Bekeringsgebed en loskomen uit het systeem

 

 

Here Jezus,

Ik begrijp nu dat ik een zondaar ben (1).

Dat er een scheiding is tussen U en mij (2).

Ik heb U eigenlijk altijd de rug toegekeerd

door mijn eigen wil te doen (3),

maar ik wil nu veranderen.

Ik geloof dat U stierf voor mij aan het Kruis en mijn zonden gedragen heeft (4).

Ik heb spijt van mijn zonden en vraag U vergeving hiervoor.

Dank U, dat U Heer Jezus, mijn losprijs heeft willen betalen (5)

en dat U mijn zonden wilt vergeven, zodat ik vrij mag zijn en eeuwig leven mag ontvangen (6).

Heer U redt mij.. Ik wil U leren vertrouwen in mijn leven.

Ik aanvaard U als mijn Redder en Heer. Neem de leiding over mijn leven over Heer (7).

Ik vraag U of U nu in mijn leven komt (8). Zodat Uw Bloed mij reinigt van alle zonden (9).

Neem mij aan als Uw kind.

Dank U dat ik me vanaf nu Uw kind mag noemen (10).

Ik ben nu nieuw geworden, het oude is voorbij (11).

Er is vergeving en de scheiding tussen U en mij is hersteld (12).

Dank U dat U mijn Vader geworden bent (13).

Ik dank U hiervoor.

AMEN

 

(1) Rom.3:23-24

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

 

(2) Jes.59:1-2

1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.

2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.

 

(3) Jes.53:6

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

 

(4) Kol.2:13-14

13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,

14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

 

(5) Mar.10:45

45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

 

(6) Rom.6:22-23

22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

 

(7) Kol.2:6

6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,

 

(8) Joh.14:23

23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

 

(9) 1 Joh.1:7

7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

 

(10) Rom.8:15-16

15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

 

(11) 2 Kor.5:17

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

 

(12) Efe.2:14

14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

 

(13) 2 Kor.6:18

18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

 

 

 

 

 

 

Weg uit Babylon!

 

God roept ons op om Babylon weg te trekken.

 

Openbaring 18:4

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

 

 

Vele mensen ontvangen bevrijding maar bevrijd worden en in Babylon blijven is levensgevaarlijk, en maakt je toestand erger dan dat die al was.

 

Lukas 11:24-26

24 Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben.

25 En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd.

26 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.

 

 

Daarom: zodra er bevrijding heeft plaats gevonden moet men door de Heilige Geest geleid doortrekken, het Nieuwe Jeruzalem in!

 

Dit geldt ook voor deze strijdersgebeden. Deze kunnen alleen gebeden worden, als je vastbesloten bent om je totaal over te geven aan de Leiding van de Heilige Geest, Die je verder Babylon uit zal leiden. De strijdersgebeden bidden is dus een begin om je los te maken uit het Babylonisch systeem in Nederland. Dit zal verregaande consequenties hebben, omdat nagenoeg geheel Christelijk Nederland zich in het geestelijk bevuilde water blijft bewegen en zich dus geestelijk onder de waterspiegel bevindt, en het geestelijke leven zwaar religieus en geperverteerd is! De Leviathan viert hoogtij!

 

Het Bruiloftsfeest is reeds daar! God duldt geen water bij de wijn!

Hij wil je hele hart, en wil je werkelijk vrij hebben! De tijd van deelwaarheden en halfslachtigheid is voorbij! Kom in je ware bestemming, en kom thuis in je erfdeel!

 

Essentiële Bijbelse principes, die je moet navolgen om uit Babylon te komen:

 

  1. Je aansluiten bij een door Hem aangewezen Handelingen 2 groep; vraag Hem hierom. Dit betekent je laten dienen en coachen door door God Zelf aangesteld, zuiver volwassen apostolisch leiderschap.
  2. Alles achterlaten waar de Geest je toe leidt: onheilige relaties, omstandigheden, plaatsen. (Lukas 14)
  3. Hierdoor kan een werkelijke wedergeboorte plaatsvinden. (Joh.3:3+8)
  4. Vervolgens kun je de geopende Deur door. (Openb.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebeden

In de Naam van de Heere Jezus Christus en op grond van Zijn Bloed dat tot onze verlossing heeft gevloeid:

koningin des hemels (Jer.44:15-28)

godin van onheilige relaties, tegenhanger van God de Vader

 

 

Vader ik vraag vergeving voor het in stand houden van een verbond met de koningin des hemels. Ik heb niet volgens het Woord geleefd en heb onheilige relaties verkozen boven de Heiliging en de toewijding aan U. Ik heb mijn leven niet volgens Uw Woord gebouwd, en heb ook de mensen waar ik mee omging niet geconfronteerd met Uw Heilige Woord. Ik ben in hoererij vervallen, en heb U niet op de eerste plaats gezet en heb hiermee het eerste gebod overtreden.

 

Lukas 10:27b

27b U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

 

 

Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor mijn ouders en mijn voorgeslacht, daar waar ze het eerste gebod hebben verworpen en niet op Uw Woord hebben gebouwd. Vergeef me, dat ze onheilige relaties zijn aangegaan, en het Woord niet als een Zwaard in hun leven hebben geaccepteerd, en op die manier een verbond met de koningin des hemels in stand hebben gehouden.

 

Ik vraag vergeving voor het feit, dat de leiders van dit land U niet kennen en U niet ernstig zoeken. Ze zijn verstrikt geraakt in het net van de koningin des hemels en kennen U niet. Uit haar geest hebben ze politiek bedreven, keuzes gemaakt en het volk uit haar geest onderwezen.

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan de koningin des hemels.

Vader, ik verbreek elk verbond met de koningin des hemels door een houding van controle, door afgoderij, door aanbidding van Maria of wat voor een andere afgod dan ook, door bloedschuld, door onheilige relaties in stand te houden, en door niet te leven naar en mensen niet te confronteren met het Woord van God. Ik verbreek mijn verbond met de koningin des hemels in Jezus’ Naam.

 

Hermes

boodschapper (valse boodschap) van de goden, tegenhanger van Jezus Christus

 

Vader ik vraag Uw vergeving voor het accepteren van valse leringen en openbaringen. Ik ben onwetend en onwijs geweest en heb informatie niet getoetst met Uw Heilige Woord. Ook heb ik me niet gesteld onder zuiver volwassen apostelschap, waardoor ik niet uit de dwaling ben gekomen. Heer, verlos me van de strikken van Hermes en de koningin des hemels, zodat ik werkelijk Uw Aangezicht mag zien.

 

Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor mijn ouders en mijn voorgeslacht, ze hebben niet Uw enige juiste Weg gevolgd en mij daardoor ook in de dwaling onderwezen. Ze hebben leugens geleerd en onderwezen, en ontvingen inspiratie uit de verkeerde bron. Vader reinig mij van deze verkeerde overleveringen uit de leugenleringen van Hermes.

 

Vader ik vraag plaatsvervangend vergeving voor het feit dat Nederland tot nu toe Hermes en zijn leringen dient en in stand houdt. Het onderwijssysteem, de regering en de Christelijke religies stemmen niet overeen met Uw Wil Vader. Reinig mij daar diep van!

 

Vader, openbaar alstublieft diep aan mij waar er nog rechtmatige grond voor Hermes in mijn leven is. Ik zal breken met alle ongoddelijke organisaties, die mij in zijn invloedsfeer houden.

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan Hermes.

Vader, ik verbreek mijn verbinding met de geest van Hermes, op welke manier ik mij ook aan hem onderworpen heb, aan de geesten van occultisme, vrijmetselarij en Pharmakeia in Jezus’ Naam. Ik verbreek mijn verbond met Hermes.

 

Leviathan

koning van de hoogmoedigen, slang, die alles verdraait

 

Vader, ik vraag vergeving voor het niet of gedeeltelijk bouwen op Uw Woord. Op de Weg die de Heilige Geest mij liet gaan, heb ik water bij de wijn gedaan en ben van de Leiding van de Heilige Geest afgeweken. Hierdoor ben ik van de zuivere Weg afgedwaald en in het drijfzand van de deelwaarheden en de leugen terecht gekomen. Vader, vergeef mij alstublieft, en breng mij weer op de rechte Weg, zodat ik ook de leiding van de Heilige Geest weer kan ervaren. Openbaar mij alstublieft, waar er nog leugens in mijn leven zijn, waardoor ik Uw Leiding en Uw Stem niet kan verstaan. Ik bekeer mij, en ga bouwen op Uw Heilige Woord en ik geef me opnieuw over aan U!

 

Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor waar mijn ouders en mijn voorgeslacht van Uw Heilige Weg zijn afgedwaald, zich door trots in leugens hebben genesteld en in drijfzand terecht zijn gekomen. Reinig me van deze diep bevuilde erfenis.

 

Daarnaast vraag ik plaatsvervangend vergeving voor iedereen in mijn omgeving, die door trots ertoe heeft bijgedragen dat ik in drijfzand terecht kwam, zoals leraren, politieke leiders en de media. Wilt U me diepe onderscheiding geven wat Waarheid is en wat leugen, zodat ik op de rechte Weg van Uw Woord blijf, door de Heilige Geest geleid!

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan de Leviathan.

Ik herroep de geest van Leviathan (octopus). Ik belijd alle trots, ik belijd als zonde dat ik geloof dat ik een heleboel ben, wat ik in wezen niet ben. Ook belijd ik de trots dat ik niet heb willen geloven dat ik ben wie U zegt dat ik ben in Uw Woord en door Uw profetische Geest.
Ik belijd mijn zonden van trots en herroep de Leviathan en ik verbreek het verbond met Leviathan en ik verloochen ook de cultuur waar ik uit kom en al de machten van de duisternis die verbonden zijn met de cultuur waar ik uit kom.
Ik verbreek mijn verbond met Leviathan en ontvang de Geest van zachtmoedigheid en nederigheid, in Jezus’ Naam.

Ik onderwerp mij aan de discipline van God, om te breken met al die verdraaide dingen in mijn leven, dat Hij die dingen kan afbreken, zodat alles weer recht kan komen.

 

 

Izebel

oorlogsgodin, die de profeten doodt

 

Vader ik vraag vergeving voor mijn verbond met Izebel vanuit een houding van angst, controle, manipulatie en intimidatie. Vergeef me dat ik deze oorlogsgodin door mij heen heb laten regeren, waardoor ik veel van Uw kinderen heb verwond, en daarmee diep Uw hart hebt gekwetst. Vader ik zie nu dat Izebel erop gericht is om Uw geliefden te doden, Vader ik wil dit niet meer en bekeer me hier diep van! Wilt U mij alstublieft diep genezen van mijn eigen verwondingen, angsten en verlatenheid, en mij omarmen en diep laten thuiskomen in U. Bij U en in Uw huisgezin ben ik veilig. Dank U wel dat ik vanaf Nu een diepe Weg van genezing ga, door Uw liefdevolle en kostbare Heilige Geest geleid.

 

Ook vergeef ik hen, die mij vanuit deze geest diep verwond hebben. Vader, laat het emotionele bloeden dat mij door anderen is aangedaan nu stoppen. Ik vraag plaatsvervangend vergeving voor hen, die naar mij toe in de Izebelgeest geopereerd hebben. Breng ze tot erkentenis van de Waarheid Vader en breng ook hen thuis in Uw Vaderhart.

 

Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor mijn ouders en mijn voorgeslacht, die door de Izebelgeest Uw geliefde kinderen, en Heilige profeten aangevallen en verwond hebben.

 

Daarnaast vraag ik plaatsvervangend vergeving voor de mensen in het land, die samen een cultuur in stand houden, die geen ruimte geeft aan Uw profeten, ja zelfs Uw profeten doden. Ik bid dat U de ogen van de leiders van het land opent, of leiders aanstelt, die U kennen en vanuit Uw Geest regeren. Ik vergeef de leiders, de onderwijzers en de media, dat ze geen ruimte hebben gegeven aan Uw profeten, die de Boodschap hadden om het land te genezen.

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan de Izebel.

Vader, ik belijd mijn overeenkomst met Izébel; alles waar ik controle over wil uitoefenen, overal waar ik aan de top wil zijn, boven anderen wil staan en over hen wil heersen.
Ik belijd de zonde van toverij en manipulatie en ik bekeer me van de geest van wetteloosheid. Ik verloochen ook alles wat hier achter zit aan zelfgenoegzaamheid en een verkeerde onderwerping. Ik belijd dat ik me heb onderworpen aan dingen die niet van God zijn, aan valse autoriteit. Ik herroep alle valse autoriteit en dat ik mijn mening aan anderen heb willen opleggen.

Vader ik herroep dat ik me onderworpen heb aan de intimidatie van Izébel en daarmee mijn profetische gaven het zwijgen heb opgelegd. Ik heb mijn mond dichtgehouden en ben een angstig persoon geworden en heb niet het werk van God gedaan; Vader vergeef mij, in Jezus Christus’ Naam en zet mij opnieuw vrij tot Uw eer.

 

 

Pharmakeia

god van medicatie en drugs

 

Vader ik vraag vergeving, dat ik niet werkelijk geloof dat het Offer van Jezus Christus voldoende is om mij van alle ziekte te genezen. Ik heb een compromis gesloten met Uw Woord, en ik heb niet geloofd dat alles wat in Uw Woord geschreven staat waar is. Ik heb onder andere deze Tekst verworpen:

 

1 Petrus 2:24

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

 

Ik heb Uw Waarheid over genezing verworpen en heb me laten misleiden door te geloven dat Pharmakeia mijn geneesheer is. Ik bid dat U mij uit het net van Pharmakeia haalt, en mij weer brengt in de genezende stroom van Uw Geest. Openbaar ook de diepe zonde en ongerechtigheid, die ten grondslag ligt aan zwakte en ziekte in mijn geest, ziel en lichaam, zodat ik me daarvan kan bekeren en Uw Genezing kan ontvangen! Ook vraag ik Jou Jezus vergeving, dat ik Je Offer niet volledig omarm, en Jou en Je volbrachte Werk op aarde niet serieus heb genomen. Heilige Geest wil Je me alsjeblieft een nieuwe, diepe Openbaring over het volbrachte Werk op Golgotha geven?

 

Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving daar waar mijn ouders en voorgeslacht in de leugen van Pharmakeia terecht zijn gekomen en daar waar ze weigerden te erkennen, dat de wortel van ziekte hun eigen ongerechtigheid en zonde is! Ik vraag vergeving dat zij niet tot erkentenis van de Waarheid zijn gekomen en zich niet hebben bekeerd, zodat zij zouden genezen.

 

Daarbij vraag ik vergeving voor de mensen in de landscultuur waarin ik ben opgegroeid. Ze hebben mij geleerd dat Pharmakeia het enige antwoord is tegen de ziekte en zwakte, die mijn leven zijn binnengedrongen. Ik vergeef hun, dat ze mij leugens geleerd hebben, doordat ze zelf in de leugen leven. Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving, dat ze anderen hun misleidende overtuigingen leren en hebben geleerd, wilt U hen genadig zijn?

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan Pharmakeia.

 

Vader, ik belijd mijn zonden van het mij verbinden met Pharmakeia; ik was onwetend en ik belijd dat ik afhankelijk ben van Pharmakeia, vanaf vandaag haat ik de Pharmakeia! Help mij alstublieft in mijn zwakheid.

Vanaf vandaag verklaar ik dat de geest van Pharmakeia in mijn leven is verbroken en dat de Openbaring van de Kracht om te genezen door Jezus Christus meer en meer zal werken in mijn leven, totdat ik mijn totale gezondheid en mijn totale vrijheid heb bereikt.
Vader, ik verbreek mijn verbond met Pharmakeia in Jezus’ Naam.

 

Belangrijke waarschuwing; stop nooit in één keer en zonder apostolische coaching met medicatie!

 

 

Mammon

god van het geld

 

Vader ik vraag Uw vergeving, dat ik financiële zekerheid een rol in mijn leven heb laten spelen. Ik heb de angst voor tekort en de begeerte naar financiële zekerheid en rijkdom een grotere plaats in mijn leven gegeven, dan Uzelf. Ik bekeer me hiervan en vraag U me echt diep te vergeven. Vergeef me dat ik U niet serieus heb genomen, U niet geloofd heb en U zelfs gehaat heb. Vanaf nu heeft U weer de eerste plaats in mijn leven en zal ik me niet meer laten leiden door angst voor tekort en hebzucht. Ik geloof nu, dat U me elke dag geeft wat ik nodig hebt, want U bent een Liefdevolle Vader, Die zorgt voor Zijn kinderen.

 

Ook vraag ik vergeving, dat ik mijn financiën en bezittingen niet toe heb vertrouwd aan de dienaren in Uw Koninkrijk, en het daardoor niet aan U heb toevertrouwd. Vergeef me dat ik de middelen, die U mij gegeven hebt om Uw Koninkrijk te bouwen, voor mijzelf heb gehouden, en daardoor de opbouw van Uw kostbare Koninkrijk gigantisch in de weg heb gestaan. Ik bekeer me hiervan en spreek nu naar U uit, dat alles wat ik gekregen heb van U is, en ik het door de Heilige Geest geleid ga inzetten om Uw Koninkrijk te bouwen.

 

Ook vergeef ik de Christelijke leiders, die onheilig met financiën zijn omgegaan, en mij hebben gemanipuleerd uit angst voor tekort en uit hebzucht. Het oordeel over dit gedrag is niet aan mij, maar aan U. Ik omarm de tekst uit Romeinen 14:4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. En ik wijd mezelf en mijn bezittingen opnieuw aan U en Uw Koninkrijk. Ik vertrouw U, dat U ervoor zorgt dat ik in niets tekort kom.

 

Ook vraag ik vergeving dat mijn ouders en mijn voorgeslacht angst voor tekort en hebzucht hebben laten regeren in hun leven. De Mammon heeft hun denken, handelen en spreken bepaald. Daarbij hebben ze U niet de liefde gegeven, waar U recht op heeft, ze hebben U verworpen en zich overgegeven aan deze afgod. Ik vraag voor hen diep plaatsvervangend vergeving aan U, wilt U deze ongerechtigheid alstublieft in mijn leven omkeren?

 

Daarnaast vraag ik plaatsvervangend vergeving voor de bevolking en de leiders van het land waar ik in opgegroeid ben. De politici, onderwijzers en de media hebben mij doen geloven, dat geld belangrijker was dan het dienen van U. Ik vergeef, daar waar deze mensen onwetend waren, en ik vraag plaatsvervangend vergeving voor het land. Zodat het land wakker gaat worden van deze diepe misleiding. Wilt U me alstublieft diep reinigen van deze misleidende cultuur?

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan de Mammon.

 

Ik bekeer me van elke geest van hebzucht, of angst, van ambitie en de heerschappij van Mammon over mijn leven en het nemen van beslissingen gebaseerd op Mammon en het  bestelen van uw Koninkrijk doordat, toen de Heilige Geest het aangaf, ik ‘mijn’ bezittingen niet neerlegde aan de voeten van de door Uzelf aangestelde apostelen ten dienste van Uw Koninkrijk. Reinig mij van welke schuld ik ook maar heb opgebouwd, die voortkomt vanuit ambitie, hebzucht of angst voor gebrek; ik bekeer mij van dit alles en ik verbreek mijn verbond met Mammon, Hermes en Tyrus.

 

 

Thor

heer van ongehoorzaamheid

Vader ik vraag U vergeving voor elke houding van rebellie en ongehoorzaamheid. Ik heb me verhard tegen de Leiding van Uw Heilige Geest en me daarmee onderworpen aan Thor, de heer van de ongehoorzamen. Wilt U mijn verharde hart en nek weer zacht maken, zodat ik de Beweging van Uw Heilige Geest weer kan waarnemen en gehoorzamen.

 

Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor de houding van rebellie en ongehoorzaamheid van mijn ouders en mijn voorgeslacht. Vergeef mij, dat ze tegen de Beweging van de Heilige Geest in zijn gegaan en Uw Stem niet hebben gehoorzaamd.

 

Daarnaast vraag ik plaatsvervangend vergeving voor de rebellie en de ongehoorzaamheid in het land en de cultuur waarin ik ben opgegroeid. De leiders en de mensen van het land hebben me niet de gehoorzaamheid en Godsvreze bijgebracht die ik naar U toe behoor te hebben. Ik vraag U hier diep vergeving voor en ik bid dat U mijn ziel compleet reinigt van deze cultuurbolwerken. Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor de houding van rebellie en ongehoorzaamheid die de mensen in het land hebben. Wilt U alstublieft met Uw Heilige Geest in hun harten schijnen, zodat ze tot erkentenis van de Waarheid kunnen komen!

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan Thor.

 

Ik verbreek mijn verbond met Thor, de heer van de ongehoorzaamheid, ik bekeer me dan ook van elke vorm van rebellie tegen God en ik verbreek mijn verbond met Thor.

 

Tyrus

god van de commercie van deze wereld, bouwer van deze antichristelijke wereld

 

Vader, ik vraag vergeving voor mijn verbond met Tyrus en dat ik het belangrijker vond mijn eigen huis te bouwen, boven Uw Huis. Ik heb me overgegeven aan de valse gedrevenheid van de commercie van deze wereld, aangestuurd door Tyrus, die rechtstreeks ingaat tegen de apostolische Zalving die de bouw van Uw Huis op het oog heeft. Ik heb me laten overnemen door de valse Tyrusdrive, die mij misbruikt en overspannen heeft gemaakt. Ik bekeer me hiervan en kies ervoor om allereerst zorg te dragen voor de bouw van Uw Huis, ik weet dat U dan voor mijn huis zult zorgen.

 

Ik vraag plaatsvervangend vergeving daar waar mijn ouders en mijn voorgeslacht ook de bouw van hun eigen huis belangrijker vonden dan het bouwen van en zorg dragen voor Uw Huis. Ik vergeef ze dat ze deze houding op mij over hebben gebracht en mij hiermee misleid hebben.

 

Daarnaast vraag ik vergeving voor alle anderen in mijn omgeving, die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van deze verkeerde houding. Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor degenen in het land, die leren dat je egoïstisch moet zijn en als eerste voor je eigen huis moet zorgen. Ik bid dat U de ogen opent van de onderwijzers, politici en media in het land, dat U een God bent die voor ons zorgt, als wij zorg gaan dragen voor Uw Huis.

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan Tyrus.

 

Vader, ik verbreek mijn overeenkomst die ik gesloten heb met de koning van Tyrus, of hoe ik mij (of mijn voorgeslacht) ook maar heb onderworpen aan de commercie van deze wereld, waar ik me heb onderworpen aan de verdraaide werkwijze van Tyrus, of mij heb laten voortdrijven door zijn ‘drive’ / heb laten opjagen. Ik belijd dat ik en mijn voorgeslacht zich hebben bezondigd in onwetendheid aan de werkwijze van Tyrus en ik herroep de overeenkomst met Tyrus en ik verbreek ook mijn verbond met Mammon, in Jezus’ Naam.

 

 

Apollyon

verderver

 

Vader ik vraag vergeving, daar waar ik destructief gedacht, gesproken en gehandeld heb, waardoor ik de verderver heb binnengehaald. Ik heb U niet gedankt voor Uw zegeningen en heb geklaagd. Ik bekeer me hiervan en zal de vreugde van het kennen van U omarmen. Zo groei ik steeds dichter naar U toe.

 

Ik vraag plaatsvervangend vergeving voor mijn ouders en mijn voorgeslacht, daar waar ze door onheilig spreken en ondankbaar te zijn, de verderver hebben binnengelaten. Ik vergeef ze waar de verderver door hun toedoen ook schade in mijn leven heeft kunnen aanrichten.

 

Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor het onheilig spreken en ondankbaar zijn van de bevolking van het land waar ik in opgegroeid ben. Wilt U de gezaghebbers leren, om U te erkennen en in Heiligheid te spreken en te danken voor het goede dat U ons geeft.

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan Apollyon.

 

Ik belijd de overeenkomst met Apollyon; elke keer dat ik destructief/vernietigend was en niet productief/niet opbouwend, iedere keer dat ik afbrekend en/of klagend heb gesproken en niet opbouwend; iedere keer dat ik iemand heb beschadigd en ik daardoor een verbond heb gesloten met de vernietiger, ik verbreek dit verbond in de Naam van Jezus Christus.

 

 

Dood

god van het dodenrijk

 

Vader, vergeef mij daar waar ik niet voor het Leven, maar voor de dood heb gekozen. Ik ben in de leugen en in de angst blijven zitten, terwijl U de Uitweg allang gegeven heeft. Ik heb niet tot bloedens toe tegen de zonde weerstand geboden, en ben in de dood gebleven en heb me laten overwinnen door de dood. Reinig me alstublieft diep van de dood in mijn denken, voelen en beleven. En breng me weer dichtbij Uw Hart, zodat ik het Leven weer kan gaan smaken. Wilt U mij compleet in Uw Licht zetten!

 

Ik vraag plaatsvervangend vergeving voor het verbond dat mijn ouders en voorgeslacht met de dood maakte. Ze hebben het Kruis niet omarmt en hebben zich niet laten vrijkopen van de dood. Ook hebben ze zo gedacht, gesproken en gehandeld dat hun verbond met de dood in stand gehouden en zelfs bekrachtigd werd. Vader, wilt U, daar waar mogelijk, hen de ogen openen voor het Verlossingswerk van Uw Zoon, en dat de Weg naar het Leven er ook voor hen is.

 

Ook vraag ik plaatsvervangend vergeving voor het land, dat op vele manieren vele doodsverbonden heeft gesloten. Heer open mijn ogen hier alstublieft verder voor, zodat ik hier totaal uit kan vrijkomen. Open ook de ogen van bevolking, zodat ook zij eindelijk het Volle Leven kunnen gaan pakken, wat te vinden is in Uw Zoon Jezus Christus.

 

Vader ik houd van U en wil U alleen dienen, wilt U mij alstublieft openbaren waar er nog invalspoorten in mijn leven zijn, die rechtmatige grond geven aan de dood.

 

Ik verbreek mijn verbond met de dood en mijn verbond met het dodenrijk, het verbond dat ik gesloten heb met het vertrouwen in alles wat niet van U is.
Ik verbreek mijn verbond met de geest van de dood en ik onderwerp mij aan de Geest van het Leven.

 

Ik herroep alle dingen die ik verhoogd heb in mijn leven en ik accepteer Gods discipline in mijn leven om deze dingen niet langer hoog te houden en ik herroep alle dingen die ik niet meer hoogacht, alle gedachtestructuren die ik in mijn hoofd heb ontwikkeld; ik onderwerp mezelf aan de vernieuwing van mijn denken, in Jezus’ Naam.
Ik omarm de tuchtiging in mijn leven, als een manifestatie van Uw ware Liefde, Uw ware Leven in mijn leven!
Ik accepteer de pijn die bij deze tuchtiging hoort, want ik weet dat er Heerlijkheid uit voort komt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geestelijke wapenrusting

De wapenrusting trek je maar één keer aan en doe je als het goed is nooit meer uit!

(Binnenkort volgt er een artikel over de wapenrusting!)

 

Vraag God regelmatig om diepere openbaringen omtrent je wapenrusting en vraag Hem deze dagelijks te reinigen met Jezus’ Bloed, Levend Water of Heilig Vuur.

 

 

Efeze 6

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

 

Aquila Deborah

Israël Barak

River of Glory