Revelation 11 Rhema Word - 25-05-2020

Nee, Ik Ga Mijn Tent, Mijn Huis, Niet Binnen,

                Ik Leg Mij Op De Rustbank, Mijn Bed, Niet Neer;

Ik Gun Mijn Ogen Geen slaap,

                Mijn Oogleden Geen  sluimer,

Totdat Ik Voor De HEERE Een Plaats Gevonden Heb,

                Een Woning Voor De Machtige Jakobs!


Dit Was Te Allen Tijde De Houding Van David, Optimale Wederkerigheid Naar Zijn God, Dankbaar, Enthousiast, strijdVaardig. Passie Voor Zijn God, Voor Zijn Koninkrijk; Heelheid, Genezing, Waarheid En Kracht.
De sluimer, de slaap, de hypnose (toverwindsels van ontkenning) komt uit babylon, uit de heidenvolken die hoereren, dus één zijn met de slang. David Blijft Uit de sluimer, Uit de slaap, Totdat De Heere Tevreden Is, Totdat Daar Een Woning Is Voor De Machtige Van Jakob. Door Aanbidding Voert God de strijd – Psalm 149 – De hypnotische sluimerslaap komt niet uit God, maar wordt bewerkt door de kundalini, die in het diepste diep Het Leven Van De Allerhoogste steelt. Geef je ogen geen slaap, geef je oogleden geen sluimer, Maar Zorg Voor Zijn Rustplek. Zijn Rustplek Is In De Sulammitische – Hooglied 6:13, Mattheus 26:13, In Haar Heeft Hij De Rustplek Gevonden, Bouw Haar Huis, Dan Bouw je Zijn Huis, Dan Voldoe je Aan Haggai 1 + 2, Hierin Rusten In Eerste Instantie De 144.000, Ieder Met Zijn Eigen MandaatsGebied.

 

Zie, Wij (De Priesters) Hebben  Van De Ark Gehoord In Efratha,

                Hem Gevonden In de velden van jaär.

Laten Wij Zijn Woning Binnengaan,

                Ons Neerbuigen Voor De Voetbank Van Zijn Voeten.

Pas Als De Ark In De Tempel Is Kan Zijn Volheid Temidden Van Zijn Volk Wonen, De Ark Is Zijn Verbond Met Allereerst Israel En Vervolgens Met de overige volken
– Zacharia 11 -. Als De Ark Thuis Is In De Tempel Vind Hij Daar Zijn Vrede. De vijand is er alles aan gelegen om De Ark weg te houden uit De Tempel, Om De Ark niet Thuis Te Laten Komen. Door werkingen, sluiers, verleidingen, misleidingen, wikkelt hij hen in verblinding Die De Taak Hebben Om De Ark Terug Naar De Tempel Te Brengen -> dit kan enkel door invalspoorten, rebellie! Wie dit ook Leest / leest Behoort Met Dit Werk, Het Enige Werk Bezig Te Zijn; De Ark Terug Te Brengen Naar De Tempel. Vraag Hem Deze Diepe Openbaring Voor Deze Tijd, Voor Nu Te Verstaan, Wat Is jouw Echte Plek Nu, Wat Vraagt Hij Echt Van je, Wat Is Nu Zijn Bewegen Op Het Scherpste Van De Snede?

 

Sta Op, HEERE, Ga Naar Uw Rustplaats,

                U En De Ark Van Uw Macht.

Laat Uw Priesters Bekleed Worden Met Gerechtigheid,

                Laat Uw Gunstelingen Juichen.


Hijzelf Is Opgestaan, Hijzelf Is Naar De Ark Van Zijn Macht Gegaan
( Maar er is een verscheuring in Zijn Nieuwe Werk gekomen, de afvallige dochter heeft tot het ultieme gehoereerd en Zijn Nieuwe Werk diep verscheurd en vertraagd) de maagd israel heeft gehoereerd, Zijn Nieuwe Werk afgewezen; hoge hekserij geactiveerd; het zegel van salomo, het 666, het hexagram, door fundamentele rebellie

Richt u merktekens op,

                Zet u wegwijzers neer.

Richt uw hart Op De Gebaande Weg,

                De Weg Die u Bent Gegaan.

Keer Terug, maagd Israël,

                Keer Terug naar deze steden van u.

Hoelang blijft u draaien,

                afvallige dochter?

Voorzeker, De HEERE Heeft Iets Nieuws Geschapen Op De Aarde:

                Een Vrouw Zal Een Man Omvatten.
Jeremia 31:21-22


vanaf de conceptie, aangestuurd en bekrachtigd via andere assassins, tot in het diepst geprogrammeerd om Zijn Eindtijdwerk trachten te stoppen,
te vernietigen.
Zie Artikel: waar Het Goud Is zijn de raven Klik Link (Update Is In Bewerking). Diep de zee opwoelen, Zie Artikel: the hidden city under the sea Klik Link, de programma’s activeren, de anti-christ faciliteren. Hij Heeft alles Gezien, Hij Heeft alles Volbracht, De Weg Is Open Om Gereinigd, Gezuiverd, Genezen En Geheiligd Te Worden

Wijs Het Gebed Van Uw Gezalfde niet Af, Omwille Van David, Uw Dienaar.

De Hele Bloedlijn Mag Bidden Wijs Het Gebed Van Uw Dienaar  niet Af, Omwille Van David Uw Dienaar. David Liet Zien Hoe God Gediend Behoort Te Worden, Hij Gaf Zijn Hele Hart, En Met Al Zijn Inzet Streed Hij de strijd Van De Heer. Hij doodde al Zijn vijanden

 

De HEERE Heeft David In Waarheid Gezworen,

En Hij Zal Daar Niet Van Afwijken:

Eén Van De Vrucht Van Uw Schoot

Zal Ik Op Uw Troon Zetten.

Er Is De Troon Van David, Wie Op Deze Troon Gezeten Is Kan De Aarde Regeren, Mag De Aarde Regeren, Moet De Aarde Regeren Met Een IJzeren Staf. Er Is Heden Ten Dage Een Troon Van David, Er Is Heden Ten Dage Een David, Er Is Heden Ten Dage Een Bron Geopend Voor Het Huis Van David
– Zacharia 13:1 – . Dezen Zijn De Reformatie, De Opwekking, Het Herstel Aller Dingen, Waar ben jij?

Als Uw Zonen Mijn Verbond In Acht Zullen Nemen

En Mijn Getuigenissen, Die Ik Hun Leren Zal,

Zullen Ook Hun Zonen Tot In Eeuwigheid

Op Uw Troon Zitten.

De Troon Van David, PriesterSchap En KoningSchap Ineen, De Troon Van God Op Aarde, Zijn Volheid Toegankelijk, Indien je je hart Open Stelt, Indien je Hem Gaat Geloven Die Nu Spreekt: Een Nieuw Ongewoon Werk, Ja In Belachelijke Klanken – Jesaja 28:10 – Spreekt Hij Tot dit volk. Belachelijk? Nee, niet belachelijk. Het gehoor van het volk, Van de Geroepen priesters Is vet geworden, is gewend aan de goedkope taal van de wereld, is verweven met de hoererij in de wereld. God Roept hen Uit, Brengt Ze Samen, Laat Ze Oplopen Naar De Hoogste Berg Van alle bergen en alle heuvelen.

Het Zal Echter In Het Laatste Der Dagen Geschieden

Dat De Berg Van Het Huis Van De HEERE

Vast Zal Staan Als De Hoogste Van de bergen,

En Dat Hij Verheven Zal Worden Boven De Heuvels,

En Dat de volken Er naartoe Zullen Stromen.
Micha 4:1

 

Want De HEERE Heeft Sion Verkozen,

Hij Heeft Het Begeerd Tot Zijn Woongebied.

Dit Is, Zei Hij, Mijn Rustplaats Tot In Eeuwigheid,

Hier Zal Ik Wonen, Want Naar Haar Heb Ik Verlangd.           

Sion Is Op Aarde, Sion Is Een Iemand Op Aarde, In Het Nieuwe Verbond Verkiest Hij niet een gebouw van steen Om In Te Wonen, Maar Een Organisme, Een Lichaam. Geen vrij-gemetseld gebouw, Hij Verkiest Iemand Op Aarde, Jezus De Christus Is Na Zijn Werk In De Hemel Opgenomen, Totdat…

Kom Dus Tot Inkeer En Bekeer u, Opdat uw zonden Uitgewist Worden En Er Tijden Van Verkwikking Zullen Komen Van Het Aangezicht Van De Heere, En Hij Jezus Christus Zal Zenden, Die Tevoren Aan u Verkondigd Is. Hem Moet De Hemel Ontvangen Tot De Tijden Waarin Alle Dingen Worden Hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn Heilige Profeten door de eeuwen heen. Handelingen 3:19 – 21

Jezus Komt Terug, Hij Komt Terug Door De Vrouw – Micha 4, Openbaring 12 –  Niet Om vrede Te Brengen, Maar Het Zwaard, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers – HoogLied 6:13 – , Man Voor Man Wordt In Haar Wedergeboren – Psalm 87:5 – Worden Hun Handen, Door De Vader, Via Jezus En De Bruid, In Sion Geoefend Voor De Strijd, Uit babylon Geleidt – Openb. 18:4 – Om Te Vergelden, Ja, Dubbel Te Vergelden – Openb. 18:6 – het vlees van koningen etent, Gods Wil Te Doen Is Hen Tot Voeding, Zo Worden Zij Tot Volmaakt Zoonschap Geleidt. Elk evangelie waar Dit niet Gepredikt En Uitgevoerd Wordt Is Een vals evangelie, daar wordt vrij-gemetseld met deelwaarheden van Het Woord, daar is geen Zalving, daar wordt geen Huis Ten Heiligdom Gebouwd, Besef Dit Goed. En Hij Komt Terug In De Zoon, Samen Zijn Zij De Twee Getuigen, Samen Dragen Zij De Gehele Schepping, Samen Richten Zij De Gehele Schepping, Samen Staan Zij Voor Gods Troon, Dit Is De Volle Uitkomt Van De Troon Van David, De Christus Manifest In De Vrouw En In De Zoon, Dan Zegt Openbaring 11:15 Zullen Alle koninkrijken Op Aarde Aan Christus En Zijn Gezalfde Toebehoren – Openbaring 11:15 –

Haar Voedsel Zal Ik Rijk Zegenen,

                Haar Armen Met Brood Verzadigen.

16. Haar Priesters Zal Ik Kleden Met Heil,

                Haar Gunstelingen Zullen Uitbundig Juichen.

Het Voedsel Van De Vrouw, Dat Zij Uitdeelt Aan De Gehele Schepping, Aan De Gehele Mensheid, Zal Hij Rijk Zegenen. Haar Armen Met Wie Ze Ieder Omvat Zal Hij Met Brood Verzadigen. De Vrouw En De Zoon Zijn Het Broodhuis Geworden, Het Broodhuis Voor De Gehele Schepping, Hij Heeft Het Zo Gewild, Hij Heeft Het Zo Bedoelt.

 

17. Daar Zal Ik Voor David Een Hoorn Doen Opkomen

                En Voor Mijn Gezalfde Een Lamp Gereedmaken.

De Hoorn Is Gevuld Met Olie, Olie Dat Het Leven Brengt Voor Een Ieder Wiens Hart Open Staat Om Te Ontvangen. Deze Hoorn Doet Hij Opkomen In De Mantel Van De Vrouw, Een Eigen Hoorn Met Olie, Niet Één Boom, Maat Twee Bomen In Één Geest, In De Geest Van Christus. – Zacharia 4:3 –

Deze Lamp Is De MorgenZon, Die Reeds Aan Het Opgaan Is

Maar Voor u Die Mijn Naam Vreest,
Zal De Zon Der Gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal. Maleachi 4:2

18. Ik Zal Zijn vijanden met schaamte Kleden,

                Maar Op Hem Zal Zijn Diadeem Schitteren.

Dit Onder Andere Verwijzend Naar Micha 4:1, Dat In De Laatste Dagen De Berg Van God Het Hoogste Zal Zijn, hiervoor hadden de heuvelen De Berg Van God Op Aarde verstikt, De Geroepene Lukte Het niet Te Stijgen Boven de heuvelen Uit.

Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: vier hoorns.

En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze hoorns? En Hij zei tegen mij: Dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.

Vervolgens liet de HEERE mij vier smeden zien.

Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: Dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien.
Zacharia 1:18-21

Om Het Priestervolk Op Te Richten Moest Er een strijd Gevoerd Worden. De hoorns, de vier jeruzalem profetessen, functioneren momenteel nog in heksen-covens en lijken ze onbereikbaar, Toch Blijft De Geest Spreken, Jezus Is Namelijk Ook Voor heksenKinderen gestorven, ze zijn volgepompt met assassin programma’s door ritueel misbruik van de jezuiten Klik Link/ maristenbroeders, gevangen in de jezuiten-eed Klik Link, ze hebben geen idee, ze Zien het niet, ze Horen het niet, ze mogen niet sprekende judasgeest werkend door het nefilim-geslacht- Genesis 6 -, gevallen engelen, die gemeenschap hebben gehad en nog hebben, met De Prachtig Door God Geschapen, maar niet Bewust zijnde, vrouw; hypnose van de slang; hypnose in trauma 

De Smeden Zijn Aan Het Werk!

David Joshua Israel Immanuel Ben Sion
PriesterKoning In Het Nieuwe Verbond
– Jesaja 43:18-19, Openbaring 5:10 –

Voor Vorige Rhema-Woorden, Klik Hier

 

RHEMAWoord Amos 5
09-06-2020 Ontvangen

Luister Naar Dit Woord Dat Ik AANHEF OVER u, Een Klaaglied,
Geroepen Huis Van Israël.

Zij is gevallen, zij zal niet meer Opstaan,
de maagd israël.
Zij ligt verlaten op haar land,
er is niemand die haar Opricht.
Want Zo Zegt De Heere HEERE:
De stad die optrekt met duizend,
zal er honderd overhouden
en die optrekt met honderd,
zal er tien overhouden
voor het huis van israël.

De Geroepen Bruid, zij die Jezus aanroepen maar Hem niet Gehoorzaam Zijn,
Ontvangen Nu Het Oordeel, Daar Er Een Reine Bruid Is Opgestaan,
Tot Wie Allen De Toevlucht Kunnen Nemen. God Oordeelt het inconsistente
Als Het Consistente Aanwezig Is.

Want Zo Zegt De HEERE Tegen het huis van Israël:
Zoek Mij En Leef!
Maar zoek niet in bethel,
in gilgal moet u niet komen
en u moet niet naar berseba trekken,
want gilgal zal zeker in ballingschap gaan
en bethel zal tot niets worden.

Het Geheim Tot Leven Is Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid Aan Al
Jezus’ Geboden,
Waarvan Mattheus 26:13 De Eerste Is; Een Diep Geheimenis; Het Hart Van De Liefde; Agapè
De HEERE Wordt niet Gevonden. Plaatsen Waar God Zich Eerder Manifesteerde, Mogen NIET vereerd worden; afgoderij! nehusthan!
Alle kerken die gemeenschap hebben met de staat door bsn, zorgverzekering, belasting betalen aan een afgodentempel, etc,
zullen in ballingschap gaan, zullen tot niets worden; leunen op egypte – Jesaja 30 –


Zoek De HEERE En Leef!
Anders Zal Hij het huis van Jozef als een VUUR Binnendringen,
het Verteren, en zal er voor bethel niemand zijn om te blussen.

Het Verterend Vuur Dat Aanhoudend in het vlees Brandt.
 
Wee hun die Recht in alsem veranderen,
die Gerechtigheid ter aarde doen liggen.
Hij Die Het Zevengesternte En De Orion Gemaakt Heeft,
Die de schaduw van de dood Verandert In Morgenlicht,
Die de dag duister maakt als de nacht,
Die het water van de zee Roept
en over het aardoppervlak Uitgiet:

HEERE Is Zijn Naam!

het zevengesternte en de orion zijn door bloedoffers containers geworden door valse aanbidding, uit deze containers wordt getapt in ongerechtigheid zodat het gehele land in bloedschuld en in sluiers hangt. Aanbidding van afgoden en het vlees; comfort; het zelf; selfish maatschappij

Die Zich Verkwikt door de verwoesting over de sterken,
ja, verwoesting komt over de vesting.

met deze bolwerken heeft men zich sterk gemaakt, is men een vesting gaan bouwen, maar de alles Wegspoelende Gesel, Zal hen Vinden, geen morgen gaat voorbij zonder Dat Hij Met De Roede Is Langsgeweest – Jesaja 28 –

Zij haten wie in de poort Opkomt Voor Het Recht,
zij hebben een afschuw van wie De Waarheid Spreekt.
Omdat u de arme vertrapt
en van hem een heffing op koren neemt,
daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen, 
maar u zult er niet in wonen;
begerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten,
maar u zult de wijn ervan niet drinken.
Want Ik Weet dat uw overtredingen veel zijn,
en uw zonden talrijk:
u drijft De Rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan,
u duwt armen in de poort opzij.
Daarom zwijgt de verstandige in die tijd,
want het is een kwade tijd.

Zoek Het Goede (En Dat Is niet het beste van het goede met een kleine g, Het Goede Komt Per Moment Van God, Je Behoort Online Te Zijn)
en niet het kwade,

opdat u leeft! – Openbaring 3:1-3 –


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Zal De HEERE, De God Van De Legermachten, Met u Zijn,
zoals u altijd zegt.
Haat het kwade En Heb Het Goede Lief,
Handhaaf Het Recht in de poort.
Misschien Zal De HEERE, De God Van De Legermachten, Genadig Zijn
Voor Het Overblijfsel Van Jozef.

Het Goede Liefhebben Is Helder Krijgen Hoe De Orde Van Het Koninkrijk
Op Aarde Is En Zich Daar Dan Ook Invoegen, alles Achterlaten Zoals Jezus Zegt In Lukas 14:25-35
En Hem Volgen, Waar Hij Ook Gaat En Gehoorzamen – Mattheus 26:13 Johannes 3:8 -, Laat je Onderwijzen Door De Door Hem Aangestelde Gezalfden Op Aarde. En dat zijn niet de ‘leiders’ in samenkomsten welke men kerken en conferenties noemt, deze zijn georganiseerd en opereren vóór Het Kruis, zij werken in de beweging van het oude. Hun wijnzak is niet Vernieuwd, in deze bewegingen vindt ook geen Hartsbesnijdenis plaats, het onderwijs is niet Vanuit De Geest, is niet Vanuit De Zalving, het is organisatie, het is complete Christus-ontkenning, ook al wordt er gepraat over Jezus, en zelfs gebeden, dit zijn gebeden niet naar Gods Hart; alles is binnen de kaders van de vrijmetselarij, dus alle is vrijmetselaren. Alleen Dan Kan Het Recht In De Poort Gehandhaafd Worden

 
Daarom, Zo Zegt De HEERE,
De God Van De Legermachten, De Heere:
op alle pleinen zal er rouwklacht zijn,
op alle straten zullen ze zeggen: Ach! Ach!
Akkerbouwers roept men op tot rouwbetoon,
en de klaagzangers tot rouwklacht.
En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn,

Want Ik Zal Door uw Midden Trekken, Zegt De HEERE.


Hij Zuivert Diep Uit, Bekeren Of afdalen steeds dichter naar de eeuwige dood

Wee hun die verlangend uitzien
naar De Dag Van De HEERE!
Wat Zal Voor U Die Dag Van De HEERE zijn?
Duisternis Zal Hij Zijn En geen Licht!
Het is zoals iemand die vlucht
voor een leeuw,
en een beer tegenkomt,
of die, als hij thuiskomt
en met zijn hand tegen de muur leunt,
door een slang wordt gebeten.
Zal De Dag Van De HEERE niet duisternis zijn,
en geen Licht; donkerte – zonder lichtglans erover?

God’s Oordeel Wordt Steeds Strakker over de valse kerken Aangehaald, 
Uit Liefde Dwingt Hij ze op de knieën; De Geopende Deur Door – Openbaring 4:1 –

 
Ik Haat, Ik Versmaad uw feesten.
Uw bijzondere samenkomsten Kan Ik Niet Luchten,
want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers,
Ik Schep er geen Behagen In.
En het dankoffer van uw gemest vee:
Ik Wil het niet Aanzien.
Doe het lawaai van uw liederen Van Mij Weg, 
en het getokkel van uw luiten Kan Ik niet Aanhoren!

God Gaat Voorbij aan alle goedkope samenkomsten
bij elkaar geknipt en geplakt in de geest van de vrijmetselarij
dan de samenkomsten zijn onrecht (er worden ook leugenliederen gezongen, wat men zingt komt men niet na en wat men zingt dat ziet men niet, ze zingen leugens en noemen dat Profetie)

Laat Het Recht Stromen Als Water, 
De Gerechtigheid Als Een Altijd Stromende beek.

Dus Uit het systeem, Lukas 14:25-35 Uitleven
Komen In De Mantel Van Sullamitische, Komende In De Psalm 133 Source Family
Hij Heeft Zijn Rivier Van Glorie Gegeven

Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht
in de woestijn, veertig jaar lang, huis van Israël?
U hebt sikkut, uw koning, rondgedragen,
en kewan, uw beelden,
de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt!
Daarom zal Ik u in ballingschap voeren,
verder dan damascus, Zegt De HEERE;
God Van De Legermachten Is Zijn Naam.
– Amos 5:1-27 –


al die evangelische en kerkelijke gemeentes die sinds de jaren 60 ‘op weg’ zijn
dragen hun koningen en beelden rond, in het blijven verkondigen van een valse leer; Levensgevaarlijk! God Roeit het Uit

Voor Vorige Rhema-Woorden, Klik Hier