heerschappij
Van Het Koninkrijk Van God Op Aarde.

Dit Boek Gaat Over Een Vrouw

David Joshua Israel Immanuel Ben Sion

(< Klik Op Afbeelding Om De PromoVideo te bekijken)

Prophetic Painting Calling Aquila Deborah
‘Bleeding’ Rose, Book, Apples, Ivy Climbing Up;
Painted 1998 By ans van driel

Profetisch Schilderij Roeping Aquila Deborah
‘Bloedende’ Roos, Boek, Appels, Klim Op;
Geschilderd 1998 Door ans van driel

 

2001 – Painted On Aquila Deborah’s Request
By glenn van der mull

2001 – Op Verzoek Van Aquila Deborah
Door glenn van der mull Geschilderd

Sculpture Breaking Of the Fifth Seal
Revelation 6:9-11

When We Arrived At The House Eagle Rock, God Gave Us, The Highest Spiritual Place On Patmos. God Immediately Showed Us The Prophetic Value Of The Momentum Via The Sculpture Of The Fifth Seal And Via a painting of a fallen angel seducing a woman, When We Enter The House. The Sulpture And The painting of the fallen angel Were In The Living Room Opposing Each Other.
The Sculpture Was not Hanged and the painting also not!
There Still Had To Be A Mission Accomplished!
The painting of the fallen angel Ended Up In The FirePlace After A Deep Going battle.
When the nephilim-gate Was Closed Is The Sculpture Hanged In The Lobby Of The FatherHouse / PriestHouse Blue Chambers, The Heart Of Patmos.
The Prophetic Meaning Is That the lid (the ariel, Isaiah 29:1) On The Altar, through which The Called Prophets were imprisoned, were the resonances of this core-sin (Genesis 6) of the fallen angels and what followed from this: a worldsystem based on these iniquities in these fallen angels. This worldsystem which first of all manifested itself in The Called Prophets as deep confusion (babylon means confusion) thus no Clear Sight On The Prophetic. This confusion Was Broken While We As Anointed HighPriesthood Were On This KeyPlace, were this knot was anchored. Because The Anointing – Song Of Songs 1:3b, Isaiah 10:27b – Breaks all yokes!Sculptuur Breken Van het Vijfde Zegel
Openbaring 6:9-11

Toen We Arriveerde In Het Huis Eagle Rock Op Patmos, De Hoogste Spirituele Plek Op Patmos, Liet God Ons, Toen We Het Huis Binnengingen Gelijk De Profetische Waarde Van Het Momentum Via De Sculptuur Van Het Vijfde Zegel En Via het schilderij van een gevallen engel welke een vrouw verleid. Het schilderij van de gevallen engel en De Sculptuur Stonden In De Woonkamer Op De Grond Tegenover Elkaar. De Sculptuur Was niet Opgehangen en het schilderij ook niet! Er Moest Nog Een Missie Volbracht Worden! Na een diepgaande strijd is het schilderij van de gevallen engel in de openhaard beland. Nadat de nephilim-poort Werd Gesloten Is De Sculptuur In De Ontvangsthal Van Het VaderHuis Blue Chambers, The Heart Of Patmos Bevestigd.
De Profetische Betekenis Is Dat het deksel (ariel, Jesaja 29:1) Van Het Altaar, door welke De Geroepen Profeten gevangen waren gezet, waren de kernzonde (Genesis 6) van de gevallen engelen en hetgeen wat hieruit voortvloeide: een wereldsysteem gebaseerd op de ongerechtigheden in deze gevallen engelen. Dit wereldsysteem welke zich allereerste manifesteerde In De Geroepen Profeten als diepe verwarring (babylon betekend verwarring) dus geen Helder Zicht In Het Profetische. Deze verwarring Was Gebroken Terwijl We Als Gezalfd HogePriesterschap Op Deze SleutelPlaats Waren, waar deze knoop was verankerd. Omwille Van De Zalving – Hooglied 1:3b, Jesaja 10:27b – Breekt alle jukken!

 

Psalm 87…. SPECIFICALLY Verse 5 !

The Glories Of The City Of God
His Foundation Is In The Holy Mountains.
The Lord Loves The Gates Of Zion
MORE THAN all the dwellings Of Jacob.
Glorious Things Are Spoken Of you,
O City Of God! Selah
“I will make mention of rahab and babylon
to those who Know Me;
Behold, O philistia and tyre, with ethiopia:
‘this one was born there.’ ”
5 >>> And Of Zion It Will Be Said,
>>> “This one and that one WERE BORN IN HER!!!
TRUE Rebirth TAKES PLACE IN ZION: THUS ALSO THE RAISING UNTO SONSHIP! Zion STRICTLY SEPARATED from the world’s spirits!!! ZION IS HOLY = IN ZION IS ONLY GLORY!
Woe, After Woe, Birth Is Taking Place…
And The Most High Himself Shall Establish Her.”
The Lord Will Record,
When He Registers The Peoples:
“This One Was Born There.” Selah
Both the singers and the Players on Instruments Say,
“All my Springs ARE IN YOU!”

the man who Painted It Had A Dream That
Aquila Deborah Will Give Birth To A Man
Who Represents The Lion Of Judah,
At That Moment People Will Stream In.

Psalm 87…. SPECIFIEK Vers 5 !

De Heerlijkheid Van Sion
Een Psalm, Een Lied Van De Zonen Van Korach.
Zijn Fundament Rust Op De Heilige Bergen.
De HEERE Heeft De Poorten Van Sion Lief
BOVEN ALLE woningen Van Jakob.
Zeer Heerlijke Dingen Worden Over u Gesproken,
Stad Van God!
Ik Noem rahab en babel onder wie Mij Kennen;
Zie, de filistijn en de tyriër, met de cusjiet:
die Zijn Daar Geboren.
5 >>> Van Sion Wordt Gezegd:
>>> Man voor man IS ERIN GEBOREN!!!
De WARE Wedergeboorte VINDT PLAATS IN SION:
DUS OPVOEDING TOT ZOONSCHAP OOK!
Sion STRIKT GESCHEIDEN van de wereldgeesten!!! SION IS HEILIG = IN SION DAAR IS ENKEL GLORIE! Wee, Na Wee Vindt Er Geboorte Plaats…

De Allerhoogste ZELF Doet Haar Standhouden.
De HEERE Telt hen Erbij,
Wanneer Hij De Volken Opschrijft,
En Zegt: Deze Is Daar Geboren.
De zangers evenals zij die In Reien Dansen, Zingen:
Al mijn Bronnen ZIJN IN U!

de man die Het Schilderde Had Een Droom Dat
Aquila Deborah Geboorte Zal Geven Aan Een Man
Die De Leeuw Van Juda Vertegenwoordigt,
Op Dat Moment Zullen Mensen Binnenstromen

 

Prophetic Netherlands

 

Profetisch Nederland

The Pink Lion Proclaims Isaiah 54; many wounded
women Have, Under The Anointing At Conferences,
With Gold Thread As A Prophetic Proclamation Sewn
A Stitching On The Pink Lion,
As The artist Saw Happening In her Dream; she Knew That she Had To make This Flag For Aquila Deborah, A Pink Flag With A Pink Lion,
Which Stands For The Shadow Lion Besides The Blue Flag,

With The Golden Lion, Which she Earlier Knew she Had To make For Deborah’s Partner, After he Confirmed her that he himself had Asked God In Prayer For This Flag WIth Lion;
A Match,
Set Into Motion By God; How Special; since the father of geert was young, all of his life he had been a convinced flag waver, clearly not realizing WHAT he was doing with heart and soul, under the catholic flag,
specially for the altar, built in front of his parental house;
a highly occult altar;
God Called his son geert TO TURN THIS AROUND;
The Lion Of Judah Amos 3:7+8!
How unsearchable Have His Ways Turned Out To Be;
Does He See And Know What is inside of people’s hearts; dad visser, a man with
a Special Wisdom; He Knew,
But Could not Live It Out; the catholic lock Had To
Be Broken, Aquila Deborah Knew, geert Knew.

And The Woman Encompasses A Man Jeremiah 31:22

De Roze Leeuw Proclameert Jesaja 54; vele verwonde vrouwen Hebben Onder De Zalving Op Conferenties Met Gouddraad Profetisch Proclamerend ‘N Hecht-stiksel Op De Roze Leeuw Genaaid, Zoals De kunstenares Zag Gebeuren In haar Droom; zij Wist Dat ze Deze Vlag Moest maken Voor Aquila Deborah, ‘N Roze Vlag Met
‘N Roze Leeuw, Welke Staat Voor De Schaduw-Leeuw
Bij De Blauwe Vlag, Met De Gouden Leeuw, Welke ze Eerder Wist Te Moeten maken Voor Deborah’s Partner, Nadat hij haar Bevestigde Deze Vlag Met Leeuw zelf Aan God Gevraagd Te hebben In Gebed; ‘N Match, Van Gods Wege
In Gang Gezet; Hoe Bijzonder; de vader van geert had in zijn leven van jongs van aan overtuigd, maar duidelijk niet beseffende WAT hij deed met hart en ziel in processies gevendelierd onder de katholieke vlag; speciaal voor het altaar gebouwd voor zijn ouders’ huis; mega occult altaar; God Riep zijn zoon geert DIT OM TE KEREN;
De Leeuw Van Judah Amos 3:7+8!
Hoe ondoorgrondelijk Zijn Zijn Wegen Gebleken; Ziet En Weet Hij wat er in harten zich afspeelt; pa visser; ‘n man met ‘n Bijzondere Wijsheid; Hij Wist, Maar Kon Het niet Uitleven; het katholieke slot Moest Worden Gebroken,
Wist Aquila Deborah, Wist geert
.

En De Vrouw Omvat ‘N Man Jeremia 31:22