Revelation 11 Rhema Word - 23-04-2020

RHEMA Woord Voor Nu Jeremia 2 Vannacht 23-04-2020 Ontvangen


Aangaande de kerken die in babylon wonen, de organisaties die doormiddel van mind control De Zalving stelen (vleermuizengedrag), hier voorgesteld als israel
Zie Artikel Voor Nu:
emotionele opwekkingsegregore, opwekking in de anti-christ – Klik Link –

Het Woord Van De HEERE Kwam Tot Mij:
Ga ten aanhoren van jeruzalem Prediken: Zo Zegt De HEERE:

Ik Denk Aan u, Aan De Genegenheid Van Uw Jeugd,
                Aan De Liefde Van Uw Bruidsdagen,
Toen U Achter Mij Aan Ging In De Woestijn,
                in een land waarin niet wordt gezaaid.

men Is Gered En Ging De Heiliging In

Israël Was Heilig Voor De HEERE,
                De Eersteling Van Zijn Opbrengst.
Allen die deze opaten, werden schuldig,
                onheil kwam over hen,
Spreekt De HEERE.
Hoor Het Woord Van De HEERE, huis van jakob
                en alle geslachten van het huis van israël:

Zo Zegt De HEERE:

Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden,
                dat zij zich ver van Mij hebben gehouden,
dat zij achter nietige dingen zijn aan gegaan
                – en zelf nietig zijn geworden –
dat zij niet zeiden: Waar is de HEERE,
                Die ons Uit het land Egypte Geleid heeft,
Die ons in de woestijn deed gaan,
                in een land van wildernis en kuilen,
in een land van dorheid en schaduw van de dood,
                in een land waar niemand doorheen trok
                               en waar geen mens woonde?

Dit is land van de ongerechtigheden, dit land Moet men Door Om Tot Complete Heiliging Te Komen
Hier Kun Je Alleen Met Een Mozes Doorheen, Omvat Door De MozesMantel In Deze Tijd Is Dat Micha 4:8, De Mantel Van Haar Die De KoningsMantel Van De Dochter
Van Jeruzalem Heeft Ontvangen, De Eerste Getuige. Dan Rest Jou Je fata morgana, de echo’s van je oude leven Door De Geest Te Laten Afbreken. Jij Volgt En De Priester
Spreekt En Priestert, De Priester Past De Wassing Toe In Het Waterbad Van De Geest.

Ik Bracht u In Een Vruchtbaar Land,
Om De Vrucht Daarvan En Het Goede Ervan Te Eten.
Maar Toen u Daarin Kwam, verontreinigde u Mijn land
en hebt u Mijn Eigendom tot een gruwel gemaakt.

zij trokken geestelijk NIET Uit babylon Weg, maar bleven in hun hart de afgoden koesteren
en rebelleren tegen Gods Heilige Orders. Als Je Door De Waterdoop Heen Bent Word Je Geacht Mee Te Bouwen Aan Het Huis, Dan Verwacht God Van Jou
Dat Je De Bouwzalving – Hooglied 1:3 – En De Instructies Volgt.

De priesters zeiden niet: Waar is De HEERE?
                en zij die de wet hanteerden, Kenden Mij niet;
de herders kwamen in opstand tegen Mij,
                en de profeten profeteerden namens de baäl.
ZE GINGEN ACHTER DINGEN AAN DIE NIET VAN NUT ZIJN.
Daarom Zal Ik u nog ter Verantwoording Roepen,
                Spreekt De HEERE, ja, uw kleinkinderen Zal Ik Ter Verantwoording Roepen.

Hij Oordeelt het land En Is Begonnen Bij de kerk

Voorzeker, steek over naar de eilanden van de kittiërs, en zie,
                stuur boden naar kedar en let aandachtig op,
                               en kijk of iets dergelijks gebeurd is.
Heeft een volk ooit goden ingeruild?
                – en het zijn niet eens goden! –
Toch heeft Mijn volk zijn Eer ingeruild
                voor wat niet van nut is.
Ontzet u hierover, Hemel,
                Huiver, Wees Zeer Ontsteld,
                               Spreekt De HEERE.
Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan:
Mij, De Bron Van Levend Water,
hebben zij verlaten,
                om zich bakken uit te hakken,
lekkende bakken,
                die geen Water houden.

gemeentes, kerken, groepen gelovigen, allen in egregores gevoed door babylon, eten van de boom van kennis van goed en kwaad! De zonde en ongerechtigheden
onder de mantel van de hemelkoningin toedekkende, elkaar emotioneel, dus ziels voeden en hooghouden. Dit gaat steeds minder lukken. Men luistert naar de staat.
corona is gearrangeerd en heeft tot doel de mensheid dieper van zijn vrijheden te beroven -> vaccin met chip, 5g

Is Israël dan een slaaf? Of is hij een in huis geboren slaaf?
Waarom is hij dan een prooi geworden?

israel -> de 144.000 die Door God uit de egregores van o.a. de kerken worden Gestuwd, Dit Door Middel Van Hoogheilig Priesterschap

Jonge leeuwen brullen tegen hem,
zij hebben hun stem laten klinken.
Zij hebben van zijn land een woestenij gemaakt.
Zijn steden zijn vernietigd, zodat niemand er meer woont.
Ook de mensen van nof en nachpanhes
graasden u de schedel af.
DOET U DIT NIET UZELF AAN
DOORDAT U DE HEERE, UW GOD, VERLAAT
OP HET MOMENT DAT HIJ U OP DE WEG LEIDT?

God Wil De Geroepenen In De Mantel Van De Maria Magdalena HogePriesteres, De Sulammitische – Hooglied 6:13, Micha 4:8 – Leiden.
Maar men bleef in de petrusmantel hangen, men kan niet ingaan want de valse hoererijverbonden houden hen in babylon, in de wereld,
daar bouwt men mee aan de nieuwe wereldorde, geen kerk Uitgezonderd

Welnu, wat hebt u met de weg naar egypte
om het water van sichor te drinken?
En wat hebt u met de weg naar assyrië
om het water van de rivier de eufraat te drinken?

men drinkt water uit de rivieren van de wereld; nefilimwater, gevallen engelen-water
NIET Lukas 14:25-35

ALLES AchterLaten Voor Jezus De Christus En Het Koninkrijk Van God
zorgverzekering, artsen voor hulp, werelds omgaan met geld en bezittingen.

UW EIGEN KWAAD STRAFT U
                EN UW EIGEN AFDWALINGEN BESTRAFFEN U.
Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is
                de HEERE, uw God, te verlaten,
en dat er geen Vreze voor Mij bij u is,
                Spreekt De Heere, De HEERE Van De Legermachten.

Want van oude tijden af Heb Ik uw juk Gebroken,
                En uw banden Verscheurd.
U zei: Ik wil niet dienen!
                Maar op elke hoge heuvel
en onder elke bladerrijke boom
                legt u zich als een hoer neer.

hoererijverbonden met de instanties van de staat, is niets anders dan gemeenschap met gevallen engelen en hun nageslacht; NEFILIM!

Ík Had u Evenwel Geplant, Een Edele Wijnstok,
                een volkomen betrouwbare stek.
Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken
                van een uitheemse wijnstok?
Want al zou u zich met loog wassen
                en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn Aangezicht,
                Spreekt De Heere HEERE.
HOE KUNT U DAN ZEGGEN: IK HEB MIJ NIET VERONTREINIGD,
                IK BEN NIET ACHTER DE BAÄLS AAN GEGAAN?
ZIE UW WEG IN HET DAL,
                ERKEN WAT U GEDAAN HEBT,

in het dal babylon plegen zij allerlei afgoderij en hoererij, verdoofd door het gif va de slang,
de geestelijke pharmakeia, de geestelijke morfine-injecties, nederland narcotica-staat

snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
                haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
                in haar maand zullen zij haar wel vinden.
Verhinder uw voet barrevoets te gaan
                en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
                want ik heb vreemden (GEVALLEN ENGELEN, ALIENS) lief,
                               en ik zal achter hen aan gaan.

Zoals een dief beschaamd staat als hij wordt ontdekt,
                zo staat het huis van Israël beschaamd,
zij, hun koningen, hun vorsten,
                hun priesters en hun profeten.
Tegen een stuk hout zeggen ze: U bent mijn vader,
                en tegen een steen: U hebt mij gebaard,
want Mij keren zij de nek toe
                en niet het gezicht,
op het moment echter dat onheil hen treft, zeggen ze:
                Sta op en verlos ons.
Maar waar zijn dan uw goden, die u zich gemaakt hebt?
                Laten die opstaan, als zij u kunnen verlossen op het moment dat onheil u treft,
want het aantal van uw goden is
                even groot als uw steden, Juda.

Waarom roept u Mij ter verantwoording?
                U bent allen tegen Mij in opstand gekomen,
                               spreekt de HEERE.
TEVERGEEFS HEB IK UW KINDEREN GESLAGEN,
                ZIJ WILDEN GEEN VERMANING AANVAARDEN.

Uw zwaard heeft uw profeten verslonden,
                als een leeuw die verderf aanricht.
U, van deze generatie, let op het woord van de HEERE:
Ben Ik voor Israël een woestijn geweest
                of een land van diepe duisternis?
WAAROM ZEGT DAN MIJN VOLK: WIJ ZIJN ONGEBONDEN,
                WIJ KOMEN NIET MEER NAAR U TOE?

de leus in evangelische nederland, rechtstreeks overgenomen uit het satanisme:
doe wat je wil, anything is allowed (zogenaamd paulus citerende)

Zou een jonge vrouw haar sieraad vergeten,
                een bruid haar gordels?
TOCH HEEFT MIJN VOLK MIJ VERGETEN,
                DAGEN, NIET TE TELLEN.

WAT WEET U GOED UW WEG
                OM WELLUST TE ZOEKEN.
DAAROM HEBT U OOK DE SLECHTSTE HOEREN
                UW WEGEN GELEERD.
JA, IN DE ZOMEN VAN UW KLEREN IS GEVONDEN
                HET BLOED VAN ARME, ONSCHULDIGE ZIELEN,
DIE U NIET HEBT BETRAPT OP INBRAAK,
                JA, DAT SLAAT ALLES.
EN DAN ZEGT U NOG: VOORZEKER, IK BEN ONSCHULDIG,
                JA, ZIJN TOORN IS VAN MIJ AFGEWEND.
ZIE, IK GA MET U EEN RECHTSZAAK VOEREN,
                OMDAT U ZEGT: IK HEB NIET GEZONDIGD.
Wat trekt u er veel op uit
                en verandert u telkens uw weg?

Artikel: maar wie zich neigen tot kronkelwegen Zal De Heer Doen vergaan – Klik Link –

U zult ook door egypte beschaamd worden,
                zoals u door assyrië beschaamd bent.
Ook vandaar zult u uitgaan
                met uw handen op uw hoofd,
WANT DE HEERE VERWERPT HEN OP WIE U VERTROUWT.
                MET HEN ZULT U NIET VOORSPOEDIG ZIJN.

Door Zijn Twee Getuigen Vergeldt Hij babylon DUBBEL,
NIETS zal ervan overblijven. Elke Morgen Gaat De Gesel Rond, om de schuilplaatsen van de dood te Vernietigen

 

Voor Vorige Rhema-Woorden, Klik Hier