Revelation 11 Rhema Word - 25-05-2020

RHEMAWoord Zefanja 1 – 3
Gistermorgen 24-05-2020 Ontvangen

De Geroepen valse Bruid Gekraakt, En niet Alleen de valse Bruid,
Maar Ook de hele habitat die de moloch door de moloch-priester had gecreëerd.
Zich uitend in egregore leef te doetinchem, onder de mantel van wilkin van de kamp en cees van harten in de mantel van beatrix.

Ernstig Woord Ontvangen Voor feiko reitsema, zijn overzieners cees van harten en wilkin van de kamp en zijn egregore leef (staande voor de gehele gevallen Geroepen Bruid),
zij hebben hoogmoedig en verderfelijk gehandeld tegen Zijn Profeten en de spot met Hen gedreven, Zijn Priesters gesmaad en beschimpt, ze hebben zich al honend verheven tegen Het Volk Van De Heere. Het Verzengend Vuur Van God verteert het hele netwerk, dat Zijn Gezalfden smadelijk behandeld en Hen probeert te doden.

Bevestigend RHEMAWoord

Wees Stil Voor Het Aangezicht Van De Heere HEERE.
Want Nabij Is De Dag Van De HEERE,
Ja, De HEERE Heeft Een Offer Bereid,
Zijn Genodigden Geheiligd.
Het Zal Gebeuren Op De Dag Van Het Offer Van De HEERE
Dat Ik de vorsten Zal Straffen, en de koningskinderen,
en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding.
Ook Zal Ik Op Die Dag Straffen allen die over de drempel springen,
die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog.
En Op Die Dag, Spreekt De HEERE,
zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort,
gejammer vanuit het nieuwe gedeelte van de stad,
en groot noodgeschrei vanuit de heuvels.
Weeklaag, inwoners van de Vijzelwijk,
want heel het volk van kooplieden is omgebracht,
allen die geld afwegen zijn uitgeroeid.

En In Die Tijd Zal Het Gebeuren
Dat Ik Jeruzalem Met Lampen Zal Doorzoeken.
Ik Zal de mannen Straffen
die dik worden op hun droesem,
die in hun hart zeggen:
De HEERE doet geen goed
en Hij doet geen kwaad.
Daarom zal hun vermogen Tot Buit Worden,
hun huizen tot een woestenij.
Zij zullen huizen bouwen, maar die niet Bewonen;
zij zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet Drinken.
– Zefanja 1:7-13 –

De Grote Dag Van De HEERE Is Nabij;
Hij Is Nabij En Nadert Zeer Snel.
Hoor, De Dag Van De HEERE!
De held zal daar bitter schreeuwen!
Een Dag Van Verbolgenheid Is Die Dag,
Een Dag van benauwdheid en angst,
Een Dag van verwoesting en vernietiging,
Een Dag van wolken en donkerheid,
Een Dag van donkere wolken,
Een Dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw
Tegen de versterkte steden
En Tegen de hoge hoektorens.

Ik Zal de mensen benauwen,
zodat zij zullen gaan als de blinden,
want zij hebben tegen De HEERE gezondigd.
Hun bloed zal uitgegoten worden als stof
en hun lichaam als uitwerpselen.
Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen Redden
Op De Dag Van De Verbolgenheid Van De HEERE.
Door Het Vuur Van Zijn Na-IJver Zal heel dit land Verteerd Worden,
Want Hij Zal Zeker En Spoedig Een Vernietigend Einde Maken aan alle inwoners van het land.
– Zefanja 1:14-18 –


Onderzoek uzelf Nauwkeurig, Ja Onderzoek uzelf,

volk zonder Verlangen,
Voordat Het Besluit Het Licht Ziet
– een dag gaat als kaf voorbij –
Voordat Over u Komt
De Brandende Toorn Van De HEERE,
Voordat Over u Komt
De Dag Van De Toorn Van De HEERE.
Zoek De HEERE, Alle Zachtmoedigen Van Het Land,
Die Zijn Recht Uitvoeren.
Zoek Gerechtigheid, Zoek Zachtmoedigheid,
Misschien Zult u Dan Verborgen Worden
Op De Dag Van De Toorn Van De HEERE.

Want gaza zal verlaten worden
en askelon tot woestenij zijn;
Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,
en ekron zal ontworteld worden.
Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,
volk van kretenzers! (grieken, luie buiken)
Het Woord Van De HEERE Is Tegen u,
Kanaän, land van de filistijnen!
Ik Zal u Verdelgen, Zodat er geen inwoner meer is.
Het gebied aan de zee zal worden
tot weiden met putten voor herders
en kooien voor kleinvee.
En het gebied Zal zijn
Voor Het Overblijfsel Van Het Huis Van Juda,
Zodat Zij Daarin Zullen Weiden.
‘s Avonds Zullen Zij In De Huizen Van askelon Neerliggen,
Want De HEERE, Hun God, Zal Naar Hen Omzien
En Een Omkeer In hun gevangenschap Brengen.

Ik Heb de smadelijke woorden van moab Gehoord
en de beschimping door de ammonieten,
waarmee zij Mijn Volk gesmaad hebben,
zich verheven hebben tegen Hun Gebied.
Daarom, Zo Waar Ik Leef, Spreekt De HEERE Van De Legermachten,
De God Van Israël:
Voorzeker, moab zal als sodom worden
en de ammonieten als gomorra:
een distelveld, een zoutgroeve
en een woestenij tot in eeuwigheid!
De Rest Van Mijn Volk Zal hen Plunderen,
Het Overblijfsel Van Mijn Volk Zal hen In Erfelijk Bezit Nemen.

Dit overkomt hun vanwege hun trots,
omdat zij zich al honend verheven hebben
tegen Het Volk Van De HEERE Van De Legermachten.
Ontzagwekkend Zal De HEERE Voor hen Zijn,
Want Hij Zal alle goden van de aarde Doen verschrompelen.
Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich Voor Hem Neerbuigen,
ieder vanuit zijn eigen woonplaats.


Ook u, cusjieten! (cusj, verwekte nimrod 9 maanden voor 25 december,
kerst Klik Link, de verjaardag van nimrod.)

Gevallen Door Mijn Zwaard Zijn zij!
Hij Zal Ook Zijn Hand Uitstrekken Tegen het noorden
En assyrië Doen ondergaan.
Hij Zal ninevé tot een woestenij Maken,
dor als een woestijn.
In het midden ervan zullen kudden neerliggen,
allerlei in groepen levende dieren.
Zowel kauw als nachtuil
zal op zijn kapitelen overnachten.
Een stem zal door het venster zingen,
puin zal op de drempel liggen,
want het cederwerk Is Blootgelegd.
Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde,
die in haar hart zei:
Ik en verder niemand.
Hoe is zij tot een woestenij geworden,
een rustplaats voor de wilde dieren!
Ieder die erdoorheen trekt,
sist van afschuw en gebaart met zijn hand.
– Zefanja 2:1-15 –

Wee de rebelse, de besmette,
de stad die onderdrukt!
Zij Luistert niet Naar De Roepstem,
geen Vermaning aanvaardt zij.
Op De HEERE vertrouwt zij niet,
tot haar God nadert zij niet.
Haar vorsten zijn in haar midden
brullende leeuwen.
Haar rechters zijn avondwolven,
die tegen de morgen niets meer te knagen hebben.
Haar profeten zijn lichtzinnig,
mannen vol trouweloosheid.
Haar priesters ontheiligen Het Heilige,
zij doen De Wet geweld aan.
De Rechtvaardige HEERE Is in haar midden,
Hij Doet Geen onrecht.
Elke Morgen Brengt Hij Zijn Recht Aan Het Licht,
Er ontbreekt Niets Aan.
Maar wie onrecht doet, kent geen Schaamte.

Ik Heb heidenvolken Uitgeroeid,
hun hoektorens Zijn Verwoest.
Ik Heb hun straten Leeggemaakt,
niemand trekt er nog doorheen.
Hun steden liggen in puin;
er is niemand meer,
geen enkele inwoner.
Ik Zei: Nu Zult u Mij Zeker Vrezen,
u Zult De Vermaning Aanvaarden,
Opdat haar woning niet Uitgeroeid Zou Worden,
Hoe Ik haar Ook Gestraft Zou Hebben.
Toch waren zij er vroeg bij,
zij hebben totaal verderfelijk gehandeld.
Daarom, Verwacht Mij, Spreekt De HEERE,
Op De Dag Dat Ik Opsta Om Buit Te Halen,
Want Mijn Oordeel Is de heidenvolken Te Verzamelen,
de koninkrijken Bijeen Te Brengen,
Om Over hen Mijn Gramschap Uit Te Storten,
Heel Mijn Brandende Toorn.
Want Door Het Vuur Van Mijn Na-ijver
Zal heel dit land Verteerd Worden.
Artikel het land wordt zwartgeblakerd Klik Link
Voorzeker, Dan Zal Ik Bij de volken
de lippen Veranderen In Reine Lippen,
Zodat Zij Allen De Naam Van De HEERE Zullen Aanroepen,
Om Hem Schouder Aan Schouder Te Dienen.
Van Over De Rivieren Van cusj
Zullen Zij Die Vurig Tot Mij Bidden,
Het Volk, Overal Door Mij Verspreid,
Mijn Offer Brengen.
Op Die Dag Zult u niet beschaamd Zijn Over al uw daden
waarmee u tegen Mij in opstand kwam,
Want Dan Zal Ik hen Uit Uw Midden Wegdoen
die uitgelaten zijn over uw hoogmoed.
Voortaan zult u zich niet meer verheffen
Omwille Van Mijn Heilige Berg.
Maar Ik Zal In Uw Midden Doen Overblijven
Een Ellendig En Arm Volk.
Zij Zullen Op De Naam Van De HEERE Vertrouwen.
Het Overblijfsel Van Israël Zal Geen onrecht Doen
En Geen leugen spreken,
En In Hun Mond Zal Niet Gevonden Worden
een tong die bedriegt.
Ja, Zij Zullen Weiden En Neerliggen,
en niemand zal hun schrik aanjagen.

Zing Vrolijk, Dochter Van Sion!
Juich, Israël!
Wees Blij En Spring Op Van Vreugde Met Heel Uw Hart,
Dochter Van Jeruzalem!
De HEERE Heeft Uw Oordelen Weggenomen,
Hij Heeft uw vijand Weggevaagd.
De Koning Van Israël, De HEERE, Is In Uw Midden:
U Zult geen kwaad Meer Zien.

Op Die Dag Zal Tegen Jeruzalem Gezegd Worden:
Wees niet Bevreesd;
Sion, verlies De Moed Niet!
3:16 verlies de moed niet – Letterlijk: Laat Uw anden niet slap worden.

De HEERE, Uw God, Is In Uw Midden,
Een Held, Die Verlossen Zal.
Hij Zal Zich Over U Verheugen Met Blijdschap.
Hij Zal Zwijgen In Zijn liefde.
Hij Zal Zich Over U Verblijden Met Gejuich.
Wie Bedroefd Zijn Vanwege De Samenkomst
Zal Ik Verzamelen, Zij Zijn Uit U;
de smaad drukt als een last op Hen.
Zie, In Die Tijd Ga Ik Optreden
Tegen al Uw verdrukkers.
Ik Zal Verlossen Wie mank gaat,
Bijeenbrengen Wie verdreven is.
Ik Zal Hen Maken Tot Lof En Tot Een Naam
In heel het land waar Zij beschaamd waren.
In Die Tijd Zal Ik U Hierheen Brengen,
Namelijk In De Tijd Dat Ik U Zal Bijeenbrengen.
Voorzeker, Ik Zal U Maken Tot Een Naam En Tot Lof
Onder alle volken Van De Aarde,
Wanneer Ik Voor Uw Ogen Een Omkeer In Uw Gevangenschap Breng,
Zegt De HEERE.
– Zefanja 3:1-20 –

Vanmorgen Ezechiel 17 Ontvangen Ter Bevestiging

Voor Vorige Rhema-Woorden, Klik Hier